За­ги­ну­ло ри­би на по­над 16 міль­йо­нів гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Ма­со­вий мор пе­лен­га­са став­ся у Мо­ло­чно­му ли­ма­ні в За­по­різь­кій обла­сті. За­ги­ну­ли по­над 22 тис. ри­бин. Зби­тки ся­га­ють більш як 16 млн грн, за під­ра­хун­ка­ми еко­ло­гів.

Пе­лен­гас плив ли­ма­ном до Азов­сько­го моря пі­сля не­ре­сту. Мав ту­ди по­тра­пи­ти че­рез спе­ці­аль­но ви­ко­па­ну про­то­ку, але во­на ви­яви­ла­ся за­му­ле­ною пі­ска­ми. Ри­ба опи­ни­ла­ся на міл­ко­вод­ді.

— Про­то­ку не­об­хі­дно чи­сти­ти, але цьо­го ні­хто не зро­бив вча­сно, — го­во­рить мі­сце­вий еко­лог Ві­ктор Шейк, 27 ро­ків. — Ри­ба за­ди­хну­ла­ся на міл­ко­вод­ді, бо їй не ви­ста­чи­ло їжі та по­ві­тря. На­віть не знаю, що ло­ви­ти­муть укра­їн­ські ри­бал­ки на­сту­пно­го ро­ку. Мер­тво­го пе­лен­га­са з бе­ре­гів зби­рає ри­бний па­труль. — Зі­бра­ні ту­ші — це май­же 20 від­со­тків по­мер­лої ри­би, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, — ка­же ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії За­по­різь­кої обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ві­та­лій Гор­ді­єн­ко 25 ве­ре­сня. — Ро­змір осо­бин ко­ли­ва­є­ться від 0,5 до 3 кі­ло­гра­мів.

На ро­бо­ти з роз­чи­ще­н­ня ка­на­лу Мо­ло­чний ли­ман — Азов­ське мо­ре про­во­ди­ли тен­дер, за ін­фор­ма­ці­єю си­сте­ми дер­жав­них за­ку­пі­вель ”Про­зор­ро”. Ро­бо­ти ма­ли бу­ти ви­ко­на­ні до 30 жов­тня. Їх вар­тість ста­но­вить 1,3 млн грн.

26 ве­ре­сня про­то­ку роз­ши­ри­ли. У мо­ре ви­йшли май­же 5 млн ри­бин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.