З Укра­ї­ни де­пор­ту­ва­ли 36 кри­мі­наль­них ав­то­ри­те­тів

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Ру­слан ГРИШКО

До Ки­є­ва з’їжджа­ю­ться зло­дії в за­ко­ні з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни та з-за кор­до­ну. На­ма­га­ю­ться кон­тро­лю­ва­ти кри­мі­наль­ну си­ту­а­цію в мі­сті, ка­же на­чаль­ник по­лі­ції сто­ли­ці Ан­дрій Кри­щен­ко.

— Сер­йо­зних ор­га­ні­зо­ва­них зло­чин­них угру­по­вань не­має. Але мі­гра­ція груп із До­не­цька, Лу­ган­ська й Кри­му від­бу­ва­є­ться по­стій­но, — по­яснює. — Це не пов’яза­но з бо­йо­ви­ми ді­я­ми чи ане­ксі­єю. Ки­їв зав­жди при­ва­блю­вав, бо це — центр кра­ї­ни, тут гро­ші, ви­щий рі­вень жи­т­тя, зар­плат. При­їжджа­ють пред­став­ни­ки за­кор­дон­но­го кри­мі­на­лі­те­ту з Гру­зії та Аб­ха­зії.

Зло­ді­їв у за­ко­ні по­лі­ція де­пор­тує з Укра­ї­ни. З по­ча­тку ро­ку ви­гна­ли 36 осіб, ка­жуть у МВС.

— У Ки­їв з’їжджа­ю­ться, бо тут із ни­ми пра­кти­чно ні­хто не бо­ре­ться, — го­во­рить Ми­хай­ло Кор­ні­єн­ко, 69 ро­ків, екс-на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня по бо­роть­бі з ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю Укра­ї­ни. — На Дон­ба­сі — вій­на, у Гру­зії зло­ді­їв швид­ко са­джа­ють, у Ро­сії сво­їх ”па­суть”. А в нас най­стра­шні­ше, що мо­же бу­ти для них, — де­пор­та­ція. Від­по­від­аль­но­сті за пра­во­по­ру­ше­н­ня не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.