Сті­ни на ку­хні вкри­ли­ся плі­сня­вою. Сте­ля — в жов­тих пля­мах

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Лю­бов КАРНАРУК

— Цьо­го ро­ку на­шу квар­ти­ру п’ять ра­зів за­ли­ва­ло ка­на­лі­за­цій­ни­ми не­чи­сто­та­ми. Те­кло че­рез ван­ну й уні­таз. Одно­го ра­зу на­віть із лю­стри ли­ло­ся, — го­во­рить 29-рі­чна Те­тя­на ЗАБОЖКО з мі­ста Смі­ла на Чер­ка­щи­ні.

Із ро­ди­ною ме­шкає у три­кім­на­тній квар­ти­рі на пер­шо­му по­вер­сі ко­опе­ра­тив­ної п’яти­по­вер­хів­ки на вул. Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні.

— Упер­ше нас за­то­пи­ло 8 бе­ре­зня. Я при­ї­ха­ла до­до­му. За­хо­джу в квар­ти­ру, а на ку­хні й у ту­а­ле­ті — ка­лю­жі во­ди, — роз­по­від­ає 53-рі­чна Зоя Бой­ко, ма­ти Те­тя­ни. — Во­да ли­ла­ся з ”ко­лі­на”, що йде в під­вал. За­мість свя­тку­ва­н­ня нам до­ве- ло­ся ви­мо­чу­ва­ти во­ду. Су­сід­ка че­рез сті­ну, квар­ти­ру якої та­кож за­то­плює, по­дзво­ни­ла в ава­рій­ку. Але про­бле­ма не ви­рі­ши­ла­ся.

Удру­ге це ста­ло­ся 3 ли­пня. Нас то­ді вдо­ма не бу­ло. Пер­шою по­вер­ну­ла­ся Та­ня з ди­ти­ною. По­ду­ма­ла, за­то­пи­ли су­сі­ди звер­ху. Сті­ни на ку­хні вкри­ли­ся плі­сня­вою. Сте­ля — вся в жов­тих пля­мах, на ку­хні де­фор­мо­ва­ний лі­но­ле­ум і ДВП під ним. Сті­чною во­дою за­ли­ло лю­стру, ви­ми­кач, ро­зе­тку, еле­ктро­про­вод­ку. У цві­лі бу­ло взу­т­тя, верх­ній одяг. До­ве­ло­ся ви­ки­ну­ти мі­шок цукру. Пі­шла на верх­ній по­верх. Су­сі­ди ска­за­ли, в них су­хо. Ми не по­ві­ри­ли. Ви­рі­ши­ли — хай ви­со­хне, то­ді роз­би­ра­ти­ме­мо­ся.

На­сту­пно­го дня во­да по­те­кла з лю­стри й по сті­нах квар­ти­ри.

— Ми по­бі­гли в су­сі­дній бу­ди­нок до об­слу­го­ву­ю­чо­го ко­опе­ра­ти­ву ”Смі­ла”. При­йшли го­лов­ний ін­же­нер і сан­те­хнік. Ви­би­ли ні­шу над мий­кою, де про­хо­дять ка­на­лі­за­цій­ні тру­би. Зро­зумі­ли, дар­ма про­дов­жу­ва­ли да­лі шу­ка­ти. Дір­ку в тру­бі зав­тов­шки два паль- ці зна­йшли ви­ще над пе­ре­кри­т­тям, — ка­же Зоя Ана­то­лі­їв­на.

— У сер­пні на­шу квар­ти­ру за­то­пи­ло фе­ка­лі­я­ми. Ко­ли по­вер­ну­ли­ся до­до­му, ки­ли­ми в ко­ри­до­рі чва­ка­ли. Ми їх дві­чі пра­ли й су­ши­ли. Але за­пах за­ли­шив­ся, до­ве­де­ться ви­ки­ну­ти. В об­слу­го­ву­ю­чо­му ко­опе­ра­ти­ві за­яв від нас не при­йма­ють. Мов­ляв, ка­на­лі­за­ція за­би­ва­є­ться не­по­тре­бом, що ски­да­ють в уні­таз. Сво­єї ви­ни в стіль­кох ава­рі­ях не ви­зна­ють, про­бле­му не ви­рі­шу­ють. Звер­та­ти­ме­мо­ся до су­ду, щоб від­шко­ду­ва­ли нам зав­да­ні зби­тки.

На­чаль­ник об­слу­го­ву­ю­чої ком­па­нії ”Смі­ла” Ми­ко­ла Гон­ча­рен­ко від ко­мен­та­рів від­мо­вив­ся.

У цві­лі бу­ло взу­т­тя, верх­ній одяг. До­ве­ло­ся ви­ки­ну­ти мі­шок цукру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.