Убив­ства 17 ін­ка­са­то­рів пов’яза­ні між со­бою

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

У Хар­ко­ві за остан­ні 11 ро­ків сім ра­зів на­па­да­ли на ін­ка­са­то­рів. За­ги­ну­ли 17 осіб. Ці зло­чи­ни пов’яза­ні між со­бою. Їх ви­ко­на­вець одна й та ж лю­ди­на, вва­жа­ють у по­лі­ції.

— Під час по­гра­бу­вань зло­чи­нець за­во­ло­дів чо­тир­ма ав­то­ма­та­ми Ка­ла­шни­ко­ва й чо­тир­ма пі­сто­ле­та­ми Ма­ка­ро­ва. Ця зброя й ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся в подаль­шо­му під час ско­є­н­ня по­ді­бних зло­чи­нів. Ми ма­є­мо при­кме­ти пі­до­зрю­ва­но­го та йо­го ДНК, яка спів­па­ла в кіль­кох епі­зо­дах, — го­во­рить ке­рів­ник обла­сної по­лі­ції Олег Бех.

Сім зброй­них на­па­дів на ін­ка­са­то­рів у Хар­ко­ві:

Жов­тень 2001 ро­ку. Двоє не­ві­до­мих на­па­ли на ін­ка­са­тор­ську ма­ши­ну Пра­ве­кс­бан­ку. Вби­ли сер­жан­та дер­жав­ної охо­ро­ни, йо­го на­пар­ни­ка по­ра­ни­ли. Вкра­ли 400 тис. грн, та­бель­ну зброю та два ав­то­ма­ти Ка­ла­шни­ко­ва.

Жов­тень 2004-го. На­пад на ін­ка­са­тор­ське ав­то Оща­дбан­ку. Трьох ін­ка­са­то­рів та во­дія роз­стрі­ля­ли в ма­ши­ні. За­бра­ли мі­шки з 400 тис. грн.

Ли­сто­пад 2005-го. Двоє чо­ло­ві­ків на­па­ли на ма­ши­ну ін­ка­са­то­рів бан­ку ”Аваль”. Ма­ли із со­бою пі­сто­лет і ав­то­мат. Уби­ли двох пра­ців­ни­ків слу­жби дер­жав­ної охо­ро­ни й ін­ка­са­то­ра. По­цу­пи­ли май­же 100 тис. грн, цін­ні па­пе­ри, вну­трі­шню бух­гал­тер­ську зві­тність фі­н­уста­но­ви.

Кві­тень 2009 ро­ку. На­пад на ін­ка­са­тор­ське ав­то Оща­дбан­ку. За­ги­ну­ли троє ін­ка­са­то­рів, по­ра­не­н­ня отри­ма­ла жін­ка-пе­ре­хо­жа. З ма­ши­ни зни­кли 300 тис. грн.

Ли­сто­пад 2013-го. Не­ві­до­мий з ав­то­ма­том на­пав на ін­ка­са­цію лом­бар­ду. За­стре­лив во­дія, по­ра­нив ін­ка­са­то­ра. Ек­спе­ди­тор за­кла­ду втік. За кіль­ка го­дин мі­лі­ція зна­йшла ав­то­мо­біль з про­стре­ле­ни­ми ко­ле­са­ми у лі­со­сму­зі. Ін­ка­са­тор був мер­твий. По­ряд із ним — сум­ка зі 100 тис. грн. З ма­ши­ни по­цу­пи­ли 300 тис. грн та юве­лір­ні ви­ро­би.

Ли­пень 2014-го. Ав­то­мо­біль Дер­жав­ної слу­жби охо­ро­ни об­стрі­ляв не­ві­до­мий. За­ги­нув ка­сир одно­го з при­ва­тних під­при­ємств, який зби­рав гро­ші у фі­лі­а­лах, двоє мі­лі­ціо­не­рів охо­ро­ни і ци­віль­ний спів­ро­бі­тник ДСО. Су­му вкра­де­но­го не роз­го­ло­шу­ють.

Ли­пень 2015 ро­ку. Не­ві­до­мий з ав­то­ма­том на­пав на ма­ши­ну слу­жби пе­ре­ве­зень Хар­ків­ської ди­ре­кції Укр­по­шти. Убив трьох лю­дей, за­брав 2,3 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.