ВИБУХНУВ НАЙ­БІЛЬ­ШИЙ СКЛАД БОЄ­ПРИ­ПА­СІВ

ВИБУХНУВ НАЙ­БІЛЬ­ШИЙ СКЛАД БОЄ­ПРИ­ПА­СІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Те­тя­на САРАХАН

26 ве­ре­сня вибухнув най­біль­ший склад боє­при­па­сів в Укра­ї­ні — 48-й ар­се­нал Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. Роз­та­шо­ва­ний по­бли­зу рай­цен­тру Ка­ли­нів­ка Він­ни­цької обла­сті. О 22:00 там ро­зір­ва­ли­ся пер­ші ар­ти­ле­рій­ські сна­ря­ди.

За го­ди­ну до скла­ду при­бу­ли вій­сько­ві, ря­ту­валь­ни­ки, нац­гвар­дій­ці. По­ча­ли ева­ку­йо­ву­ва­ти жи­те­лів Ка­ли­нів­ки та най­ближ­чих сіл Саль­ник і Пав­лів­ка.

— Та­кий взрив, що две­рі ви­ле­ті­ли. У ві­кнах скло ви­па­ло мол­ні­є­но­сно. Див­люсь, а над лі­сом сяй­во, за ним — фе­єр­верк. Ду­маю, оце-то гу­лян­ка в ”Ду­бо­во­му гаю” (го­тель­но-ре­сто­ран­ний ком­плекс. — ГПУ). За ми­ну­ту по­ня­ла, то скла­ди зри­ва­ю­ться, — роз­по­від­ає 44-рі­чна Мі­ла­на Дми­трук із се­ла Пав­лів­ка Ка­ли­нів­сько­го ра­йо­ну. — З пе­ре­ля­ку вбі­гаю

З дво­ма до­чка­ми і све­кру­хою схо­пи­ли ко­фти, кур­тки – і нав­тьо­ки

в ха­ту. Хва­таю до­ку­мен­ти, гро­ші. З дво­ма до­чка­ми і све­кру­хою схо­пи­ли ко­фти, кур­тки — і нав­тьо­ки. За хви­ли­ну по­ту­хло сві­тло. В пі­тьмі зло­ви­ли су­сі­да, він під­віз до сіль­ра­ди.

Там зби­ра­ли­ся лю­ди. Го­ту­ва­ли­ся ви­їжджа­ти у су­сі­дній рай­центр Ко­зя­тин. Біль­шість не ви­три­му­ва­ли — сі­да­ли у свої ав­то і їха­ли.

— Го­ло­ва сам взяв­ся ви­во­зи­ти не­мі­чних та ін­ва­лі­дів. До са­мо­го ран­ку спа­сав усіх. Ми но­чу­ва­ли в ав­то­бу­сі. Вже на ра­нок по­чу­ли, що на­ро­дний де­пу­тат Пе­тро Юр­чи­шин із бра­том до­зво­ли­ли по­се­ля­ти­ся в їхній са­на­то­рій ”Ра­дон” у Хміль­ни­ку.

Вій­сько­ві пе­ре­кри­ли ав­то­тра­су Ки­їв — Він­ни­ця від ви­їзду з обла­сно­го цен­тру до се­ла Ма­хнів­ка Ко­зя­тин­сько­го ра­йо­ну. Зу­пи­ни­ли рух по­тя­гів на цій ді­лян­ці. У ра­ді­у­сі 50 км від скла­ду за­бо­ро­ни­ли по­льо­ти лі­та­ків. Нац­гвар­дій­ці по­ча­ли па­тру­лю­ва­н­ня, ло­ви­ли ма­ро­де­рів.

Лю­ди в па­ні­ці по­ки­да­ли се­ла. Йшли за­ку­та­ні в ков­дри й по­кри­ва­ла.

— По­сто­ян­но па­да­ли на зем­лю, бо вздовж до­ро­ги роз­лі­та­ли­ся оскол­ки. Весь час ба­хка­ло і сві­ти­ло­ся, — зга­дує 56-рі­чна Оле­на Мель­ник із се­ла Ме­двід­ка Він­ни­цько­го ра­йо­ну. — Нам обі­ця­ли ав­то­бу­си, але їх не бу­ло. Лю­дей під­би­ра­ли во­лон­те­ри. Ми гур­ту­ва­ли­ся і ви­їзди­ли на до­ро­гу хто чим мо­же — тра­кто­ра­ми, ве­ло­си­пе­да­ми, мо­то­бло­ка­ми.

