В оку­по­ва­но­му Кри­му мер­ці су­дять жи­вих

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ві­та­лій ПОРТНИКОВ, ”Крим. Ре­а­лії”

11 ве­ре­сня за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ахте­ма Чий­го­за в Кри­му за­су­ди­ли до во­сьми ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. Оку­пан­ти зви­ну­ва­чу­ють йо­го в ор­га­ні­за­ції ма­со­вих за­во­ру­шень. Ще одно­го за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су – Іль­мі Уме­ро­ва – 27 ве­ре­сня за­су­ди­ли за ”екс­тре­мізм” до 2 ро­ків у ко­ло­нії-по­се­лен­ні.

Це — су­ди не над кон­кре­тни­ми лю­дьми, а над Ме­джлі­сом. В очах ро­сій­ської вла­ди та її став­ле­ни­ків це — одна з го­лов­них мі­ше­ней. Без йо­го пов­но­го зни­ще­н­ня оку­па­ція не ви­гля­да­ти­ме пов­но­цін­ною.

Це ор­ган, обра­ний на­ро­дом, а не при­зна­че­ний звер­ху. Стру­кту­ра, яка са­мим фа­ктом сво­го існу­ва­н­ня руй­нує по­ха­пцем скро­є­ний міф ”ро­сій­сько­го Кри­му”.

Зда­ва­ло­ся б, ого­ло­си­ли Ме­джліс екс­тре­міст­ським, за­бо­ро­ни­ли (рі­ше­н­ням під­кон­троль­но­го РФ Вер­хов­но­го су­ду Кри­му від 26 кві­тня 2016 ро­ку. – ГПУ) – чи не до­сить? Але в Мо­скві ро­зу­мі­ють, що Ме­джліс – це лю­ди. І це до­ві­ра. Лю­дей по­трі­бно за­ля­ка­ти. До­ві­ру – зни­щи­ти. Нічого ін­шо­го ро­сій­ський ім­пе­рі­а­лізм ні­ко­ли не вмів ро­би­ти.

Це зав­жди бу­ла тіль­ки гру­ба си­ла. І ко­ли ви­дав­лю­вав крим­ських та­тар із Ба­тьків­щи­ни, звіль­ня­ю­чи мі­сце для пе­ре­ко­ти­по­ля. І ко­ли за­бо­ро­няв мо­ви на­ро­дів ім­пе­рії.

Ми ма­є­мо спра­ву не про­сто з агре­сі­єю. А з ми­ну­лим. Лю­ди, які оку­пу­ва­ли Крим, обі­йма­ють ке­рів­ні по­са­ди в Ро­сії, та які їх під­три­му­ють, з ци­ві­лі­за­цій­ної то­чки зо­ру, дав­но по­мер­ли. Ось тіль­ки в цьо­го пра­ху є атом­на бом­ба, су­ча­сна зброя й те­ле­ба­че­н­ня. І він су­дить жи­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.