Мі­ка Нью­тон за­ру­чи­ла­ся з аме­ри­кан­цем

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Ми­хай­ло КІТ

Укра­їн­ська спів­а­чка 31-рі­чна Мі­ка НЬЮ­ТОН за­ру­чи­ла­ся з аме­ри­кан­цем Крі­сом СААВЕДРОЮ, 34 ро­ки. Жін­ка шість ро­ків жи­ве в Лос-Ан­дже­ле­сі.

Кріс є вла­сни­ком актор­сько­го агент­ства, де пра­цює Мі­ка. Зні­ма­є­ться пе­ре­ва­жно в ре­кла­мі. Кіль­ка ро­ків не ви­хо­ди­ла на сце­ну.

— Не хо­чу біль­ше бу­ти зір­кою. Не хо­чу, щоб ме­не обго­во­рю­ва­ли. Пра­гну за­йма­ти­ся сво­ї­ми спра­ва- ми, роз­ви­ва­ти­ся, — роз­по­від­ає Мі­ка Нью­тон в укра­їн­ській до­ку­мен­таль­ній стрі­чці ”Аме­ри­кан­ська мрія”. — Маю пов­не пра­во не спів­а­ти, як це ро­би­ли Адель або Джа­стін Бі­бер. Пі­шли з шоу-бі­зне­су на чо­ти­ри ро­ки. Якщо хо­чеш ство­ри­ти уні­каль­ну му­зи­ку, на це по­трі­бен час.

До Шта­тів Нью­тон пе­ре­їха­ла 2011го. Цьо­го ж ро­ку пред­ста­ви­ла Укра­ї­ну на пі­сен­но­му кон­кур­сі ”Єв­ро­ба­че­н­ня”. У фі­на­лі ста­ла че­твер­тою. Пі­сля цьо­го її на два ро­ки за­про­си­ла до се­бе аме­ри­кан­ська про­дю­сер­ська фір­ма, що про­су­ває спів­а­ків.

Справ­жнє ім’я Мі­ки Нью­тон — Окса­на Гри­цай. На­ро­ди­ла­ся в мі­сті Бур­штин на Іва­но-Фран­ків­щи­ні. На сце­ні спів­ає з 9 ро­ків.

Не хо­чу біль­ше бу­ти зір­кою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.