”Погляд скля­ний, ди­ви­ться крізь те­бе”

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

Дми­тро Ба­кше­єв ви­ріс у при­йом­ній ро­ди­ні. Ба­тьки взя­ли йо­го з при­тул­ку. Змал­ку по­во­див­ся див­но. У пер­шо­му кла­сі ви­ки­нув у ві­кно ру­чку й стри­бнув слі­дом. Ко­ли в сім’ї на­ро­ди­ла­ся донь­ка, Дми­тро не ви­яв­ляв рев­но­щів чи агре­сії. Ді­ти гра­ли­ся ра­зом. Зго­дом ба­тько зі­знав­ся Дми­тро­ві, що він — при­йом­ний. Син ро­зі­рвав із ним сто­сун­ки і пе­ре­їхав у гур­то­жи­ток. Там під­па­лив свою кім­на­ту. До 35 ро­ків Ба­кше­єв чо­ти­ри ра­зи від­си­дів за кра­діж­ки, мав ба­га­то бор­гів і кре­ди­тів. 2013-го одру­жив­ся із на сім ро­ків стар­шою мед­се­строю На­та­лі­єю. Ко­ле­ги ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли її як хорошого спе­ці­а­лі­ста. Але На­та­лію звіль­ни­ли че­рез при­страсть до ал­ко­го­лю. ”Ра­ні­ше я на­ма­гав­ся до­по­ма­га­ти си­ну, вла­што­ву­вав йо­го на ро­бо­ту. Бе­з­успі­шно. Скіль­ки з ним не го­во­ри, погляд у ньо­го скля­ний, ди­ви­ться крізь те­бе”, — роз­по­від­ає при­йом­ний ба­тько Дми­тра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.