Ке­рів­ни­ка Ки­ї­во­бл­енер­го за­ду­ши­ли у вла­сно­му до­мі

НЕ­РО­ЗМИ­ТНЕ­НІ АВ­ТО­МО­БІ­ЛІ ПРО­ДА­ЮТЬ УДВІ­ЧІ ДЕ­ШЕВ­ШЕ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ру­слан ГРИШКО

— У нас ні­хто нічого не чув, во­ни ж на отши­бі жи­вуть. Ді­зна­ли­ся на дру­гий день, ко­ли в се­ло на­їха­ло по­лі­ції. Ска­за­ли, Іва­на вби­ли. Жін­ці по­рі­за­ли ли­це. Во­на ви­зва­ла по­лі­цію, як при­йшла в се­бе, — роз­по­від­ає жи­тель­ка се­ла Бі­ло­го­род­ка Ки­є­во-Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті.

Сти­хій­ний мі­ні-ри­нок не­ро­зми­тне­них ав­то з Ли­тви пра­цює май­же рік. За 50 м роз­та­шо­ва­на зу­пин­ка гро­мад­сько­го тра­спорт­ну та ви­їзди з ав­то­са­ло­ну ”Ін­фі­ні­ті”. Бі­ля ма­шин кру­тя­ться че­тве­ро за­сма­глих про­дав­ців. П’ятий спить у си­ній ”Ау­ді”.

— Ця ’’Шкода Окта­вія’’ 2003 ро­ку. Не би­та, не гни­ла. Баб­ця у Фін­лян­дії нею в ма­га­зин їзди­ла. Від­даю за 2 ти­ся­чі до­ла­рів (52 тис. грн. — ГПУ), — про­дов­жує Ми­хай­ло. Прі­зви­ща не на­зи­ває. Він ли­су­ва­тий, на шиї — зо­ло­тий лан­цю­жок. Та­ка ж на укра­їн­ській ре­є­стра­ції ко­штує від 120 тис. грн.

— Про­біг — 190 ти­сяч кі­ло­ме­трів. Це для іде­аль­них єв­ро­пей­ських до­ріг — мі­зер. Ка­жу одра­зу: за­днє си­ді­н­ня про­па­ле­не. То я про­па­лив, ко­ли її пе­ре­во­зив, — зі­зна­є­ться.

Про­по­ную ві­ді­гна­ти ма­ши­ну на стан­цію те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та пе­ре­ві­ри­ти те­хні­чний стан. Ми­хай­ло не хо­че.

— Ось сер­ві­сна книж­ка, в ній від­зна­че­ні всі те­хо­гля­ди. Во­стан­нє на під­йом­ни­ку ”Шкода” бу­ла в бе­ре­зні, — до­дає Ми­хай­ло.

Пи­таю, чи не ма­ти­му про­блем із по­лі­ці­єю, ко­ли ку­плю та­кий ав­то­мо­біль.

— Ми за 200 ба­ксів ро­би­мо вам по­свід­че­н­ня пра­ців­ни­ка ли­тов­ської фір­ми. Від­по­від­но, ку­пле­на ма­ши­на — слу­жбо­ва. Ви­пи­су­є­мо ге­не­раль­ну до­ві­ре­ність. Але обов’яз­ко­во раз на рік по­трі­бно пе­ре­тну­ти кор­дон, щоб про­ве­сти те­хо­гляд ма­ши­ни.

За го­ди­ну до Ми­хай­ла під­хо­дить по­друж- жя. Ці­кав­ля­ться зе­ле­ною ”Ау­ді А4”. За кіль­ка хви­лин ідуть оформ­ля­ти до­ку­мен­ти. До­ки чо­ло­вік під­пи­сує па­пе­ри, йо­го дру­жи­на по­прав­ляє дзер­ка­ло з бо­ку па­са­жи­ра.

— По­ку­па­ем сыну на день ро­жде­ния. Пусть учи­тся ездить, — ка­же жін­ка. За пів­го­ди­ни від’їжджа­ють на ”Ау­ді”.

По­ку­па­ем сыну на день ро­жде­ния. Пусть учи­тся ездить

Ми­тна ”ам­ні­стія” мо­жли­ва не для всіх ав­то на іно­зем­них но­ме­рах. Укра­їн­це­ві, який при­дбав та­ку ма­ши­ну, до­ве­де­ться їха­ти в Ли­тву, шу­ка­ти мі­сце ро­бо­ти офі­цій­но­го вла­сни­ка ав­то­мо­бі­ля, оформ­ля­ти в но­та­рі­у­са уго­ду ку­пів­лі-про­да­жу. По­тім по­вер­та­ти­ся в Укра­ї­ну й тут ста­ви­ти на облік. Ли­ше то­ді ста­не за­кон­ним вла­сни­ком. Але

ні­хто не га­ран­тує, що та фір­ма в Ли­тві до­сі існує Олег На­за­рен­ко, ген­ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції ав­то­ім­пор­те­рів і ди­ле­рів

— В Укра­ї­ні не­ро­зми­тне­ний ав­то­мо­біль мо­жна при­дба­ти дво­ма спосо­ба­ми, — роз­по­від­ає акти­віст ру­ху ”Ав­то Єв­ро Си­ла” 28-рі­чний Ар­сен ЛЕНОВЧЕНКО з Лу­цька.

— Мо­жна са­мо­му по­їха­ти за кор­дон і ку­пи­ти ма­ши­ну. Це обі­йде­ться вам від 100 до 200 єв­ро (3,1– 6,2 тис. грн. — ГПУ). Але на ми­тни­ці ав­то мо­жуть не пу­сти­ти. Дру­гий ва­рі­ант — зна­йти за кор­до­ном ба­жа­ну ма­ши­ну че­рез сай­ти ого­ло­шень. При­же­не її фір­ма-по­се­ре­дник. За свої по­слу­ги бе­ре близь­ко $1 тис. — 26 тис. грн. Па­кет до­ку­мен­тів — по­свід­че­н­ня пра­ців­ни­ка іно­зем­но­го під­при­єм­ства, ге­не­раль­на до­ві­ре­ність на ма­ши­ну — ко­шту­ва­ти­ме май­же 15 тис. грн.

Не­ро­зми­тне­ні ав­то­мо­бі­лі з Єв­ро­пи про­да­ють на сто­ян­ці бі­ля тор­го­вель­но­го цен­тру ”Ві­ЕмБі” нав­про­ти стан­ції ме­тро Жи­то­мир­ська. Се­ре­дня ці­на 10-рі­чної іно­мар­ки ста­но­вить дві-дві з по­ло­ви­ною ти­ся­чі до­ла­рів — 52–65 ти­сяч гри­вень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.