Мар­лос хо­див по­лем пі­шки

СУ­Д­ДЯ НЕ ПРИ­ЗНА­ЧИВ СТОВІДСОТКОВИЙ ПЕНАЛЬТІ НА КО­РИСТЬ ША­ХТА­РЯ

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Юрій СТРИГУН

До­не­цький ”Ша­хтар” про­грав матч дру­го­го ту­ру гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів із фут­бо­лу. Укра­їн­ська ко­ман­да по­сту­пи­ла­ся ан­глій­сько­му ”Ман­че­стер Сі­ті” у ви­їзно­му ма­тчі — 0:2.

— Ми про­гра­ли най­силь­ні­шій на цей мо­мент ко­ман­ді сві­ту, — ка­же ко­ли­шній фут­бо­ліст ”Ша­хта­ря” 61-рі­чний Ві­ктор Гра­чов. — Бо якщо за­бра­ти в ”Ре­а­ла” Ро­нал­ду, а в ”Бар­се­ло­ни” Мес­сі, то за ор­га­ні­за­ці­єю гри са­ме ”Ман­че­стер Сі­ті” бу­де сві­то­вим лі­де­ром. Тут ко­жен гра­вець знає свій ма­невр і має на­дви­со­ку ін­ди­ві­ду­аль­ну май­стер­ність. І все одно ”Ша­хтар” ціл­ком міг не про­гра­ти цей матч. Але у скла­ді го­стей ”ви­па­ли” з гри кіль­ка фут­бо­лі­стів. Най­пер­ше — Мар- лос. Бер­нард та­кож про­вів не най­кра­щу гру, але при­найм­ні ста­рав­ся. А Мар­лос хо­див по­лем пі­шки. Не то­му, що не хо­тів. А то­му, що не міг під­три­му­ва­ти ко­ман­дну швид­кість. У пе­ре­р­ві ма­тчу я ска­зав сво­є­му ко­ле­зі Йо­же­фу Са­бо (ко­ли­шній тре­нер ”Ди­на­мо” та збір­ної Укра­ї­ни. Як і Гра­чов, пра­цює екс­пер­том на те­ле­ба­чен­ні. — ГПУ), що тре­ба мі­ня­ти Мар­ло­са. І як тіль­ки по­чав­ся дру­гий тайм, са­ме він втра­тив м’яч. Най­гір­ше — не пом­чав до­га­ня­ти й від­би­ра­ти. А під­тю­пцем, на­че ро­бить ко­мусь по­слу­гу, по­чав по­вер­та­ти­ся. Усе за­вер­ши­ло­ся пер­шим го­лом у во­ро­та ”Ша­хта­ря”.

Хто зі­грав на сво­є­му рів­ні?

— Тай­сон. Фер­рей­ру не бу­ло ви­дно. Бер­нард ста­рав­ся і як міг до­по­ма­гав Ісма­і­лі. То­му скла­ло­ся вра­же­н­ня, що лі­вий фланг гір­ни­ків пра­цю­вав на ата­ку кра­ще. Однак це не так. Мар­лос ігно­ру­вав за­бі­га­н­ня Бу­тка. Той зро­бив кіль­ка мар­них за­бі­гів, а по­тім тре­ба бу­ло по­вер­та­ти­ся й три­ма­ти швид­ко­го Са­не.

Ілю­зія, що Бу­тко біль­ше пра­цю­вав на обо­ро­ну, мен­ше на ата­ку. До­ки бу­ли си­ли, від­су­тно­сті Ср­ни (при­зу­пи­нив ви­сту­пи за ”Ша­хтар” че­рез по­зи­тив­ну до­пінг-спро­бу. — ГПУ) не по­мі­ча­ли. Ко­ли си­ли за­ли­ши­ли бра­зиль­ців, це по­ба­чи­ли.

Чи мо­гли уни­кну­ти по­раз­ки?

— Об­ста­ви­ни скла­ли­ся так, що на це за­пи­та­н­ня мо­жна да­ти ствер­дну від­по­відь. За ра­хун­ку 0:1 на 76-й хви­ли­ні су­д­дя не при­зна­чив стовідсотковий пенальті за гру ру­кою Сто­ун­за у сво­є­му кар­но­му май­дан­чи­ку.

Але я твер­до ві­рю, в Хар­ко­ві ”Ша­хтар” зда­тен обі­гра­ти ко­ман­ду Ґвар­діо­ли. Для цьо­го в ко­ман­ді всі грав­ці по­вин­ні під­ня­ти свій рі­вень фор­ми та зі­гра­ти най­кра­щий матч. Бо хоч дру­гий тайм гри в Ман­че­сте­рі нас роз­ча­ру­вав, але не тре­ба за­бу­ва­ти про пер­ший. До пе­ре­р­ви на ко­жну ата­ку ан­глій­ців на­ші від­по­від­а­ли сво­єю. Во­ло­ді­н­ня м’ячем бу­ло май­же рів­не, кіль­кість го­ле­вих на­год — теж. ”Ша­хта­рю” тре­ба бра­ти шість очок у про­ти­сто­ян­ні з ні­дер­ланд­ським ”Фе­є­но­ор­дом”. То­ді є шанс про­би­ти­ся в 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів.

Во­ло­ді­н­ня м’ячем бу­ло май­же рів­не, кіль­кість го­ле­вих на­год — теж

Во­ро­тар ”Ша­хта­ря” Ан­дрій П’ятов па­ри­рує удар з оди­над­ця­ти­ме­тро­во­го від на­па­да­ю­чо­го ”Ман­че­стер Сі­ті” Сер­хіо Агу­е­ро (№10)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.