Ого­ло­си­ли мі­ся­чник зда­чі зброї

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

З 1 по 31 жов­тня 2017 ро­ку на те­ри­то­рії Укра­ї­ни про­во­ди­ться мі­ся­чник до­бро­віль­ної зда­чі во­гне­паль­ної зброї, бо­йо­вих при­па­сів, ви­бу­хо­вих ма­те­рі­а­лів і за­со­бів са­мо­обо­ро­ни, за­ря­дже­них ре­чо­ви­на­ми сльо­зо­то­чи­вої та по­дра­зли­вої дії (га­зо­вих пі­сто­ле­тів, ре­воль­ве­рів), та їх ре­є­стра­ція в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку.

До­бро­віль­на зда­ча зброї звіль­няє від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. З пи­тань до­бро­віль­ної зда­чі зброї та її ре­є­стра­ції не­об­хі­дно звер­та­тись до Со­лом’ян­сько­го УП ГУНП у м. Ки­є­ві за адре­сою: м. Ки­їв, просп. По­ві­тро­флот­ський, 49 (тел. 0(44) 275 33 00), або в се­ктор кон­тро­лю за обі­гом зброї у сфе­рі до­звіль­ної си­сте­ми Со­лом’ян­сько­го УП ГУНП у м. Ки­є­ві за адре­сою: м. Ки­їв, вул. Гар­ма­тна, 16/85 (тел. 0(44) 456 80 20).

За три з по­ло­ви­ною ро­ки вій­ни в Укра­ї­ні не по­бу­ду­ва­ли па­трон­ний за­вод. Як так? Еле­мен­тар­ний боє­ком­плект ми ма­ли би ви­ро­бля­ти са­мі. Тим біль­ше, з на­ши­ми ви­ро­бни­чи­ми по­ту­жно­стя­ми. Ще 2014-го на ме­не ви­хо­ди­ли під­при­єм­ці, які го­то­ві бу­ли да­ти міль­йо­ни до­ла­рів на та­ке під­при­єм­ство. Але ні­ко­му до цьо­го не­має ді­ла Дми­тро Ярош, на­ро­дний де­пу­тат

План ”Пе­ре­хват” ого­ло­си­ла по­лі­ція Сум пі­сля по­ві­дом­ле­н­ня про ви­кра­де­н­ня чо­ло­ві­ка. Йо­го зв’яза­но­го ви­ве­ли з під’їзду і за­пха­ли в ба­га­жник, за­яви­ла оче­ви­дець по­дії. Пра­во­охо­рон­ці роз­шу­ка­ли ви­кра­да­чів за кіль­ка го­дин. Гу­ля­ли в пар­ку. Ви­яви­ло­ся, що у...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.