Ара­вій­ки отри­ма­ли пра­во сі­да­ти за кер­мо

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

Са­у­дів­ська Ара­вія втра­ти­ла ста­тус єди­ної кра­ї­ни в сві­ті, де жін­ки не мо­гли сі­да­ти за кер­мо. Цьо­го ти­жня всі — і най­ви­щі ре­лі­гій­ні кон­суль­тан­ти, і мі­ні­стри, і ко­роль — по­го­ди­ли­ся ска­су­ва­ти цю за­бо­ро­ну. 27 ве­ре­сня ви­йшов по­трі­бний де­крет. По­чи­на­ю­чи з 1990-х, про­бле­ма во­ді­н­ня ма­ши­ни жін­ка­ми ре­гу­ляр­но ви­ри­нає на по­верх­ню. За­зви­чай са­у­ди­тки-фе­мі­ніс­тки вла­што­ву­ють акцію, а по­тім ви­слу­хо­ву­ють пре­тен­зії від впли­во­вих шей­хів кра­ї­ни. На­при­клад, по­пу­ляр­на дум­ка — якщо жін­ка во­ди­ти­ме ма­ши­ну, її ста­те­ві ор­га­ни не­ми­ну­че де­фор­му­ю­ться і во­на не змо­же на­ро­ди­ти здо­ро­ву ди­ти­ну. Та­кож кон­сер­ва­то­ри пе­ре­жи­ва­ють за від­ді­ле­н­ня жі­нок від чо­ло­ві­ків. У шко­лах дів­ча­тка й хло­пчи­ки на­вча­ю­ться окре­мо і в рі­зні пе­рі­о­ди до­би, а в до­ро­жньо­му ру­сі всі пе­ре­мі­ша­ю­ться. Про­те­сти три­ва­ли, але зав­жди при­ду­шу­ва­ли­ся вла­дою, не­зва­жа­ю­чи на дум­ку між­на­ро­дної спіль­но­ти. Утім, по­бо­ю­ва­н­ня за ста­те­ві ор­га­ни — не го­лов­на при­чи­на за­бо­ро­ни. На­справ­ді актив­не жи­т­тя жі­нок про­сто не схва­лю­є­ться: в Ара­вії во­на має бу­ти яко­мо­га па­сив­ні­шою і пе­ре­да­ва­ти якнай­біль­ше пов­но­ва­жень чо­ло­ві­кам. Як же бу­ти, якщо змо­же са­ма во­ди­ти ма­ши­ну? Це асо­ці­ю­є­ться з обра­зом не­за­ле­жної жін­ки, якій чо­ло­вік не ду­же й по­трі­бний. Це су­пе­ре­чить кар­ти­ні сві­ту біль­шо­сті са­у­ди­тів. Во­дно­час у се­лах кра­ї­ни мо­жна по­де­ко­ли зу­стрі­ти жі­нок, що без­пе­ре­шко­дно ке­ру­ють ма­ши­ною. Чо­ло­ві­ки там більш зайня­ті, ніж у мі­стах. Се­лян­ки, сі­да­ю­чи за кер­мо, ви­віль­ня­ють час чо­ло­ві­ка, до­по­ма­га­ють йо­му і еко­ном­лять ви­да­тки, при­мі­ром, на та­ксі. Тож біль­шою мі­рою са­ме з еко­но­мі­чних мір­ку­вань і по­ча­ло­ся не­фор­маль­не схва­ле­н­ня жі­нок-во­ді­їв.

Якщо чо­ло­вік пра­цю­ва­ти­ме мен­ше, стра­жда­ти­ме еко­но­мі­ка

Ста­ло зро­зумі­ло, що ви­да­тки на во­ді­їв до­бря­че б’ють по ки­ше­ні чо­ло­ві­ків і за­би­ра­ють час, який во­ни мо­гли б при­свя­ти­ти ро­бо­ті. Якщо чо­ло­вік пра­цю­ва­ти­ме мен­ше, стра­жда­ти­ме еко­но­мі­ка Ара­вії, пов­ні­стю за­ле­жна від чо­ло­ві­чої пра­ці. Та­кож у кра­ї­ні по­ча­ли ро­зу­мі­ти — якщо не за­лу­ча­ти жі­нок до пра­ці, а от­же, до актив­но­го жи­т­тя, фі­нан­со­вий ко­лапс ра­но чи пі­зно на­ста­не. ”Ще й ці­ни на на­фту впа­ли”, — по­ду­ма­ли уря­дов­ці-са­у­ди­ти. Зна­ко­во, що най­більш за­тя­ти­ми бу­ли ре­лі­гій­ні ді­я­чі. А за­раз най­ви­щий їхній ор­ган — кон­суль­ство ре­лі­гій­них на­у­ков­ців — схва­лив де­крет ко­ро­ля. На­віть най­більш кон­се­рва­тив­на ре­лі­гія йде на по­сту­пки, якщо за­бо­ро­на не­зру­чна чи по­тре­бує ве­ли­ких фі­нан­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.