КО­РО­ТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

На сай­ті Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ за­пра­цю­вав он­лайн-сер­віс, че­рез який мо­жна за­мо­ви­ти до­від­ку про від­су­тність су­ди­мо­сті. По­слу­га без­ко­штов­на. Бу­де до­сту­пна ці­ло­до­бо­во та без ви­хі­дних. Що­ро­ку та­ку до­від­ку отри­му­ють май­же 800 тис. лю­дей. Зокре­ма, во­на по­трі­бна для вси­нов­ле­н­ня ди­ти­ни, отри­ма­н­ня во­дій­сько­го по­свід­че­н­ня, зброї, ві­днов­ле­н­ня втра­че­них до­ку­мен­тів.

При­мор­ський рай­суд Оде­си на­клав арешт на 18 бу­ді­вель і спо­руд ди­тя­чо­го та­бо­ру ”Ві­кто­рія”, де 15 ве­ре­сня ста­ла­ся по­же­жа і за­ги­ну­ли три дів­чин­ки. Рі­ше­н­ня прийня­ли в ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня про по­ру­ше­н­ня ви­мог по­же­жної безпеки, що спри­чи­ни­ло за­ги­бель лю­дей.

Ро­сі­я­ни збу­ду­ють 50-кі­ло­ме­тро­вий пар­кан на адмі­ні­стра­тив­но­му кор­до­ні між оку­по­ва­ним Кри­мом і ма­те­ри­ко­вою Укра­ї­ною. Ро­бо­ти пла­ну­ють за­вер­ши­ти до кін­ця ро­ку. Обій­ду­ться у 200 млн ру­блів — 91,2 млн грн. За­го­ро­жа бу­де 2 м зав­ви­шки. Про­хо­ди­ти­ме вздовж Кра­сно­пе­ре­коп­сько­го ра­йо­ну пів­остро­ва.

Оде­ські во­лон­те­ри за­пу­сти­ли про­ект із ви­хо­ва­н­ня со­бак-по­во­ди­рів для уча­сни­ків АТО, які втра­ти­ли зір. За­ня­т­тя ве­сти­ме мі­сце­вий кі­но­лог. Ла­бра­до­рів учи­ти­ме рік. По­тім псів пе­ре­да­дуть бій­цям. Ба­жа­н­ня отри­ма­ти со­бак-по­во­ди­рів ви­сло­ви­ли 80 ве­те­ра­нів.

Ван­та­жів­ку КамАЗ із 25 т со­ня­шни­ку ви­кра­ли не­ві­до­мі бі­ля рай­цен­тру Пе­три­ків­ка на Дні­про­пе­тров­щи­ні. Во­дія по­би­ли, але він втік у по­ле. Ма­ши­ну по­лі­цей­ські роз­шу­ка­ли в мі­сті Кам’ян­ське Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. На­па­дни­ків за­три­ма­ли.

Слу­жба безпеки Укра­ї­ни за­по­бі­гла при­дбан­ню ро­сій­ських шкільних ав­то­бу­сів для Лу­ган­ської обла­сті. Вста­но­ви­ли, що один із ра­йон­них від­ді­лів осві­ти ого­ло­сив тен­дер на транс­порт. Для за­ку­пів­лі ви­ді­ли­ли 1,5 млн грн. За­яв­ки по­да­ли дві ком­па­нії, що про­по­ну­ва­ли ав­то­бу­си ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва. Але в до­ку­мен­тах вка­зу­ва­ли їх як ві­тчи­зня­ний транс­порт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.