Лав­ри­но­ви­ча ви­пу­сти­ли із СІЗО

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ан­на КО­РОЛЬ

27 ве­ре­сня Апе­ля­цій­ний суд Ки­є­ва ска­су­вав дво­мі­ся­чний арешт екс-мі­ні­стра юсти­ції Оле­ксан­дра ЛАВ­РИ­НО­ВИ­ЧА, 61 рік. Йо­го ви­пу­сти­ли в за­лі су­ду. Мав бу­ти під вар­тою без пра­ва за­ста­ви до 2 ли­сто­па­да.

Ген­про­ку­ра­ту­ра обви­ну­ва­чує Лав­ри­но­ви­ча в уча­сті в ор­га­ні­за­ції кон­сти­ту- цій­но­го пе­ре­во­ро­ту 2010 ро­ку. За вер­сі­єю слід­ства, він до­по­міг Ві­кто­ру Яну­ко­ви­чу за­хо­пи­ти вла­ду че­рез по­вер­не­н­ня до Кон­сти­ту­ції 1996-го. Роз­ши­ри­ли пов­но­ва­же­н­ня пре­зи­ден­та і змен­ши­ли — пар­ла­мен­ту й уря­ду. Рі­ше­н­ня по­го­див Кон­сти­ту­цій­ний суд. Ко­ли­шньо­му мі­ні­стру за­гро­жує 10 ро­ків ув’язне­н­ня.

— Ми не­о­дно­ра­зо­во під­кре­слю­ва­ли ймо­вір­ність ри­зи­ку вте­чі Лав­ри­но­ви­ча. Троє пі­до­зрю­ва­них у цій спра­ві вже вте­кли. Якщо це ста­не­ться, то від­по­від­аль­ність не­сти­ме ко­ле­гія суд­дів, що звіль­ни­ла Лав­ри­но­ви­ча з-під вар­ти, — го­во­рить про­ку­рор Оле­ксій Дон­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.