Ви­бух мо­жна бу­ло пе­ред­ба­чи­ти

Gazeta po-ukrainsky - - ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ - В. М.

— За ви­бух під Ка­ли­нів­кою тре­ба пи­та­ти з пре­зи­ден­та, мі­ні­стра обо­ро­ни, на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу. Однак без­по­се­ре­дня від­по­від­аль­ність — на ке­рів­ни­цтві скла­ду й вій­сько­вої ча­сти­ни, — ка­же екс­перт 63-рі­чний Ігор Ро­ма­нен­ко. На склад ски­нув бом­бу без­пі­ло­тний апа­рат, за одні­єю з вер­сій. — Тра­ге­дія ста­ла­ся че­рез брак те­хні­ки, — го­во­рить Ро­ма­нен­ко. — У вій­сько­вих не­ма до­ста­тньої кіль­ко­сті апа­ра­ту­ри з при­гні­чу­ва­н­ня та від­стрі­лу без­пі­ло­тни­ків. Є окре­мі ча­сти­ни, що від­сте­жу­ють апа­ра­ти. Але не­має жо­дно­го ком­пле­ксу, який зда­тен із ни­ми бо­ро­ти­ся. Мо­сква чі­тко слі­дує на­мі­че­но­му пла­ну. Ві­ді­бра­ли Лу­ган­ський па­трон­ний за­вод, по­сту­по­во зни­щу­ють на­ші ар­се­на­ли і скла­ди. Цей ви­бух мо­жна бу­ло пе­ред­ба­чи­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.