”Ко­му­ні­сти теж ду­ма­ли, що ві­чні. Сьо­го­дні ж во­ни — на смі­тни­ку істо­рії”

”СВО­БО­ДА” ОГО­ЛО­СИ­ЛА ВІЙ­НУ ОЛІГАРХАМ

Gazeta po-ukrainsky - - ПОГЛЯД - Ан­дрій ПРИХОДЬКО

На­ціо­на­лі­сти ого­ло­си­ли вій­ну олі­гар­хії, са­ме її во­ни вва­жа­ють го­лов­ним вну­трі­шнім во­ро­гом у кра­ї­ні. Олег Тя­гни­бок і йо­го со­ра­тни­ки за­яви­ли, слі­дом за ко­му­ні­ста­ми су­спіль­ство зо­бов’яза­не від­пра­ви­ти на смі­тник істо­рії бі­знес, по­бу­до­ва­ний на зв’яз­ках із по­лі­ти­ка­ми, чи­нов­ни­ка­ми та кри­мі­на­лі­те­том. Однак по­лі­ти­чні екс­пер­ти вва­жа­ють, на­віть з ура­ху­ва­н­ням фа­на­ти­чної від­да­но­сті ідеї на­ціо­на­лі­стам не по­до­ла­ти олі­гар­хат са­мо­туж­ки. По­трі­бна згур­то­ва­ність не мен­ше тре­ти­ни укра­їн­сько­го су­спіль­ства.

16 ве­ре­сня в Ки­є­ві від­був­ся чер­го­вий зві­тно-ви­бор­чий з’їзд Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня ”Сво­бо­да”. 48-рі­чний Олег Тя­гни­бок, яко­го пе­ре­о­бра­ли лі­де­ром пар­тії на новий тер­мін, ого­ло­сив про прі­о­ри­те­ти по­лі­ти­чної си­ли. Один із них — курс на бо­роть­бу з олі­гар­хі­єю. Її Тя­гни­бок по­рів­няв із ко­му­ні­ста­ми:

Будь-який по­лі­ти­чний про­ект в олі­гар­хі­чній си­сте­мі зав’яза­ний на ін­те­ре­сах сво­їх спон­со­рів

— Ін­те­ре­си Укра­ї­ни й укра­їн­ців для ці­єї вла­ди ба­риг абсолютно чу­жі. Укра­ї­на для них — пан­ське по­ле, а укра­їн­ці — крі­па­ки. Їм на­плю­ва­ти на май­бу­тнє дер­жа­ви. Їм на­плю­ва­ти на май­бу­тнє на­ших ді­тей. Бо їхні ді­ти — за кор­до­ном. Во­ни в Укра­ї­ні не жи­вуть і не жи­ти­муть. Але зав­жди так не бу­де. Ко­му­ні­сти теж ду­ма­ли, що во­ни — ві­чні. Сьо­го­дні ж во­ни — на смі­тни­ку істо­рії. На чер­зі — олі­гар­хи. Так са­мо, як ми зне­шко­ди­ли в Укра­ї­ні ко­му­ні­стів, лі­кві­ду­є­мо й по­ро­дже­н­ня ко­му­но-ком­со­моль­ської но­мен­кла­ту­ри — олі­гар­хію. І якщо хтось у цьо­му сум­ні­ва­є­ться, на­га­даю — до­не­дав­на ба­га­то хто не ві­рив у те, що мо­жна ви­ки­ну­ти на смі­тник істо­рії чер­во­них ди­но­зав­рів.

Олі­гар­хія — це зро­ще­н­ня ве­ли­ко­го зло­чин­но­го ка­пі­та­лу з дер­жав­ною вла­дою. У ре­зуль­та­ті ви­ни­кла уза­ко­не­на ко­ру­пція, що ми сьо­го­дні й ба­чи­мо. А що та­ке уза­ко­не­на ко­ру­пція? Це ко­ли вла­да ухва­лює та­кі за­ко­ни та ”про­тя­гує” та­кі рі­ше­н­ня, що до­зво­ля­ють без­кар­но, ”за­кон­но” гра­бу­ва­ти дер­жа­ву та лю­дей. Тоб­то ті, хто мав би бу­ти слу­га­ми на­ро­ду, ста­ють служ­ка­ми олі­гар­хів. То­му в скру­тний для Укра­ї­ни час, за­мість за­тяг­ти па­ски на пу­зі олі­гар­хів, во­ни, на­смі­ха­ю­чись, за­тя­гу­ють за­шморг на шиї укра­їн­ців.

