Дми­тро Ба­кше­єв убив і з’їв зна­йо­му

КРАСНОДАРСЬКОМУ ЛЮДОЖЕРУ ПРИПИСУЮТЬ 30 ЖЕРТВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­ле­рія ЛОПАТІНА

11 ве­ре­сня до­ро­жни­ки ро­сій­сько­го мі­ста Кра­сно­дар зна­йшли мо­біль­ний те­ле­фон. На при­строї по­ба­чи­ли знім­ки чо­ло­ві­ка, який фо­то­гра­фу­вав­ся на тлі від­ру­ба­ної ру­ки і скаль­па жін­ки. Те­ле­фон від­не­сли у по­лі­цію.

По­лі­цей­ські зна­йшли вла­сни­ка при­строю і ге­роя фо­то. Це мі­сце­вий 35-рі­чний Дми­тро Ба­кше­єв. По­яснив, що ”про­сто йшов, у ра­йо­ні Аві­а­мі­сте­чка ви­пад­ко­во по­ба­чив люд­ські реш­тки”. З по­смі­шкою зга­ду­вав, що за­ра­ди жар­ту при­ніс їх до­до­му. З ни­ми фо­то­гра­фу­вав­ся два дні. Спо­ча­тку вдо­ма, по­тім во­зив на ро­бо­ту — за­ро­бляє на жи­т­тя ре­мон­том квар­тир. Ка­зав, що зро­бив­ши знім­ки, ви­ки­нув усі ча­сти­ни ті­ла, крім го­ло­ви. Її три­мав у від­рі з во­дою.

За ти­ждень у то­му ж ра­йо­ні, де Ба­кше­єв по­ба­чив люд­ські реш­тки, зна­йшли роз­чле­но­ва­не ті­ло жін­ки. Та­кож на те­ри­то­рії мі­сце­во­го вій­сько­во­го учи­ли­ща ви­яви­ли сум­ку з ре­ча­ми за­ги­блої. Так з’ясу­ва­ли осо­бу за­ги­блої. Оле­на — ро­ве­сни­ця Ба­кше­є­ва. По­лі­цей­ські пе­ре­ві­ря­ли при­че­тність Дми­тра до вбив­ства. Ко­лись він пра­цю­вав у цьо­му учи­ли­щі. Як і йо­го дру­жи­на На­та­лія, мед­се­стра. Зго­дом по­друж­жя звіль­ни­ло­ся, про­те жи­ло в гур­то­жи­тку при за­кла­ді. Су­сі­ди роз­по­ві­ли, що Дми­тро й На­та­лія ча­сто при­хо­ди­ли п’яні. Скар­жи­ли­ся на не-

За­пи­су­ва­ли ре­це­пти страв із люд­сько­го м’яса

при­єм­ний за­пах з їхньої кім­на­ти. Слід­чі за­пі­до­зри­ли, що Дми­тро й На­та­лія Ба­кше­є­ви пи­ли го­ріл­ку з Оле­ною, а по­тім уби­ли її.

Дім Ба­кше­є­вих об­шу­ка­ли. Зна­йшли де­ся­тки фо­то­гра­фій, фра­гмен­ти шкі­ри 19 лю­дей, сім па­ке­тів із за­мо­ро­же­ни­ми люд­ськи­ми ор­га­на­ми.

На знім­ку, да­то­ва­но­му 28 гру­дня 1999 ро­ку, є фір­мо­ва стра­ва — люд­ська го- ло­ва, за­пе­че­на з апель­си­на­ми. На­та­лія та Дми­тро за­пи­су­ва­ли ре­це­пти страв із люд­сько­го м’яса і те­ле­фон­ні но­ме­ри жертв.

На­та­лія Ба­кше­є­ва зі­зна­ла­ся у вбив­ствах і ка­ні­ба­лі­змі, Дми­тро — у двох убив­ствах. За­раз їх утри­му­ють у слід­чо­му ізо­ля­то­рі. Мо­жуть ви­зна­ти вин­ни­ми у 30 вбив­ствах.

По­ки що слід­чий ко­мі­тет Кра­сно­дар­сько­го краю під­твер­джує ли­ше одне вбив­ство, ско­є­не Ба­кше­є­ви­ми, — Оле­ни. Ін­фор­ма­цію про ін­ші пе­ре­ві­ря­ють.

По­друж­жю про­во­дять пси­хі­а­три­чні екс­пер­ти­зи. На­та­лію ви­зна­ли пси­хі­чно здо­ро­вою. За­зна­чи­ли ли­ше не­зна­чні роз­ла­ди — не­аде­ква­тно ре­а­гує на над­зви­чай­ні си­ту­а­ції. До по­друж­жя ви­яви­ли про­фе­сій­ний ін­те­рес ін­ші пси­хі­а­три.

”Це ши­зо­фре­нія. Ці лю­ди жи­вуть у сво­є­му сві­ті. Во­ни мо­жуть з’їсти лю­ди­ну про­сто то­му, що їм зда­ло­ся — ко­ли цьо­го не зро­блять, на­ста­не кі­нець сві­ту”, — по­яснив Ар­тем Гі­лєв, су­до­во-пси­хі­а­три­чний екс­перт.

Спра­вою ка­ні­ба­лів за­ці­ка­вив­ся адво­кат, який шість ро­ків то­му за­хи­щав у су­ді лю­до­їда. Вва­жає Ба­кше­є­вих хво­ри­ми.

”Мій клі­єнт з’їв люд­ську пе­чін­ку так са­мо, як і сви­ня­чу з ма­га­зи­ну, — по­яснив він. — У хво­рих на ши­зо­фре­нію лю­дей змі­ню­ю­ться сма­ко­ві впо­до­ба­н­ня і сприйня­т­тя сві­ту”.

Пра­ців­ни­ки лі­плять кар­кас ча­на у Цзин­деч­же­ні, у ки­тай­ській про­він­ції Цзян­сі. Мі­сто по­над 2 тис. ро­ків є цен­тром ви­го­тов­ле­н­ня по­су­ду із ке­ра­мі­ки, пор­це­ля­ни та гли­ни. Фо­то­граф Га­брі­єль пи­ше: ”Лю­ди не­ймо­вір­но ра­ді­ють, ко­ли я зні­маю їх за ро­бо­тою”. Один із ре­мі­сни­ків мі­ста Цзя Чжан ка­же, що їхні ви­ро­би спро­сто­ву­ють міф про не­які­сну ки­тай­ську про­ду­кцію. ”Це най­кра­ще мі­сце для ви­вче­н­ня ке­ра­мі­ки в Ки­таї, мож- ли­во, на­віть у всьо­му сві­ті. На­ші ро­бі­тни­ки — це наш скарб, а ко­ре­ні на­шої спра­ви ся­га­ють дав­ни­ни. Тут ре­ме­сло за­ли­ши­ло­ся спра­вою ско­рі­ше до­свід­че­них май­стрів, аніж фа­брик. Адже мі­сто дов­го бу­ло від­рі­за­не від сві­ту за­ро­стя­ми бам­бу­ка й па­гор­ба­ми”. Мі­сце­ві на­рі­ка­ють, що до них ”при­йшов за­хід”. Лю­ди ча­сті­ше орі­єн­ту­ю­ться на менш які­сну, про­те де­шев­шу фа­бри­чну про­ду­кцію.

Дми­тра Ба­кше­є­ва і йо­го дру­жи­ну На­та­лію зви­ну­ва­чу­ють у ка­ні­ба­лі­змі. Чо­ло­вік уби­вав жертв про­тя­гом 17 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.