Іль­мі Уме­ро­ва за­су­ди­ли до двох ро­ків тюр­ми

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оле­ксан­дра ВАСИЛЕНКО

27 ве­ре­сня до двох ро­ків ко­ло­нії-по­се­ле­н­ня за­су­див суд оку­по­ва­но­го Сім­фе­ро­по­ля за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Іль­мі УМЕ­РО­ВА, 60 ро­ків. Йо­му за­бо­ро­ни­ли за­йма­ти­ся пу­блі­чною ді­яль­ні­стю.

Ро­сій­ська фе­де­раль­на слу­жба безпеки за­три­ма­ла Іль­мі Уме­ро­ва то­рік. Зви­ну­ва­ти­ли в се­па­ра­ти­змі і за­кли­ках до по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті РФ. Про­ку­ра­ту­ра ви­ма­га­ла 3,5 ро­ку умов­но.

За­хи­сни­ки за­су­дже­но­го по­да­ва­ти­муть апе­ля­цію.

— До її роз­гля­ду Іль­мі Уме­ров бу­де вдо­ма, — го­во­рить адво­кат Марк Фей­гін, 46 ро­ків. — Су­д­дя Ан­дрій Ку­лі­шов ви­ніс су­во­рі­ший ви­рок, ніж то­го ви­ма­гав дер­жав­ний обви­ну­вач.

— У за­су­дже­но­го по­га­не здо­ров’я. Та­ке рі­ше­н­ня рів­но­силь­не смер­тно­му ви­ро­ку, — до­дає адво­кат Ми­ко­ла По­ло­зов. — У Крем­лі є жорс­тка уста­нов­ка на ре­пре­сії про­ти укра­їн­ських гро­ма­дян в Кри­му. Су­д­дя Ку­лі­шов — укра­ї­нець. Ви­но­сить жорс­ткі ви­ро­ки, аби ви­слу­жи­ти­ся.

11 ве­ре­сня в Кри­му до во­сьми ро­ків за­су­ди­ли ін­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су Ахте­ма Чий­го­за. Йо­го зви­ну­ва­ти­ли в ор­га­ні­за­ції ма­со­вих за­во­ру­шень 26 лю­то­го 2014-го. То­ді в Кри­му про­йшов не­за­кон­ний ре­фе­рен­дум за вхо­дже­н­ня пів­остро­ву до скла­ду РФ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.