31

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

ти­ся­чу гри­вень що­най­мен­ше ко­шту­ва­ти­ме пе­ре­ре­є­стра­ція ав­то­мо­бі­ля з іно­зем­ни­ми но­ме­ра­ми на укра­їн­ські. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект роз­гля­дає пар­ла­мент­ський ко­мі­тет із пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки, ка­же йо­го го­ло­ва Ні­на Южа­ні­на. Та­кож де­пу­та­ти зби­ра­ю­ться змен­ши­ти вві­зні ми­та для та­ких ма­шин. Ко­ри­сту­ва­ти­ся не­ро­зми­тне­ни­ми й тран­зи­тни­ми ав­то за­бо­ро­нять. Не­об­хі­дні змі­ни вне­суть до По­да­тко­во­го, Ми­тно­го й Бю­дже­тно­го ко­де­ксів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.