Хор­ва­тія за­про­по­ну­ва­ла до­по­мо­гу в по­вер­нен­ні Дон­ба­су

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ана­ста­сія ПОЗИЧАЙЛО

Хор­ва­тія го­то­ва по­ді­ли­ти­ся з Укра­ї­ною до­сві­дом ві­днов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Про це прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни 47-рі­чний Ан­дрій ПЛЕНКОВИЧ ска­зав із три­бу­ни Ге­не­раль­ної асам­блеї ООН 21 ве­ре­сня:

— Одні­єю з най­успі­шні­ших бу­ла ми­ро­твор­ча місія для Схі­дної Сла­во­нії. За­кін­чи­ла­ся в сі­чні 1998 ро­ку по­вер­не­н­ням на­ших ра­ні­ше оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Ми про­по­ну­є­мо це уні­каль­не ноу-хау й свій до­свід. Мо­же­мо про­ве­сти ба­га­то па­ра­ле­лей із за­про­ва­дже­н­ням Мін­ських угод.

Вій­на Хор­ва­тії із Сер­бі­єю за не­за­ле­жність по­ча­ла­ся 1991 ро­ку. 1992-го бо­йо­ві дії при­зу­пи­ни­ли­ся. На той час під кон­тро­лем сер­бів бу­ла тре­ти­на те­ри­то­рії Хор­ва­тії. Вздовж лі­нії при­пи­не­н­ня во­гню роз­мі­сти­ли ми­ро­твор­ців ООН.

1995-го хо­рва­ти про­ве­ли мас­шта­бну вій­сько­ву опе­ра­цію. Про­тя­гом 84 год. від­во­ю­ва­ли всі втра­че­ні те­ри­то­рії, окрім Схі­дної Сла­во­нії, Ба­ра­ні та За­хі­дно­го Сре­ма. Ці землі по­вер­та­ли за до­по­мо­гою Тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на- них На­цій — до 1998 ро­ку. Вій­сько­ва і ци­віль­на місія ма­ла 4,8 тис. сол­да­тів, по­над 400 по­лі­цей­ських і 99 спо­сте­рі­га­чів.

— Роз­мо­ви про те, що Укра­ї­на по­вин­на за­по­зи­чи­ти хор­ват­ський до­свід, ви­кли­ка­ють іро­нію, — го­во­рить по­лі­то­лог 40-річ

ний Ми­хай­ло Ба­са­раб. — Якщо прем’єр чи пре­зи­дент хо­чуть ви­ко­ри­ста­ти хор­ват­ські ре­це­пти, то це по­трі­бно ро­би­ти в пов­но­му об­ся­зі. Тоб­то від­но­ви­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність у си­ло­вий спо­сіб. Як це зро­би­ли хо­рва­ти. А не по­лі­ти­чни­ми ком­про­мі­са­ми, як Ки­їв про­по­нує вчи­ни­ти із так зва­ни­ми ЛНР і ДНР. А то­ді вже за­сто­су­ва­ти на­пра­цьо­ва­ні Хор­ва­ті­єю ме­ха­ні­зми, при­сто­су­вав­ши їх до укра­їн­ських ре­а­лій.

— Це не той до­свід, що мо­жна пе­ре­не­сти. Схо­жих ми­ро­твор­чих мі­сій не бу­ває. Ко­жна має свою спе­ци­фі­ку, — ка­же вій­сько­вий екс­перт 42-рі­чний Оле­ксій Аре­сто­вич.

— Тим­ча­со­ва адмі­ні­стра­ція ООН — це ком­про­мі­сний ва­рі­ант що­до при­пи­не­н­ня вій­ни як та­кої. Мін­ські уго­ди да­ли нам зі­бра­ти­ся й від­но­ви­ти Зброй­ні си­ли. Місія ООН да­ла б час на по­си­ле­н­ня ар­мії й еко- но­мі­ки. А та­кож до­зво­ли­ла про­ве­сти ви­бо­ри на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії.

По-дру­ге, во­на втя­гну­ла б між­на­ро­дну спіль­но­ту в цей кон­флікт без­по­се­ре­дньо. Не на рів­ні за­яв, а че­рез при­су­тність їхніх вій­сько­вих, гро­шей. То­ді за­йма­ли б жорс­ткі­шу по­зи­цію сто­сов­но Ро­сії.

По-тре­тє, ми за цей час від­пра­цю­ва­ли б ме­ха­ні­зми для май­бу­тньо­го по­вер­не­н­ня Кри­му. І від­но­ви­ли б Дон­бас. За­би­ра­ти йо­го за­раз, ко­ли він вра­же­ний ган­гре­ною, важ­ко. Там ба­га­то ”ва­тни­ків” (про­ро­сій­ські ме­шкан­ці. — ГПУ).

Чи мо­же­мо по­вер­ну­ти Дон­бас си­лою?

— Для на­сту­паль­ної опе­ра­ції тре­ба, щоб три із чо­ти­рьох чин­ни­ків бу­ли на на­шу ко­ристь. Пер­ше: що РФ не роз­по­чне вій­ну у від­по­відь. Дру­ге: вну­трі­шня го­тов­ність на­шої ар­мії, уря­ду, на­ро­ду. Це ж сто­су­є­ться на­се­ле­н­ня оку­по­ва­но­го ре­гіо­ну. На­ре­шті, світ має схва­лю­ва­ти опе­ра­цію або три­ма­ти ней­тра­лі­тет.

Ми го­то­ві. На Дон­ба­сі теж спри­я­тли­ва си­ту­а­ція. Але в сві­ті і в Ро­сії — ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.