За про­рив кор­до­ну Са­а­ка­шві­лі оштра­фу­ва­ли на 3400 гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ка­те­ри­на КОБА

22 ве­ре­сня Мо­сти­ський рай­суд Львів­ської обла­сті ви­знав ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Гру­зії та екс-го­ло­ву Оде­ської держ­адмі­ні­стра­ції 49-рі­чно­го Мі­хе­і­ла СА­А­КА­ШВІ­ЛІ вин­ним у не­за­кон­но­му пе­ре­ти­ні укра­їн­сько­го кор­до­ну. Він по­ви­нен за­пла­ти­ти 3400 грн штра­фу і 320 грн су­до­во­го збо­ру.

Са­а­ка­шві­лі на суд не при­йшов. Про­во­див у цей час зу­стрі­чі в Чер­ка­ській обла­сті. Йо­го адво­ка­ти пла­ну­ють оскар­жи­ти рі­ше­н­ня су­ду.

Са­а­ка­шві­лі по­вер­нув­ся в Укра­ї­ну 10 ве­ре­сня. Не про­йшов при­кор­дон­но­го кон­тро­лю на пун­кті про­пу­ску ”Ше­ги­ні” на Львів-

Він на суд не при­йшов. Про­во­див зу­стрі­чі на Чер­ка­щи­ні

щи­ні. Че­рез це ви­ни­кли су­ти­чки між йо­го при­хиль­ни­ка­ми та пра­во­охо­рон­ця­ми. При­бі­чни­ки екс-гу­бер­на­то­ра Оде­щи­ни прор­ва­ли лан­цюг при­кор­дон­ни­ків. 11 по­лі­цей­ських і п’яте­ро при­кор­дон­ни­ків отри­ма­ли ті­ле­сні ушко­дже­н­ня.

26 ли­пня пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко при­зу­пи­нив укра­їн­ське гро­ма­дян­ство Са­а­ка­шві­лі. Той отри­мав йо­го у трав­ні 2015-го. То­ді По­ро­шен­ко при­зна­чив Са­а­ка­шві­лі го­ло­вою Оде­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. По­пра­цю­вав там пів­то­ра ро­ку. Пі­сля від­став­ки ого­ло­сив про ство­ре­н­ня пар­тії ”Рух но­вих сил”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.