Лю­дми­лі Терещенко ви­да­ли­ли 17-кі­ло­гра­мо­ву пу­хли­ну

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

Хі­рур­ги лі­кар­ні іме­ні Свя­то­го Лу­ки з Кро­пив­ни­цько­го ви­да­ли­ли 61-рі­чній Лю­дми­лі ТЕРЕЩЕНКО пу­хли­ну яє­чни­ків.

Но­во­утво­ре­н­ня бу­ло ді­а­ме­тром 70 см, ва­жи­ло 17 кг. Ро­сло 20 ро­ків. Остан­нім ча­сом ти­сну­ло на вну­трі­шні ор­га­ни й сер­це, бло­ку­ва­ло їхню ро­бо­ту. Жін­ка за­ди­ха­ла­ся, не мо­гла хо­ди­ти й ле­жа­ти.

— Стіль­ки ро­ків жи­ла з ці­єю бі­дою. Ні­хто не брав­ся ме­не опе­ру­ва­ти, — го­во­рить Лю­дми­ла Терещенко. — Лі­ка­рі не хо­ті­ли ри­зи­ку­ва­ти. Ка­за­ли, що в ме­не був ін­фаркт.

— Опе­ра­ція три­ва­ла в екс­тре­маль­них умо­вах, — роз­по­від­ає хі­рург Гри­го­рій Ур­сол. — Па­ці­єн­тку бу­ло важ­ко по­кла­сти на стіл. Че­рез цю па­то­ло­гію жін­ка 10 ро­ків ле­жа­ла ли­ше на бо­ці. А опе­ру­ва­ти в та­ко­му по­ло­жен­ні ми не мо­гли.

Че­тве­ро хі­рур­гів пра­цю­ва­ли 2 год. Та­ку пу­хли­ну ви­да­ля­ли впер­ше — до­сі ба­чи­ли но­во­утво­ре­н­ня не важ­че 10 кг. Зго­дом пла­ну­ва­ли дру­гу опе­ра­цію — ви­пра­ви­ти ва­ду сер­ця. Однак пі­сля пер­шої ро­бо­та ор­га­ну нор­ма­лі­зу­ва­лась. 29 ве­ре­сня жін­ку пла­ну­ють ви­пи­са­ти.

За­раз па­ці­єн­тку на­вча­ють за­но­во хо­ди­ти. Лі­ка­рі ви­да­ли­ли та­кож нав­ко­ло­пу­хлин­ні тка­ни­ни ва­гою 13 кг. Пі­сля цьо­го в Лю­дми­ли Терещенко змі­стив­ся центр ва­ги, во­на не мо­же три­ма­ти рів­но­ва­гу.

У сер­пні цьо­го­річ хі­рур­ги сто­ли­чної клі­ні­ки Спі­жен­ка ви­да­ли­ли 51-рі­чній Те­тя­ні Ско­ро­ба­га­тій 31-кі­ло­гра­мо­ву пу­хли­ну при­да­тків ма­тки. Ви­пи­са­ли за ти­ждень.

20 ро­ків хо­ди­ла з пу­хли­ною Лю­дми­ла Терещенко. Но­во­утво­ре­н­ня ти­сну­ло на вну­трі­шні ор­га­ни і бло­ку­ва­ло їх ро­бо­ту. Че­тве­ро лі­ка­рів ви­да­ля­ли на­ріст дві го­ди­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.