Для Укра­ї­ни опти­маль­на те­пе­рі­шня по­лі­ти­чна си­сте­ма

ТРЕ­БА СФОР­МУ­ВА­ТИ УСТАЛЕНІ ПАР­ТІЇ

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ана­ста­сія ПОЗИЧАЙЛО

24 ве­ре­сня у Ні­меч­чи­ні від­бу­ли­ся ви­бо­ри до Бун­де­ста­гу. Блок пар­тій Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний со­юз і Хри­сти­ян­сько-со­ці­аль­ний со­юз на­брав най­біль­ше го­ло­сів — 33%. Йо­го очо­лює Анґе­ла Мер­кель. Во­на вче­твер­те ста­не кан­цле­ром.

Із 1949 ро­ку в кра­ї­ні діє по­лі­ти­чна си­сте­ма пар­ла­мент­ської де­мо­кра­тії. Бун­де­стаг оби­рає го­ло­ву фе­де­раль­но­го уря­ду — кан­цле­ра. Той ви­зна­чає вну­трі­шню та зов­ні­шню по­лі­ти­ку, кан­ди­да­ту­ри мі­ні­стрів. Пре­зи­дент у Ні­меч­чи­ні не впли­ває на склад уря­ду. Він пред­став­ляє кра­ї­ну на між­на­ро­дній аре­ні, акре­ди­тує ди­пло­ма­тів, має пра­во по­ми­лу­ва­ти ув’язне­них.

— Пар­ла­мент­ська мо­дель з обме­же­ни­ми повноваженнями пре­зи­ден­та пра­цює, ко­ли є сфор­мо­ва­ні по­лі­ти­чні пар­тії, — ка­же про­фе­сор по­лі­то­ло­гії Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії Оле­ксій Га­рань, 58 ро­ків.

— Ко­ли во­ни по­ту­жні, ста­біль­ні й орі­єн­то­ва­ні на ви­ко­на­н­ня сво­їх про­грам. В Укра­ї­ні їх фор­му­ють під ви­бо­ри. Що­ра­зу змі­ню­є­ться склад пар­ла­мен­ту. За­раз там ли­ше одна пар­тія, що бу­ла у Вер­хов­ній Ра­ді ми­ну­ло­го скли­ка­н­ня. Це ”Ба­тьків­щи­на”. Всі ін­ші — но­ві. Ми не мо­же­мо пе­ред­ба­чи­ти, які по­лі­тси­ли утво­ря­ться під на­сту­пні ви­бо­ри. У нас пар­тій­на си­сте­ма не сфор­мо­ва­на. Від­так за пар­ла­мент­ської мо­де­лі кра­ї­на бу­де не­ста­біль­на.

За пар­ла­мент­ську мо­дель в Укра­ї­ні ви­сту­па­ють Кремль і Ві­ктор Ме­двед­чук (лі­дер про­ро­сій­сько­го ру­ху ”Укра­їн­ський ви­бір”, кум пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. — ГПУ). А що­до фе­де­ра­лі­за­ції Укра­ї­ни — це те, що хо­че Кремль.

Анґе­ла Мер­кель уче­твер­те бу­де кан­цле­ром. А в Укра­ї­ні лю­ди­на мо­же очо­ли­ти дер­жа­ву ли­ше дві­чі під­ряд. Що кра­ще?

— Анґе­ла Мер­кель — не пре­зи­дент, а го­ло­ва уря­ду. То­му спра­ва не у фор­маль­ній обме­же­но­сті тер­мі­нів. А в то­му, на скіль­ки по­лі­тик від­по­від­ає на­стро­ям на­ро­ду. Лю­ди хо­чуть, щоб Мер­кель зно­ву бу­ла прем’єром. Во­дно­час є при­кла­ди кра­їн, де гла- ви уря­дів пе­ре­тво­рю­ва­ли­ся на ав­то­ри­тар­них, по­пу­ліст­ських лі­де­рів. На­при­клад, Ві­ктор Ор­бан в Угор­щи­ні й Сіль­віо Бер­лу­ско­ні в Іта­лії (був прем’єром з 1994-го по 2011 ро­ки — із пе­ре­р­ва­ми. — ГПУ).

Чим осо­бли­ва ні­ме­цька ви­бор­ча си­сте­ма?

— Во­на на­стіль­ки скла­дна, що її не ро­зу­мі­ють на­віть нім­ці.

Це так зва­на пер­со­на­лі­зо­ва­на про­пор­цій­на си­сте­ма, су­міш ма­жо­ри­тар­ної та про­пор­цій­ної. Але не та­ка, як у нас, що ді­ли­ться на дві ча­сти­ни: одну оби­ра­ють за пар­тій­ним спи­ском, дру­гу — по ма­жо­ри­тар­ці. І в нас, і в них ви­бо­рець ста­вить два хре­сти­ка: за пар­тію і за пев­но­го кан­ди­да­та, як у ма­жо­ри­тар­но­му окру­зі. Та в Ні­меч­чи­ні за­галь­не чи­сло обра­них де­пу­та­тів від пар­тії ви­зна­ча­ють від кіль­ко­сті го­ло­сів, що во­на отри­мує в ці­ло­му. Але якщо якийсь де­пу­тат пе­ре­ма­гає в ма­жо­ри­тар­но­му окру­зі, то він стає де­пу­та­том ав­то­ма­ти­чно. Не­за­ле­жно від то­го, скіль­ки на­бра­ла йо­го пар­тія. То­му кіль­кість де­пу­та­тів у ні­ме­цько­му пар­ла­мен­ті мо­же ”пла­ва­ти” (но­во­обра­ний Бун­де­стаг із 709 чле­на­ми бу­де най­біль­ший у су­ча­сній істо­рії ФРН. У по­пе­ре­дньо­му скли­кан­ні до ньо­го вхо­ди­ли 630 де­пу­та­тів. — ГПУ).

Кіль­кість де­пу­та­тів у ні­ме­цько­му пар­ла­мен­ті мо­же ”пла­ва­ти”

Яка по­лі­ти­чна си­сте­ма опти­маль­на для Укра­ї­ни?

— Те­пе­рі­шня. Укра­їн­ці не хо­чуть по­вер­не­н­ня до мо­де­лі силь­но­го пре­зи­ден­та, що ма­ли за Ку­чми та Яну­ко­ви­ча. За­раз йо­го вла­да обме­же­на. Ра­ду фор­му­ють за ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів, у ній має бу­ти ко­а­лі­ція. Ко­а­лі­цій­ні уря­ди, їхня від­по­від­аль­ність пе­ред пар­ла­мен­том — це єв­ро­пей­ська ри­са. Во­на в нас є. На­сту­пний крок — по­трі­бні усталені по­лі­ти­чні пар­тії.

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Анґе­ла Мер­кель із мі­ні­стром пра­ці Ан­дреа На­хле­сом (лі­во­руч) і мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Зі­гма­ром Га­брі­е­лем (по­за­ду) на пер­шо­му за­сі­дан­ні уря­ду пі­сля ви­бо­рів, 27 ве­ре­сня 2017 ро­ку, Бер­лін, Ні­меч­чи­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.