Із лі­де­ром ”Сво­бо­ди” по­го­ди­ли­ся ба­га­то по­лі­ти­чних екс­пер­тів.

І пі­сля Май­да­ну олі­гар­хія про­дов­жує ке­ру­ва­ти кра­ї­ною, го­во­рить ке­рів­ник Цен­тру ”Тре­тій се­ктор” Ан­дрій Зо­ло­та­рьов, 52 ро­ки:

— Олі­гар­хи ні­ку­ди не по­ді­ли­ся. Від­бу­ло­ся пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня вла­ди, і во­ни зно­ву від­мін­но в неї впи­са­ли­ся. Ахме­тов став мо­лод­шим бі­знес-пар­тне­ром пре­зи­ден­та. І ми це ба­чи­мо по ді­ях чле­нів ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня цін і та­ри­фів. На під­ви­щен­ні та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію Рі­нат Ле­о­ні­до­вич за­ро­бив 30–40 мі­льяр­дів гри­вень. Аграр­ний олі­гарх Ко­сюк отри­мав 800 міль­йо­нів гри­вень до­та­цій. Йо­го ку­ря­ти­на до­ро­го ко­штує укра­їн­сько­му пла­тни­ко­ві по­да­тків. Без під­трим­ки вла­ди та­кі схе­ми ре­а­лі­зу­ва­ти не­мо­жли­во. Це озна­чає, олі­гар­хи ні­ку­ди не по­ді­ли­ся. Де­кла­ро­ва­ний По­ро­шен­ком ”хре­сто­вий по­хід” на них — ба­наль­ний пе­ре­діл і роз­по­діл на ко­ристь сво­їх. Упро­довж остан­ніх двох де­ся­ти­літь у ру­ках олі­гар­хії зо­се­ре­дже­на не ли­ше еко­но­мі­чна й фі­нан­со­ва, але ме­дій­на й по­лі­ти­чна вла­да. Змі­ни­ли­ся фі­зіо­но­мії бі­ля кер­ма, а си­сте­ма за­ли­ши­ла­ся ко­ли­шньою.

За­мість укра­їн­ської олі­гар­хії мо­жуть при­йти транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії. І тут скла­дно обра­ти, яке з двох лих мен­ше. Во­ни ха­па­ю­ться за по­пу­ляр­ні га­сла про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю. Але ті й ін­ші ма­ють на ме­ті еко­но­мі­чне по­гра­бу­ва­н­ня кра­ї­ни.

— Олі­гар­хи — це не ли­ше галь­мо, а за­чи­не­ні две­рі для Укра­ї­ни, — ка­же ди­ре­ктор Агент­ства мо­де­лю­ва­н­ня си­ту­а­цій 51-рі­чний Ві­та­лій БАЛА.

— Від­су­тність кон­ку­рен­ції ні­ко­ли не дає ре­зуль­та­ту. А сенс кон­ку­рен­ції в то­му, що з’яв­ля­ю­ться но­ві ідеї та рух упе­ред. На мій погляд, тре­ба мен­ше го­во­ри­ти про де­о­лі­гар­хі­за­цію та зро­би­ти де­мо­но­по­лі­за­цію. Щоб не да­ти ко­мусь екс­клю­зив­ні пра­ва ко­ри­сту­ва­ти­ся бю­дже­тни­ми ре­сур­са­ми. І все, про­цес пі­де. До­ки це не зро­блять, зав­жди ті чи ін­ші фі­нан­со­во-про­ми­сло­ві гру­пи, вла­сни­ків яких на­зи­ва­ють олі­гар­ха­ми, свої ін­те­ре­си ста­ви­ти­муть ви­ще за ін­те­ре­си дер­жа­ви. Усі ста­рі олі­гар­хи за­ли­ши­ли­ся. Хтось із них по­сла­бив по­зи­ції, а хтось — по­си­лив. Так від­бу­ва­є­ться, ко­ли змі­ню­є­ться вла­да.

Пи­та­н­ня: чи вда­сться ”Сво­бо­ді” зна­йти одно­дум­ців під час бо­роть­би з олі­гар­хі­чним ла­дом укра­їн­ської дер­жа­ви?

Пер­спе­кти­ва альян­су нав­ко­ло ці­єї ме­ти з ін­ши­ми ве­ли­ки­ми по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми по­ки що ви­гля­дає більш ніж при­мар­ною, на дум­ку екс­пер­тів. Утім, по­лі­то­лог Оле­ксандр Со­лонь­ко, 26 ро­ків, вва­жає: ”Сво­бо­да” зви­кла би­ти­ся са­мо­туж­ки, при­чо­му з про­тив­ни­ка­ми, які на­ба­га­то пе­ре­вер­шу­ють на­ціо­на­лі­стів у ре­сур­сах. Це ”фір­мо­вий” по­лі­ти­чний стиль на­ціо­на­лі­стів.

