Одна ро­ди­на до­гля­дає до двох ти­сяч кро­лів

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ -

— За­йма­ти­ся кро­ля­ми ви­гі­дно. По­чи­на­ти спра­ву вар­то з не­ве­ли­кої фер­ми на 100–150 осо­бин. Щоб роз­во­ди­ти та­ку кіль­кість кро­лів, не по­трі­бні до­да­тко­ві до­ку­мен­ти. Якщо є 200 кро­лів, ви­ма­га­ють ре­є­стру­ва­ти фер­мер­ське го­спо­дар­ство, — роз­по­від­ає екс­перт із кро­лів­ни­цтва 44-рі­чний Ан­дрій Бе­зу­хов. До­по­ма­гав від­кри­ва­ти фер­ми в Укра­ї­ні та Поль­щі. — Зав­жди ра­джу ку­пи­ти 30 кро­лів, по­ча­ти роз­во­ди­ти. По­ди­ви­ти­ся, як ве­ду­ться. На Чер­ка­щи­ні є се­ла, де не мо­гли роз­ви­ну­ти по­го­лів’я. Тва­ри­ни ги­ну­ли, хоч і бу­ли ще­пле­ні. Якщо за рік усе бу­де до­бре, мо­жна роз­ши­рю­ва­ти­ся до ти­ся­чі го­лів. Опти­маль­на до­ма­шня фер­ма від 1500 до 2000 ти­сяч кро­лів. Та­ку кіль­кість мо­же до­гля­ну­ти одна ро­ди­на. Вкла­де­н­ня у фер­му ста­нов­лять від 30 ти­сяч гри­вень. За пів­ро­ку бі­знес оку­пи­ться. За рік що­мі­ся­ця да­ва­ти­ме від 20 ти­сяч до­хо­ду. Кро­лів­ни­цтво в Укра­ї­ні не роз­ви­ну­те. М’яса бра­кує. До вій­ни бу­ли ве­ли­кі кро­ле­фер­ми на Дон­ба­сі, але ви­ро­бни­цтво там при­зу­пи­ни­ли. Фер­ми пе­рі­о­ди­чно від­кри­ва­ють і за­кри­ва­ють. Бо вла­сни­ки не мо­жуть упо­ра­ти­ся з ще­пле­н­ням ху­до­би, до­зу­ва­н­ням кор­му. По­трі­бен спе­ці­а­лі­зо­ва­ний центр, де фа­хів­ці на­вча­ли б усіх ба­жа­ю­чих до­гля­да­ти за кро­ля­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.