Не­ро­зми­тне­ні ав­то­мо­бі­лі про­да­ють удві­чі де­шев­ше

ЗА­БРА­ЛИ 15 ТИ­СЯЧ ГРИ­ВЕНЬ І ЗО­ЛО­ТИЙ ПЕРСТЕНЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

— Пол­то­ры шту­ки ба­ксов и эта ’’Ау­ди’’ — твоя, — ка­же Ми­хай­ло, ро­ків 35. Уран­ці 26 ве­ре­сня про­дає іно­мар­ку на пар­ков­ці бі­ля сто­ли­чно­го тор­го­вель­но­го цен­тру ”Ві­ЕмБі” нав­про­ти стан­ції ме­тро Жи­то­мир­ська. По­ряд сто­ять ще дев’ять ав­то на про­даж: чо­ти­ри ”Ау­ді”, два ”Фоль­ксва­ґе­ни”, дві ”Шко­ди Окта­вії” та уні­вер­сал ”То­йо­та Авен­сіс”. Оста­н­ня — най­до­рож­ча, її від­да­ють за $2,7 тис. — 70 тис. грн.

24 ве­ре­сня близь­ко 20:00 гра­бі­жни­ки за­ду­ши­ли го­ло­ву прав­лі­н­ня При­ва­тно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства ”Ки­ї­во­бл­енер­го” 58-рі­чно­го Іва­на По­ли­вя­но­го у вла­сно­му бу­дин­ку. По­би­ли йо­го дру­жи­ну Га­ли­ну, 55 ро­ків. Ви­ма­га­ли гро­шей. За­бра­ли 15 тис. грн і зо­ло­тий перстень.

— Во­ни скри­тно жи­ли, з лю­дьми не об­ща­ли­ся, — про­дов­жує мі­сце­ва жи­тель­ка. — Уран­ці їха­ли, вве­че­рі при­їжджа­ли. У сіль­ський ма­га­зин по хліб не хо­ди­ли. Її в боль­ні­цу за­бра­ли та при­ве­зли на­зад. Із до­му не ви­хо­дить, ні з ким не го­во­рить. Га­ли­на — йо­го дру­га дру­жи­на. Пе­ре­їха­ли сю­ди ро­ків п’ять то­му.

Дво­по­вер­хо­вий бу­ди­нок По­ли­вя­них роз­та­шо­ва­ний на око­ли­ці Бі­ло­го­род­ки. Обне­се­ний дво­ме­тро­вим пар­ка­ном. Ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня не­має. По­ряд з обох бо­ків — по­ро­жні ді­лян­ки. За кіль­ка­сот ме­трів ве­де­ться бу­дів­ни­цтво. То­го ве­чо­ра там пра­цю­ва­ли ро­бі­тни­ки.

— На­па­ли че­тве­ро в ма­сках. Пе­ре­лі­зли че­рез пар­кан. Го­спо­дар був у дво­рі. Йо­го зв’яза­ли, за­тя­гли в бу­ди­нок. Дру­жи­ну По- ли­вя­но­го теж зв’яза­ли. Обох би­ли. Ви­ма­га­ли ска­за­ти, де сейф. Йо­го так і не зна­йшли. Чо­ло­ві­ка по­тя­гли в ін­шу кім­на­ту. Йо­го зна­йшли вже мер­твим, — ка­же Ми­ко­ла Жу­ко­вич із обла­сної по­лі­ції.

Іван По­ли­вя­ний був одя­гне­ний у ха­лат. У йо­го ки­ше­ні екс­пер­ти ви­яви­ли 21 тис. грн.

— Гро­ші зна­йшли в мор­зі, під час де­таль­но­го огля­ду ті­ла. Усі ку­пю­ри бу­ли по 500 гри- вень, — до­дає Жу­ко­вич. — На ті­лі — чи­слен­ні за­бої, пе­ре­ло­ми ре­бер. По­мер від уду­ше­н­ня. Йо­го дру­жи­ні на­да­ли до­по­мо­гу в ра­йон­ній лі­кар­ні. Від го­спі­та­лі­за­ції від­мо­ви­ла­ся.

Основ­на вер­сія слід­ства — по­гра­бу­ва­н­ня з ме­тою на­жи­ви.

Іван По­ли­вя­ний ро­дом із се­ла Успен­ка Ону­фрі­їв­сько­го ра­йо­ну Кі­ро­во­град­ської обла­сті.

19 ро­ків пра­цю­вав на рі­зних по­са­дах фі­лій еле­ктро­ме­реж Ки­є­во-Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну. Остан­ні ро­ки очо­лю­вав обл­енер­го на Кі­ро­во­град­щи­ні й Оде­щи­ні. Ке­рів­ни­ком Ки­ї­во­бл­енер­го йо­го при­зна­чи­ли 2015-го. Вдру­ге одру­же­ний. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся двоє ді­тей.

— Ми по­зна­йо­ми­ли­ся по ро­бо­ті два з по­ло­ви­ною ро­ки то­му. Іван — професіонал у енер­ге­ти­ці. Не ли­ше в те­хні­чній ча­сти­ні, ай у фі­нан­со­вій та ор­га­ні­за­цій­ній, — ка­же 35-рі­чний Оле­ксандр Тро­хи­мець, ди­ре­ктор ”Топ-Енер­го”. — Він був без­кон­флі­ктний. Остан­ній раз спіл­ку­ва­ли­ся мі­ся­ців два то­му. Не го­во­рив, що йо­го щось хви­лює.

Скри­тно жи­ли, з лю­дьми не об­ща­ли­ся

Двір Іва­на та Га­ли­ни По­ли­вя­них роз­та­шо­ва­ний на око­ли­ці се­ла Бі­ло­го­род­ка Ки­є­во-Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Пе­ре­їха­ли сю­ди близь­ко п’яти ро­ків то­му

Го­ло­вою прав­лі­н­ня акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства ”Ки­ї­во­бл­енер­го” Іван По­ли­вя­ний пра­цю­вав дру­гий рік. До­ти очо­лю­вав обл­енер­го на Кі­ро­во­град­щи­ні та Оде­щи­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.