Най­біль­ше по­стра­жда­ло мі­сто Ка­ли­нів­ка. Там сна­ряд від си­сте­ми зал­по­во­го во­гню ”Град” роз­тро­щив два при­ва­тні бу­дин­ки. У су­сі­дній Пав­лів­ці — один.

— Мій чо­ло­вік ро­бить охо­рон­цем не­да­ле­ко від то­го ар­се­на­лу. Якраз за­сту­пав у на­ряд. Ті ви­бу­хи по­ча­ли­ся на йо­го очах. Став повз­ти, аби десь схо­ва­ти-

ся. А сна­ря­ди над го­ло­вою ле­тять, — ка­же 33-рі­чна Ві­та­лі­на Ми­халь­чук із Ка­ли­нів­ки.

27 ве­ре­сня у всіх на­вчаль­них за­кла­дах Ка­ли­нів­ки ска­су­ва­ли за­ня­т­тя. Хво­рих із рай­лі­кар­ні ева­ку­ю­ва­ли у Він­ни­цю.

— За­раз шту­чно сі­є­ться па­ні­ка, лю­ди ви­ду­му­ють те, чо­го не існує, — ка­же вдень 27 ве­ре­сня го­ло­ва Ка­ли­нів­ської ра­йон­ної ра­ди Ва­силь Поліщук, 59 ро­ків. — Не ясно, для чо­го роз­ка­зу­ють, що у мі­сті зго- рі­ла шко­ла №3, за­прав­ка, па­ла­ють хі­мі­чні скла­ди.

— Ми сво­їх лю­дей ева­ку­йо­ву­ва­ли в Ли­по­ве­цький ра­йон. У нас ”Град” по­кром­сав тіль­ки один бу­ди­нок. Лю­ди всти­гли з ньо­го ви­ско­чи­ти, — го­во­рить го­ло­ва се­ла Саль­ник Ан­дрій Вовк, 40 ро­ків.

Жи­те­лів Со­сон­ки Він­ни­цько­го ра­йо­ну не ева­ку­ю­ва­ли. Лю­ди ви­їха­ли вла­сним транс­пор­том до обла­сно­го цен­тру.

— Ру­ха­ли­ся ко­ло­ною — кінь­ми, тра­кто­ра­ми, ван­та­жів­ка­ми, мо­то­бло­ка­ми. А на ра­нок вер­ну­ли­ся, на­віть ху­до­бу в по­ле ви­гна­ли. У нас тіль­ки в одної жі­но­чки сна­ряд за­стряв у го­ро­ді, — ка­же мі­сце­ва Ган­на Ко­пи­тко.

Ви­їзди­ли тра­кто­ра­ми, ве­ло­си­пе­да­ми, мо­то­бло­ка­ми Ви­бу­хи на скла­дах боє­при­па­сів у Ка­ли­нів­ці — це вій­сько­ва ка­та­стро­фа. Від­по­від­аль­ність за неї по­ви­нен по­не­сти го­ло­ва Ген­шта­бу Ві­ктор Му­жен­ко та йо­го за­сту­пник. Цьо­го­річ на без­пе­ку вій­сько­вих скла­дів ви­ді­ли­ли 300 міль­йо­нів гри­вень. У Му­жен­ка тре­ба спи­та­ти, ку­ди по­ді­ли­ся гро­ші Ан­тон Ге­ра­щен­ко, 38 ро­ків, на­ро­дний де­пу­тат

Ви­бу­хи на 48-му ар­се­на­лі боє­при­па­сів Зброй­них сил Укра­ї­ни по­бли­зу рай­цен­тру Ка­ли­нів­ка Він­ни­цької обла­сті по­ча­ли­ся о 22:00 26 ве­ре­сня. За пів­го­ди­ни на мі­сце при­бу­ли вій­сько­ві, ря­ту­валь­ни­ки, по­лі­цей­ські, бій­ці На­ціо­наль­ної гвар­дії. До­ро­гу Він­ни­ця—Жи­то­мир...

Ева­ку­йо­ва­них ме­шкан­ців рай­цен­тру Ка­ли­нів­ка і дов­ко­ли­шніх сіл Саль­ник та Пав­лів­ка Він­ни­цької обла­сті тим­ча­со­во по­се­ли­ли у шко­лі №6 Він­ни­ці. Зран­ку мі­сце­ві по­ча­ли при­но­си­ти до за­кла­ду їжу та одяг

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.