Гон­та­ре­ва роз­лю­че­на тим, що від­бу­ва­є­ться

ПО­РО­ШЕН­КО НЕ ЗНА­ЙШОВ, КИМ ЗАМІНИТИ ЇЇ НА ПО­СА­ДІ ГО­ЛО­ВИ НАЦБАНКУ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­зар ВАЛЬЧУК

— Якщо На­ціо­наль­ний банк по-справ­жньо­му не­за­ле­жний, то ми спо­кій­ні за ста­біль­ність ва­лю­ти і від­су­тність обва­лу кур­су. Але По­ро­шен­ко зро­бить усе, щоб май­бу­тній го­ло­ва НБУ був йо­го лю­ди­ною. Для кра­ї­ни це не ду­же до­бре, — ка­же 59-рі­чний Олег РИБАЧУК, ко­ли­шній ві­це-прем’єр і го­ло­ва Се­кре­та­рі­а­ту пре­зи­ден­та Ющен­ка.

26 ве­ре­сня за­кін­чи­ла­ся від­пус­тка го­ло­ви Нацбанку 52-рі­чної Ва­ле­рії Гон­та­ре­вої. Бра­ла її з 11 трав­ня 2017-го за свій ра­ху­нок. Із вів­тор­ка про­дов­жи­ла — без збе­ре­же­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти. Від­пус­тка три­ва­ти­ме до звіль­не­н­ня Вер­хов­ною Ра­дою. По­да­н­ня в пар­ла­мент має на­пра­ви­ти пре­зи­дент. Обов’яз­ки ке­рів­ни­ка НБУ ви­ко­нує пер­ший за­сту­пник Яків Смо­лій.

Якщо пи­та­н­ня не ви­рі­шу­є­ться, пре­зи­дент йо­го від­кла­дає

Ва­ле­рію Гон­та­ре­ву при­зна­чи­ли го­ло­вою Нацбанку 19 черв­ня 2014-го.

— Но­вим ке­рів­ни­ком НБУ не мо­жна по­ста­ви­ти яко­го-не­будь ме­не­дже­ра ”Ро­шен” із фа­су­ва­н­ня шо­ко­ла­ду. Тут має бу­ти професіонал із ре­пу­та­ці­єю, яко­го спри­йма­ти­муть кре­ди­то­ри й фі­нан­со­ві донори, — про­дов­жує Олег Рибачук.

— По­ро­шен­ко був за­до­во­ле­ний ро­бо­тою Гон­та­ре­вої — це йо­го лю­ди­на. Три­мав її, до­ки мо­жна бу­ло. Але щоб за­хи­сти­ти своє по­лі­ти­чне май­бу­тнє, тре­ба, як ящу­ри, від­ки­да­ти хво­сти. На­віть якщо це — дру­зі.

Кан­ди­да­ту­ру но­во­го ке­рів­ни­ка узго­джу­ють із Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом. Для По­ро­шен­ка основ­ний кри­те­рій — осо­би­ста від­да­ність. Для кра­ї­ни це по­га­но, бо го­ло­ва Нацбанку по­тра­пляє в по­лі­ти­чну за­ле­жність. — Гон­та­ре­ва роз­лю­че­на тим, що від­бу­ва­є­ться. Вва­жає, що від­пра­цю­ва­ла те, що по­трі­бно, хо­че за­йма­ти­ся ін­ши­ми спра­ва­ми, — го­во­рить по­лі­то­лог 61-рі­чний Оле­ксандр КОЧЕТКОВ.

А пре­зи­дент не мо­же під­шу- ка­ти кан­ди­да­ту­ру, яка вла­што­вує йо­го і за яку про­го­ло­су­ють де­пу­та­ти

— По­ро­шен­ко хо­че ба­чи­ти в крі­слі го­ло­ви НБУ під­кон­троль­ну со­бі лю­ди­ну. Щоб ро­би­ла те, що йо­му по­трі­бно. Щоб Нац­банк був під­роз­ді­лом Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та з фі­нан­со­вих пи­тань. А Вер­хов­на Ра­да хо­че ке­рів­ни­ка, який слу­ха­ти­ме її. По­ки що не зна­йшли кан­ди­да­ту- ри, яка вла­што­ву­ва­ла б оби­дві сто­ро­ни.

Пе­тро Оле­ксі­йо­вич має ри­су — якщо пи­та­н­ня не ви­рі­шу­є­ться, він йо­го від­кла­дає. Але Нац­банк — за­над­то ва­жли­ва уста­но­ва. Тут не мо­жна за­тя­гу­ва­ти так дов­го.

Го­ло­ва На­ціо­наль­но­го бан­ку Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва пе­ре­бу­ває у від­пус­тці за вла­сний ра­ху­нок із трав­ня. Змо­же пі­ти з по­са­ди, ко­ли Вер­хов­на Ра­да при­зна­чить но­во­го ке­рів­ни­ка НБУ. По­да­н­ня на ро­з­гляд пар­ла­мен­ту має вне­сти пре­зи­дент

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.