Ева­ку­йо­ва­них без­ко­штов­но го­ду­ва­ли в ре­сто­ра­нах

Gazeta po-ukrainsky - - ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ - Юлія МЕЛЬ­НИК

Ева­ку­йо­ва­них жи­те­лів рай­цен­тру Ка­ли­нів­ка і дов­ко­ли­шніх сіл від­ве­зли у він­ни­цькі шко­ли №№5, 6, 29 і 31. Роз­се­ли­ли в са­на­то­рі­ях, ди­тя­чих сад­ках, лі­ку­валь­них за­кла­дах. Най­біль­ше лю­дей — у шко­лі №6.

— До остан­ньо­го не зна­ла, ку­ди ве­зуть. Тут зра­зу да­ли га­ря­чий чай із пе­чи­вом, че­рез пів­го­ди­ни — гре­чку з ко­тле­та­ми, мі­не­раль­ну во­ду, ком­пот, фру­кти. Та­ко­го при­йо­му не очі­ку­ва­ла, — 65-рі­чна Га­ли­на Кри­во­ру­чко із се­ла Пав­лів­ка Ка­ли­нів­сько­го ра­йо­ну си­дить у шкіль- ній їдаль­ні. Сю­ди ева­ку­ю­ва­ли 129 лю­дей.

Жін­ка одя­гне­на у си­ній ха­лат і ка­пці. Від ви­бу­хів хо­ва­ла­ся в під­ва­лі.

— Про одяг на­віть не ду­ма­ла. В по­спі­ху взя­ла тіль­ки кур­тку, — ка­же Га­ли­на Ва­си­лів­на. — Всю ніч пла­ка­ла. Пе­ре­жи­ва­ла за до­чку Ле­сю з дво­ма ону­чка­ми. Во­ни жи­вуть по­бли­зу тої ча­сти­ни. Ді­зна­ла­ся, що су­сід за­брав їх до сво­їх ро­ди­чів.

До шко­ли пе­рі­о­ди­чно за­хо­дять він­ни­ча­ни. За­про­шу­ють по­тер­пі­лих до се­бе, про­по­ну­ють без­ко­штов­не жи­тло. До обі­ду в за­кла­ді ли­ша­ю­ться близь­ко 20 лю­дей. При­ту­лок і без­ко­штов­не хар­чу­ва­н­ня за­про­по­ну­ва­ли вла­сни­ки чо­ти­рьох ре­сто­ра­нів Він­ни­ці.

— Ко­ли по­чу­ли про ви­бух, хо­ті­ли їха­ти ви­во­зи­ти лю­дей. Але бу­ли пе­ре­кри­ті до­ро­ги. Ви­рі­ши­ли за­без­пе­чи­ти по­стра­жда­лих про­ду­кта­ми, — роз­по­від­ає спів­вла­сни­ця ”Він­ни­цької ре­бер­ні” 33-рі­чна Ві­кто­рія Гу­ме­нюк. На­го­ду­ва­ла 250 лю­дей. — Зран­ку за­ку­пи­ли на рин­ку 40 кі­ло­гра­мів ово­чів. При­го­ту­ва­ли 50 кі­ло­гра­мів ре­бер і 40 — ку­ря­чих кри­лець, зро­би­ли під­ли­ву до каш.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.