Гла­у­ко­му зу­пи­ня­ють кра­пля­ми

СУДИНИ ОКА ЗМІЦНЮЄ ЧАСНИК

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— З очи­ма ні­ко­ли не мав сер­йо­зних про­блем. Хі­ба тро­хи ”по­сні­жить” і все. А тут вран­ці від­кри­ваю очі — бі­ла пе­ле­на, — ка­же чер­ка­сець Ан­дрій МЕЛЬ­НИК, 52 ро­ки. — Умив­ся, по­ле­жав 10 хви­лин із за­плю­ще­ни­ми очи­ма. На­че про­йшло. На­сту­пно­го дня — те са­ме.

Лі­ка­рі ви­яви­ли в чо­ло­ві­ка гла­у­ко­му. Ска­за­ли, як­би зво­лі­кав із лі­ку­ва­н­ням — по­ча­ло­ся б від­ша­ру­ва­н­ня сі­тків­ки. При­зна­чи­ли очні кра­плі.

— Тре­ба кра­па­ти вран­ці і вве­че­рі. Курс не мо­жна пе­ре­ри­ва­ти. Бо зір швид­ко про­па­де. Ре­ко­мен­да­цій до­три­му­юсь стро­го, на опе­ра­цію не­має гро­шей, а ослі­пну­ти бо­ю­ся. Ді­тей не­має, за мною ні­ко­му до­гля­ну­ти.

— Гла­у­ко­ма стра­шна тим, що при­хо­дить не­по­мі­тно. Лю­ди­на слі­пне без сим­пто­мів. Жін­ки ча­сті­ше б’ють на спо­лох, бо спер­шу втра­ча­ють бо­ко­вий зір, — ка­же сто­ли­чний офталь­мо­лог Лю­бов Су­пру­нюк, 36 ро­ків.

Не­ду­га ви­ни­кає від під­ви­ще­н­ня ти­ску все­ре­ди­ні ока, від чо­го по­шко­джу­є­ться зо­ро­вий нерв.

— Це хво­ро­ба лі­тніх лю­дей. У мо­ло­дих ви­ни­кає че­рез но­сі­н­ня важ­ких пре­дме­тів. Усе­ре­ди­ні ока має бу­ти зба­лан­со­ва­ний при­плив і від­тік рі­ди­ни. Якщо обмін по­ру­шу­є­ться, рі­ди­на на­ко­пи­чу­є­ться, ти­сне на нерв. Че­рез це ім­пуль­си від очей пе­ре­ста­ють над­хо­ди­ти в мо­зок, лю­ди­на слі­пне.

Пер­ши­ми сим­пто­ма­ми гла­у­ко­ми є роз­ми­ті пре­дме­ти пе­ред очи­ма.

— Гла­у­ко­му не мо­жна ви­лі­ку­ва­ти. І якщо зір зник, йо­го не по­вер­ну­ти. Мо­жна тіль­ки при­зу­пи­ни­ти роз­ви­ток не­ду­ги. Для цьо­го є кра­плі або опе­ра­ція. Лю­ди по­сту­по­во втра­ча­ють нерв, са­мі то­го не зна­ю­чи. Бу­ває, при­хо­дять на об­сте­же­н­ня, бо ста­ло важ­ко га­зе­ту чи­та­ти. Див­люсь, а зо­ро­вий нерв на­по­ло­ви­ну зруй­но­ва­ний. Від­чу­тні змі­ни по­мі­тні ли­ше на остан­ніх на ста- ді­ях, ко­ли зір не вбе­ре­жеш. У та­ких ви­пад­ках одра­зу ра­джу па­ці­єн­там опе­ра­цію. Ча­сто від­лік до пов­ної руй­на­ції нер­ва йде на го­ди­ни.

Під час опе­ра­ції з ока ви­да­ля­ють скло­по­ді­бне ті­ло. За­мість ньо­го вво­дять рід­кий си­лі­кон, який скрі­плює сі­тків­ку зсе­ре­ди­ни. Пер­ші два ти­жні пі­сля опе­ра­ції па­ці­єн­там нічого не мо­жна під­ні­ма­ти.

— На за­пу­ще­них ста­ді­ях по­си­лаю па­ці­єн­тів на лі­ку­ва­н­ня ла­зе­ром. Він сти-

З ока ви­да­ля­ють скло­по­ді­бне ті­ло. За­мість ньо­го вво­дять си­лі­кон При про­но­сі до­по­ма­гає гра­на­то­вий від­вар. Сто­ло­ву лож­ку по­дрі­бне­них ви­су­ше­них шкі­рок фру­кта за­ли­ва­ють 0,5 лі­тра во­ди. Роз­чин кип’ятять 10 хви­лин на по­віль­но­му во­гні. 2 го­ди­ни на­сто­ю­ють у тер­мо­сі. П’ють пе­ред їжею три­чі на день по тре­ти­ні склян­ки Ма­рія Кра­шук, 35 ро­ків, те­ра­певт із Ки­є­ва

му­лює від­тік рі­ди­ни, від­нов­лює нор­маль­ний вну­трі­шньо­о­чний тиск.

Щоб зня­ти вто­му очей пі­сля зо­ро­во­го на­пру­же­н­ня, мо­жна під­ня­ти ру­ку і ви­тя­гну­ти вка­зів­ний па­лець. По­ру­ха­ти ним у рі­зні бо­ки. За паль­цем во­ди­ти очи­ма. По­вто­ри­ти дві­чі-три­чі.

— Ко­жна лю­ди­на мо­же за­хво­рі­ти на гла­у­ко­му. За­хи­сти­ти від неї мо­жуть тіль­ки про­фі­ла­кти­чні об­сте­же­н­ня в офталь­мо­ло­га раз на рік. Ко­ри­сні про­ду­кти із ві­та­мі­ном В. Йо­го ба­га­то в яй­цях, хлі­бі й го­рі­хах.

Лі­кар ра­дить що­дня їсти кіль­ка ви­дів ово­чів і фру­ктів. Осо­бли­во ку­ку­ру­дзу, мор­кву, хур­му та шпи­нат. Судини ока зміцнює часник.

Гла­у­ко­ма роз­ви­ва­є­ться не­по­мі­тно, лю­ди­на слі­пне без бо­лю та по­пе­ре­дніх ознак. Жін­ки ча­сті­ше звер­та­ю­ться до лі­ка­ря на ран­ніх ста­ді­ях, бо спер­шу втра­ча­ють бо­ко­вий зір

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.