Бен­зин і диз­па­ли­во за­во­зять із 13 кра­їн

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Окса­на ПРІТЧЕНКО

Із 8 ве­ре­сня літр бен­зи­ну мар­ки А-92 по­до­рож­чав на 1,67 грн, А-95 та диз­па­ли­ва — на 1,65. Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет по­чав роз­слі­ду­ва­ти при­чи­ни усьо­го зро­ста­н­ня.

— Пер­ша при­чи­на — зро­ста­н­ня вар­то­сті на­фто­про­ду­ктів за кор­до­ном че­рез спе­ку­ля­ції на­фтою на­при­кін­ці сер­пня. Дру­га — зне­ці­не­н­ня грив­ні. Основ­ний екс­пор­тер Бі­ло­русь про­дає па­ли­во за єв­ро, — го­во­рить 46-рі­чний Ген­на­дій Ряб­цев, ди­ре­ктор спец­про­е­ктів на­у­ко­во-те­хні­чно­го цен­тру ”Пси­хея”.

На­ро­сти­ти ви­ро­бни­цтво не­мо­жли­во

Ще є дві мен­ші при­чи­ни: за­ява про по­до­рож­ча­н­ня пе­ре­ве­зень за­лі­зни­цею на 22,5 від­со­тка й зу­пин­ка на пла­но­вий ре­монт Мо­зир­сько­го на­фто­пе­ре­ро­бно­го за­во­ду, що є основ­ним по­ста­чаль­ни­ком. Пер­ші дві при­чи­ни спро­во­ку­ва­ли ріст цін. Ме­ре­жі за­пра­вок са­мі не під­ні­ма­ли вар­тість. Бо ав­то­газ по­де­шев­шав, по­трі­бно бу­ло втри­ма­ти по­ку­пців бен­зи­ну й диз­па­ли­ва.

Яке па­ли­во про­да­ють на укра­їн­ських за­прав­ках?

— За­во­зять із 13 рі­зних кра­їн. Най­біль­ше — з Бі­ло­ру­сі, Поль­щі, Ли­тви та Ру­му­нії. Ро­сій­сько­го май­же не­має — близь­ко 2 від­со­тків. Ві­тчи­зня­но­го диз­па­ли­ва й бен­зи­ну — май­же 20 від­со­тків. Ці­ни на ньо­го та­кож зро­сли, хо­ча за­прав­ки мен­ше за­ле­жать від кур­су єв­ро. Але во­ни орі­єн­ту­ю­ться на ім­порт­ні то­ва­ри.

Що впли­ва­ти­ме да­лі на ці­ни?

— Вар­тість паль­но­го за­ле­жить від кур­су грив­ні. На­сту­пно­го ро­ку курс мо­же бу­ти 30 гри­вень за до­лар, за­явив уряд. То­ді літр бен­зи­ну по­до­рож­чає на 2 грив­ні.

Укра­ї­на мо­же на­ро­сти­ти вла­сне ви­ро­бни­цтво?

— Тре­ба збіль­ши­ти вла­сний ви­до­бу­ток на­фти. Та­кож — ін­ве­сти­ції в пе­ре­роб­ку. У ко­жен за­вод не­об­хі­дно вкла­сти близь­ко 2 мі­льяр­дів до­ла­рів. На­ро­сти­ти ви­ро­бни­цтво на ві­тчи­зня­них за­во­дах за­раз не­мо­жли­во. Бо во­ни те­хні­чно не змо­жуть ви­пу­ска­ти стіль­ки па­ли­ва, скіль­ки по­трі­бно укра­їн­сько­му рин­ку. Із по­над 8 міль­йо­нів тонн на­фто­про­ду­ктів на рин­ку вла­сно­го ви­ро­бни­цтва ма­є­мо десь 1,5 міль­йо­на. Не на пов­ну по­ту­жність пра­цює Кре­мен­чу­цький на­фто­пе­ре­ро­бний за­вод і га­зо­пе­ре­ро­бний Ше­бе­лин­ський.

Ав­то­газ де­шев­шає, як і про­гно­зу­ва­ли. До якої по­зна­чки мо­жуть зни­зи­ти­ся ці­ни?

— Скра­пле­но­го га­зу за­во­зять май­же 75 від­со­тків. Ці­ни зни­зи­ли­ся б до 11– 12 гри­вень за літр, як­би курс не зро­став. Очі­ку­є­мо на рів­ні 13–13,5 грив­ні за літр. Се­зон­ний пік ре­а­лі­за­ції га­зу про­йшов, то­му ці­ни ма­ють зни­жу­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.