63-рі­чний Ві­ктор Ющен­ко

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

Ко­ли­шній пре­зи­дент

фо­то­гра­фу­є­ться з від­ві­ду­ва­ча­ми від­по­чин­ко­во­го ком­пле­ксу ”Да­ча” під Ки­є­вом. Сві­тли­ну по­ка­за­ла ке­ру­ю­ча за­кла­дом Ан­на Ма­ка­рен­ко 24 ве­ре­сня. ”За­їхав учо­ра наш лю­бий пре­зи­дент по­па­ри­ти­ся в ба­ні та ску­па­ти­ся в озе­рі. А тут йо­го за­хо­пи­ли при­хиль­ни­ки. Чу­до­ві фо­то ви­йшли. Не­хай пре­зи­дент не со­ро­ми­ться, він у гар­ній фор­мі і для па­ца­нів — при­клад”, — під­пи­са­ла фо­то Ма­ка­рен­ко. ”Ба­ня у вас най­кра­ща”, — про­ко­мен­ту­вав до­пис на­ро­дний де­пу­тат 28-рі­чний Ан­дрій Ло­зо­вий.

За­клад роз­та­шо­ва­ний за 34 км від сто­ли­ці у Но­вих Бе­зра­ди­чах Обу­хів­сько­го ра­йо­ну. Тут є та­кож го­тель і ре­сто­ран. Ві­ктор Ющен­ко жи­ве у цьо­му ж се­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.