Мар­лос мо­же зі­гра­ти за збір­ну Укра­ї­ни з фут­бо­лу

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Бра­зиль­ський фут­бо­ліст до­не­цько­го ”Ша­хта­ря” Мар­лос Ро­ме­ро БОНФІН, 29 ро­ків, отри­мав укра­їн­ське гро­ма­дян­ство, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми спор­тив­них ЗМІ. Пів­за­хи­сник че­кає на до­ку­мен­ти, які до­зво­лять йо­му гра­ти за збір­ну Укра­ї­ни. Їх має ви­да­ти Фе­де­ра­ція на­ціо­наль­них і кон­ти­нен­таль­них фут­боль­них асо­ці­а­цій.

Якщо до­звіл на­ді­йде в най­ближ­чі дні, бра­зи­лець змо­же де­бю­ту­ва­ти в скла­ді укра­їн­ської збір­ної в най­ближ­чих ма­тчах про­ти Ко­со­ва чи Хор­ва­тії. Прой­дуть 6 і 9 жов­тня від­по­від­но.

Мар­лос при­їхав в Укра­ї­ну на по­ча­тку 2012-го. Під­пи­сав кон­тракт із хар­ків­ським ”Ме­та­лі­стом”, за який ви­сту­пав два ро­ки. По­тім пе­ре­йшов до ”Ша­хта­ря”. За оби­дві укра­їн­ські ко­ман­ди ві­ді­грав 164 ма­тчі й за­бив 28 го­лів.

Фут­бо­ліст мо­же ста­ти дру­гим бра­зиль­цем, який ви­сту­па­ти­ме за ві­тчи­зня­ну збір­ну. 2011–2014 ро­ку за Укра­ї­ну грав опор­ний пів­за­хи­сник Едмар Га­лов­ський де Ла­сер­да. Ви­хо­див на по­ле у 15 ма­тчах, за­бив один гол.

Та­кож укра­їн­ське гро­ма­дян­ство май­же 10 ро­ків то­му отри­мав серб Мар­ко Де­вич. На­па­дник ви­сту­пав за ”жов­то-си­ніх” до 2011 ро­ку. За­бив сім м’ячів.

За збір­ну Укра­ї­ни сво­го ча­су гра­ли бі­ло­рус Ар­тем Мі­лев­ський і че­тве­ро ро­сі­ян — Оле­ксандр Алі­єв, Юрій Ка­ли­твин­цев, Ві­ктор Ле­о­нен­ко та Сер­гій Се­ре­брен­ні­ков.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.