— ”Сво­бо­да” пі­дго­ту­ва­ла де­кіль­ка за­ко­но­про­е­ктів. На­при­клад, про ска­су­ва­н­ня гро­шо­вої за­ста­ви для ко­ру­пціо­не­рів, який іще по­за­то­рік був за­ре­є­стро­ва­ний, а по­тім на ньо­му на­ма­га­ли­ся пі­а­ри­ти­ся пред­став­ни­ки вла­ди. Був та­кож за­ко­но­про­ект про лі­кві­да­цію при­ва­тних мо­но­по­лій. ”Сво­бо­дів­ці” ви­ма­га­ють, щоб еко­но­мі­чні мо­но­по­лії на­ле­жа­ли тіль­ки дер­жа­ві. Бо­ро­ти­ся по­трі­бно не ли­ше з на­слід­ка­ми ко­ру­пції. Не­об­хі­дно лі­кві­ду­ва­ти умо­ви, що умо­жлив­лю­ють її. У цьо­му пла­ні на­ціо­на­лі­сти ма­ють пра­во го­во­ри­ти, що во­ни ро­блять реальні кро­ки, а не тіль­ки за­яви, — ка­же Со­лонь­ко.

”Сво­бо­да” по­ка­за­ла се­бе по­лі­ти­чною си­лою, з якою важ­ко до­мо­ви­ти­ся, го­во­рить Со­лонь­ко. Са­ме то­му їй важ­ко зна­йти со­ю­зни­ків се­ред по­лі­ти­чної елі­ти.

— Прав­ля­чий клас ба­чить: ”Сво­бо­да” ви­ко­нує ті обі­цян­ки, що де­кла­рує, а та­кож під­твер­джує свої за­яви ді­я­ми, — про­дов­жує Оле­ксандр Со­лонь­ко. — То­му він її бо­ї­ться, від­чу­ває не­прийня­т­тя і не­до­ві­ру. По­лі­ти­ки ба­чать: зі ”Сво­бо­дою” не­має мо­жли­во­сті до­мов­ля­ти­ся що­до сво­їх мер­кан­тиль­них ін­те­ре­сів. Ни­ні­шній прав­ля­чий клас на­ла­што­ва­ний вжи­ва­ти всіх за­хо­дів, аби на­ціо­на­лі­сти не ма­ли пред­став­ни­цтва у ви­ко­нав­чій вла­ді. То­му що во­ни мо­жуть ство­ри­ти їм дис­ком­форт. Дії ”Сво­бо­ди” яко­юсь мі­рою є по­пу­лі­змом, вва­жає ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту гло­баль­них стра­те­гій 61-рі­чний Ва­дим КАРАСЬОВ. Але пар­тія при­найм­ні спро­бу­ва­ла змі­ни­ти за­ко­но­дав­ство так, щоб ускла­дни­ти жи­т­тя олігархам. Ін­ші по­лі­ти­чні си­ли на­віть та­кої спро­би не ро­би­ли, хо­ча ма­ли всі ва­же­лі для ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми.

— ”Сво­бо­да” по­да­ла до пар­ла­мен­ту два за­ко­но­про­е­кти: про де­нон­са­цію кон­вен­ції з Кі­пром про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня і про по­вер­не­н­ня ка­пі­та­лів, що пе­ре­бу­ва­ють у там­те­шніх офшор­них зо­нах та ін­ших юрис­ди­кці­ях, звіль­не­них від по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня. Я не впев­не­ний, що ці за­ко­но­про­е­кти, у ра­зі ухва­ле­н­ня, до­зво­ли­ли б по­вер­ну­ти в Укра­ї­ну більш як со­тні мі­льяр­дів до­ла­рів, як ствер­джу­ють їх ав­то­ри. Але це да­ло би змо­гу при­пи­ни­ти ви­ве­зе­н­ня гро­шей з кра­ї­ни, — го­во­рить Карасьов.

За йо­го сло­ва­ми, ді­ю­чий в Укра­ї­ні по­лі­ти­ко-еко­но­мі­чний устрій, ко­ли де­кіль­ка кла­нів три­ма­ють у ру­ках основні га­лу­зі еко­но­мі­ки, ство­ри­ли за ча­сів Ле­о­ні­да Ку­чми.

