По­мер­ла най­важ­ча жін­ка в сві­ті

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

Єги­птян­ка, яку вва­жа­ли одні­єю із най­важ­чих лю­дей у сві­ті, по­мер­ла в клі­ні­ці в Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах. Їй бу­ло 37 ро­ків. Еман Ахмед Абд Ель Аті ва­жи­ла 500 кг. На по­ча­тку 2017 ро­ку по­їха­ла в Ін­дію для змен­ше­н­ня ва­ги ме­то­дом ба­рі­а­три­чної хі­рур­гії (шлу­нок пе­ре­тя­гу­ють, хво­рі спо­жи­ва­ють мен­ше їжі. — ГПУ). Жін­ка сху­дла на май­же 300 кг. По­мер­ла не че­рез хі­рур­гі­чне втру­ча­н­ня, а в ре­зуль­та­ті ускла­днень сер­це­вої хво­ро­би та нир­ко­вої не­до­ста­тно­сті. Її се­стра Ша­йма Се­лим роз­по­ві­ла, що та 25 ро­ків не ви­хо­ди­ла з до­му. По­ча­ла глад­ша­ти пі­сля ін­суль­ту в 11 ро­ків. Еман Ахмед Абд Ель Аті бу­ла дру­гою в рей­тин­гу най­важ­чих жі­нок. Пер­ше мі­сце по­сі­дає Ке­рол Ягер. Ва­жи­ла 540 кг. По­мер­ла у 34 ро­ки че­рез від­мо­ву ни­рок і про­бле­ми з вну­трі­шні­ми ор­га­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.