Пе­тро I ко­ле­кціо­ну­вав лю­дей-кар­ли­ків

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

— Цар ви­рі­шив ска­су­ва­ти дав­ньо­ру­ські зви­чаї. За­про­ва­див по­да­ток на бо­ро­ди. Тіль­ки свя­ще­ни­ки звіль­не­ні від цьо­го. Хо­ча це дав­ній за­кон, ба­га­то лю­дей у від­да­ле­них се­лах ні­ко­ли про ньо­го не чу­ли. Ко­ли при­їжджа­ють до Пе­тер­бур­га, на них че­кає не­при­єм­ний сюр­приз, — ка­же слу­жник ро­сій­сько­го ца­ря Пе­тра І. Роз­по­від­ає про мі­сце­ві по­ряд­ки да­тчан­ці Со­рін. Во­на — го­лов­на ге­ро­ї­ня ро­ма­ну ”Цар­ська кар­ли­ця” дан­сько­го пи­сьмен­ник Пі­те­ра ФОГТДАЛЯ, 61 рік.

Со­рін — донь­ка па­сто­ра. 6-рі­чною пе­ре­ста­ла ро­сти. Ко­роль Да­нії Фре­де­рік IV по­да­ру­вав її ро­сій­сько­му ца­рю Пе­тру І. Остан­ньо­му спо­до­ба­ли­ся до­те­пність та ін­те­лект кар­ли­ці. Цар від­во­зить її в Санкт-Пе­тер­бург, де Со­рін має ви­жи­ти се­ред при­двор­них, які не спри­йма­ють її за лю­ди­ну.

— Со­рін іро­ні­чна, сар­ка­сти­чна. Схо­жа на ме­не в мо­ло­до­сті. Ка­жуть, якщо по­смі­яв­ся над чи­мось — це пе­ре­стає бу­ти за­гро­зою. То­му сві­то­ві лі­де­ри бо­я­ться ко­мі­ків, як сво­го ча­су Гі­тлер — Чар­лі Ча­плі­на, — роз­по­від­ає Пі­тер Фогт­даль. — Я дав­но хо­тів на­пи­са­ти про Пе­тра І. Ві­до­мо, що він то­ва­ри­шу­вав із дан­ським ко­ро­лем. Ме­не ці­ка­вив факт зу­стрі­чі двох рі­зних ха­ра­кте­рів. Але це ви­яви­ло­ся ну­дно. Пі­зні­ше ді­знав­ся, що ро­сій­ський цар ко­ле­кціо­ну­вав кар­ли­ків, на­че ко­тів чи со­бак. Мав на­віть окре­мий бу­ди­нок для них.

2007-го ро­ман ”Цар­ська кар­ли­ця” на­зва­ли одним із най­кра­щих в Єв­ро­пі.

— Ко­ли пра­цю­вав над книж­кою, мав два дже­ре­ла: но­та­тки дан- сько­го та ан­глій­сько­го по­слів. В обох бу­ло чи­ма­ло не­то­чно­стей, бо ди­пло­ма­тів зму­шу­ва­ли ба­га­то пи­ти. Пе­тро І не до­ві­ряв лю­дям, які не вжи­ва­ють ал­ко­го­лю. На одно­му з бен­ке­тів у ца­ря за­ду­ши­ли швед­сько­го по­сла, на­ма­га­ю­чись за­ли­ти йо­му в гор­лян­ку го­ріл­ку.

Фогт­даль жи­ве в США. В Укра­ї­ну при­їхав удру­ге. Впер­ше від­ві­дав Оде­су за ча­сів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. Був у ту­ри­сти­чно­му кру­ї­зі з ба­тька­ми.

— Пе­ред при­їздом в Укра­ї­ну я за­їжджав у Да­нію. Бі­ля мо­го бу­дин­ку там є три пар­ки. В одно­му з них, гу­ля­ю­чи, зна­йшов мо­ну­мент Та­ра­со­ві Шев­чен­ку. В Аме­ри­ці про Укра­ї­ну за­раз го­во­рять не най­кра­щі ре­чі. Пер­ша — це агре­сія Пу­ті­на на Дон­ба­сі. Дру­ге — це ха­ке­ри.

Ро­ман ”Цар­ська кар­ли­ця” Пі­те­ра Фогтдаля ви­йшов у хар­ків­сько­му ви­дав­ни­цтві ”Фа­бу­ла”. У кни­гар­нях ко­штує 150 грн.

На одно­му з бен­ке­тів за­ду­ши­ли швед­сько­го по­сла, на­ма­га­ю­чись за­ли­ти йо­му в гор­лян­ку го­ріл­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.