КО­РО­ТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

24 ве­ре­сня бо­йо­ви­ки ДНР в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку при­пи­ни­ли охо­ро­ня­ти пе­ре­до­ву па­труль­ну ба­зу спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ в мі­сті Гор­лів­ка До­не­цької обла­сті. Штаб АТО по­дав апе­ля­цію до ро­сій­ської сто­ро­ни з ви­мо­гою впли­ну­ти на си­ту­а­цію.

Ро­ди­чі за­ги­бло­го екі­па­жу Іл-76 за­яви­ли, що су­ди­ти­му­ться з ав­то­ра­ми філь­му ”Борт 76777: хто від­по­вість за те­ракт?”. Він ви­йшов 20 ве­ре­сня на ка­на­лі ”Укра­ї­на” й роз­по­від­ає про тра­ге­дію 14 черв­ня 2014 ро­ку, ко­ли бо­йо­ви­ки зби­ли транс­порт­ний лі­так де­сан­тни­ків під Лу­ган­ськом. То­ді за­ги­ну­ли 49 лю­дей. У стрі­чці ви­ну по­кла­ли на чле­нів екі­па­жу й ви­пра­вда­ли ге­не­рал-ма­йо­ра Ві­кто­ра На­за­ро­ва, який 27 бе­ре­зня 2017 ро­ку отри­мав сім ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Суд ви­знав йо­го єди­ним ви­ну­ва­тцем ка­та­стро­фи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.