По­ро­шен­ку по­дя­ку­ва­ли за за­вер­ше­н­ня АТО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­на КО­РОЛЬ

”В ефі­рі екс­тре­ний ви­пуск но­вин. Він уві­йшов в істо­рію Укра­ї­ни як пре­зи­дент, який від­крив две­рі до кра­їн Єв­ро­со­ю­зу. Він став пер­шим гла­вою дер­жа­ви, який об’єд­нав увесь ци­ві­лі­зо­ва­ний світ нав­ко­ло за­хи­сту Укра­ї­ни. Він по­чав ре­фор­ми, на які не на­ва­жу­вав­ся жо­ден по­лі­тик за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті”, — ка­же у ві­део­звер­нен­ні дру­жи­на пре­зи­ден­та 55-рі­чна Ма­ри­на ПО­РО­ШЕН­КО 26 ве­ре­сня.

Цьо­го дня її чо­ло­вік свя­ткує 52-й день на­ро­дже­н­ня. Дру­жи­на з ді­тьми за­пи­са­ла ві­та­н­ня. Ві­део ви­ста­ви­ли у ”Фейс­бу­ку”. На ньо­му стар­ший син Оле­ксій із дру­жи­ною Юлею по­здо­ров­ля­ють ба­тька на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті, мо­лод­ший Ми­хай­ло — на фут­боль­но­му майдан- чи­ку, донь­ки Єв­ге­нія та Оле­ксан­дра — за грою на пі­а­ні­но й ма­лю­ва­н­ням.

”Слу­жи­ти сво­їй кра­ї­ні, бу­ти вір­ним іде­а­лам Ре­во­лю­ції гі­дно­сті і ві­ри­ти в єв­ро­пей­ське май­бу­тнє Укра­ї­ни. Ось так ко- ро­тко мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти жи­т­тя Пе­тра По­ро­шен­ка”, — го­во­рить Ма­ри­на.

”Зво­ру­ше­ний та­ки­ми те­пли­ми ві­та­н­ня­ми. Дя­кую, що ви в ме­не є!” — від­пи­сав пре­зи­дент. Ві­део за до­бу пе­ре­гля­ну­ли май­же 600 тис. осіб.

Укра­їн­ці ві­та­ли Пе­тра По­ро­шен­ка у со­цме­ре­жах.

”Па­не пре­зи­ден­те, ві­таю вас із да­ле­кої Іта­лії. Зро­біть, будь ла­ска, так, щоб на­ші ді­ти й жін­ки мо­гли жи­ти у сво­їй дер­жа­ві. Щоб бу­ли зар­пла­та і пен­сія, на які мо­жна про­жи­ти, а не існу­ва­ти. Щоб був мир в Укра­ї­ні, щоб на­род не цу­рав­ся сво­єї ба­тьків­щи­ни”, — пи­ше Оль­га Тур­чак.

”Увесь укра­їн­ський на­род щи­ро вдя­чний вам за все, що ро­би­те. Ви за­вер­ши­ли АТО за лі­че­ні го­ди­ни. На­ші сол­да­ти отри­му­ють по 1000 грн у день. Зав­дя­ки вам ма­є­мо ви­со­кі зар­пла­ти й гі­дне жи­т­тя. Пен­сіо­не­ри лі­та­ють у Бра­ти­сла­ву на ка­ву й у Ві­день — на опер­ну ви­ста­ву. Ви — взі­рець па­трі­о­ти­зму. Про- да­ли свій бі­знес в укра­їн­сько­му Кри­му, а та­кож ”5 ка­нал” і фа­бри­ку в ро­сій­сько­му Ли­пе­цьку”, — ві­тає Ві­ктор Тра­чук.

”Ба­жаю, щоб дру­жи­на По­ро­шен­ка по­їха­ла в Іта­лію на за­ро­бі­тки, а йо­го си­ни — слу­жи­ли в АТО. А він мав 1200 гри­вень пен­сії й об­слу­го­ву­вав­ся в укра­їн­ській лі­кар­ні”, — до­дає Окса­на Бе­кер.

”Сьо­го­дні Пе­тро­ві Оле­ксі­йо­ви­чу — 52. Не­має сен­су ба­жа­ти те, що він має — до­ста­тку, осо­би­сто­го й сі­мей­но­го бла­го­по­луч­чя. Не­має сен­су ба­жа­ти му­дро­сті — вже пі­зно. Або є — або ні. А ось здо­ров’я не за­ва­ди­ло б. Адже пре­зи­дент жи­ве в умо­вах по­стій­но­го стре­су. Тож здо­ров’я вам, Пе­тре Оле­ксі­йо­ви­чу”, — на­пи­сав по­літ­те­хно­лог Сер­гій Гай­дай, 52 ро­ки.

Не­має сен­су ба­жа­ти му­дро­сті — вже пі­зно. Або є — або ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.