Лю­дми­ла Пуль­вас ви­гра­ла 1000 гри­вень

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Лю­бов КАРНАРУК

— Про ви­граш від ”Га­зе­ти по-укра­їн­ськи” ді­зна­ла­ся від ли­сто­но­ші На­та­лії Гон­чар. Ми то­ді якраз за­ко­ло­ли сви­ню. На­та­ля на­по­ля­гла, щоб я ви­сла­ла кви­тан­цію на ро­зі­граш. Але я ва­га­ла­ся. Не ві­ри­ла, що маю шанс пе­ре­мог­ти. Ко­ли роз­по­ві­ла про ви­граш чо­ло­ві­ку й ма­мі, во­ни не по­ві­ри­ли, — роз­по­від­ає 40-рі­чна Лю­дми­ла ПУЛЬ­ВАС із се­ла Пі­дви­со­ке Но­во­ар­хан­гель­сько­го ра­йо­ну на Кі­ро­во­град­щи­ні.

Во­на пе­ред­пла­ти­ла ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” на рік. Ко­пію пе­ред­пла­тної кви­тан­ції на­ді­сла­ла на адре­су ре­да­кції і ви­гра­ла 1 тис. грн.

— Гро­ші ще не ви­тра­ти­ла. Хо­чу по­ба­лу­ва­ти свою 8-рі­чну до­не­чку Ва­ле­рію. Пла­ную да­лі бра­ти участь у ро­зі­гра­шах. Мрію про пу­тів­ку в са­на­то­рій. Бо за сіль­ською ро­бо­тою ні­де й не бу­ла. А так хо­че­ться по­пра­ви­ти здо­ров’я й від­по­чи­ти.

”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” пе­ред­пла­чує сім ро­ків.

— Якось при­йшла на по­шту. Ка­жу дів­ча­там, що хо­чу ви­пи­са­ти ви­да­н­ня, де є про­гра­ма і ба­га­то ко­ри­сної ін­фор­ма­ції. Ме­ні по­ра­ди­ли ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи”. З тих пір пе­ред­пла­чую одра­зу на рік. А чо­го гра­ти­ся по пів­ро­ку? — ка­же Лю­дми­ла Афа­на­сі­їв­на.

Во­на пра­цю­ва­ла про­дав­цем. За­раз — до­мо­го­спо­дар­ка. Чо­ло­вік 37-рі­чний Ко­стян­тин Ми­ко­ла­йо­вич — тра­кто­рист у лі­сни­цтві.

— Це мій дру­гий шлюб. Пер­шо­го чо­ло­ві­ка теж зва­ли Ко­стян­тин. Він жи­ве у на­шо­му се­лі. Ро­злу­чи­ли­ся, бо злов­жи­вав ал­ко­го­лем.

По­друж­жя ви­хо­вує си­на Ва­лен­ти­на і донь­ку Ва­ле­рію. Це ді­ти Лю­дми­ли від пер­шо­го шлю­бу.

— Син на­ро­див­ся че­рез рік пі­сля ве­сі­л­ля. На­зва­ли Ва­лен­ти­ном, бо мав з’яви­ти­ся на світ 14 лю­то­го. По­ло­ги по­ча­ли­ся тро­хи ра­ні­ше. Донь­ка мо­лод­ша на 12 ро­ків. До то­го я не на­ва­жу­ва­ла­ся на­ро­джу­ва­ти дру­гу ди­ти­ну. А по­тім так за­хо­ті­ло­ся до­ці. Як від­ду­ши­на те­пер для нас. Бо син пе­ре­їхав у Ки­їв. Пра­цює на бу­ді­вель­ній фір­мі еле­ктри­ком. Зу­стрі­ча­є­ться з Ві­кто­рі­єю із су­сі­дньо­го се­ла. Во­на ро­зум­на й кра­си­ва. Про ве­сі­л­ля ще не го­во­рять, але на­тя­ка­ють, що за­тя­гу­ва­ти не бу­дуть, — ка­же Лю­дми­ла Афа­на­сі­їв­на. Лю­бить го­ту­ва­ти м’ясні стра­ви й де­сер­ти. — До м’яса до­даю не­су­мі­сні, на пер­ший погляд, про­ду­кти. На­при­клад, гу­ску чи ка­чку мо­жу за­сма­жи­ти в по­лу­ни­чно­му, абри­ко­со­во­му чи сли­во­во­му со­усі. Хо­че­ться се­бе по­про­бу­ва­ти на ку­лі­нар­но­му те­ле­шоу ”Ма­стер Шеф”, — го­во­рить Лю­дми­ла Пуль­вас.

Лю­дми­ла Пуль­вас із се­ла Пі­дви­со­ке Но­во­ар­хан­гель­сько­го ра­йо­ну на Кі­ро­во­град­щи­ні ви­гра­ну ти­ся­чу гри­вень пла­нує ви­тра­ти­ти на донь­ку Ва­ле­рію. ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” сім’я пе­ред­пла­чує сім ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.