— Якщо цей устрій не зла­ма­ти, су­спіль­ство й да­лі на­сту­па­ти­ме на одні й ті са­мі гра­блі, — ка­же Ва­дим Карасьов. — Чо­му ми спо­ча­тку оби­ра­є­мо, а по­тім на­по­ле­гли­во ски­да­є­мо вла­ду? То­му що будь-який по­лі­ти­чний про­ект в олі­гар­хі­чній си­сте­мі зав’яза­ний на ін­те­ре­сах сво­їх спон­со­рів. У ”Сво­бо­ди”, на від­мі­ну від ін­ших ни­ні­шніх опо­зи­ціо­не­рів, без­умов­но, є мо­раль­не пра­во ста­ви­ти пи­та­н­ня про злам олі­гар­хі­чної мо­де­лі. Ін­ша спра­ва, чи зна­йдуть під­трим­ку за­про­по­но­ва­ні де­пу­та­та­ми-”сво­бо­дів­ця­ми” за­ко­но­про­е­кти, спря­мо­ва­ні на обме­же­н­ня впли­ву та мо­жли­во­стей олі­гар­хів. Хо­ча на­ціо­на­лі­стам не зви­ка­ти бра­ти­ся за ви­ко­на­н­ня зав­дань, що спо­ча­тку зда­ва­ли­ся не­здій­снен­ни­ми. До­сить зга­да­ти, як фа­на­ти­чно во­ни до­ма­га­ли­ся за­бо­ро­ни Ко­му­ні­сти­чної пар­тії. Адже теж зда­ва­ло­ся — в на­шій кра­ї­ні це не­мо­жли­во.

Гро­мад­ський ді­яч, екс-су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду 65-рі­чний Ві­ктор ШИШКІН за­кли­кає укра­їн­ців са­мим оби­ра­ти — бу­ти зі ”Сво­бо­дою” і на­ма­га­ти­ся бу­ду­ва­ти май­бу­тнє чи го­ло­су­ва­ти про­ти й про­дов­жу­ва­ти пра­цю­ва­ти на олі­гар­хів.

— В Укра­ї­ні ко­му­ні­сти­чний олі­гар­хат пе­ре­тво­рив­ся на бан­дит­ський олі­гар­хат, — го­во­рить Шишкін. — У ”Сво­бо­ди” не­має силь­них со­ю­зни­ків? Ко­ли в на­ціо­на­лі­стів бу­де під­трим­ка на­ро­ду на рів­ні 30 від­со­тків, зна­йду­ться і со­ю­зни­ки. Якщо пар­тія ста­вить зав­да­н­ня пе­ре­мог­ти олі­гар­хію і го­то­ва фа­на­ти­чно йти до ме­ти — во­на до­ся­гне ре­зуль­та­ту. А укра­їн­ці по­вин­ні для се­бе зро­зу­мі­ти, чи го­то­ві во­ни да­ва­ти ха­ба­рі й пра­цю­ва­ти на олі­гар­хів? Якщо так, то не­хай не го­ло­су­ють за ”Сво­бо­ду”. Якщо ні — під­три­ма­ють цю пар­тію чи спо­рі­дне­ну си­лу.

По­лі­то­лог Оле­ксандр Со­лонь­ко: ”Ни­ні­шній прав­ля­чий клас на­ла­што­ва­ний ужи­ва­ти всіх за­хо­дів, аби на­ціо­на­лі­сти не ма­ли пред­став­ни­цтва у ви­ко­нав­чій вла­ді”

Лі­дер ВО ”Сво­бо­да” Олег Тя­гни­бок: ”Олі­гар­хія — це зро­ще­н­ня ве­ли­ко­го зло­чин­но­го ка­пі­та­лу з дер­жав­ною вла­дою. У ре­зуль­та­ті ви­ни­кла уза­ко­не­на ко­ру­пція”

Ко­ли­шній су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Ві­ктор Шишкін: ”В Укра­ї­ні ко­му­ні­сти­чний олі­гар­хат пе­ре­тво­рив­ся на бан­дит­ський олі­гар­хат”

По­лі­то­лог Ан­дрій Зо­ло­та­рьов: ”На під­ви­щен­ні та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію Ахме­тов за­ро­бив 30–40 мі­льяр­дів гри­вень”

По­лі­то­лог Ва­дим Карасьов: ”Якщо цей устрій не зла­ма­ти, су­спіль­ство й да­лі на­сту­па­ти­ме на одні й ті са­мі гра­блі”

По­лі­то­лог Ві­та­лій Бала: ”Сенс кон­ку­рен­ції в то­му, що з’яв­ля­ю­ться но­ві ідеї і рух упе­ред”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.