30 жов­тня осте­рі­гай­те­ся гриб­ко­вої ін­фе­кції

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - МЕ­ДИ­ЧНИЙ ГО­РО­СКОП НАЖОВТЕНЬ Оле­на МАКСИМОВА

01–02

Ува­ги по­тре­бу­ва­ти­ме нер­во­ва си­сте­ма. Уни­кай­те стре­со­вих си­ту­а­цій. Ча­сті­ше ро­біть пе­ре­р­ви на від­по­чи­нок. Не пе­ре­на­пру­жуй­те очі. 03–04

Збе­рі­гай­те вну­трі­шню рів­но­ва­гу. На­па­ди за­не­по­ко­є­но­сті з’яв­ля­ти­му­ться без при­чин. Ба­чи­ти­ме­те три­во­жні сни. Ува­ги по­тре­бує ен­до­крин­на си­сте­ма. Без по­тре­би не вжи­вай­те гор­мо­наль­них пре­па­ра­тів. 05–06

Мі­сяць упов­ні. Ті­ло по­тре­бу­ва­ти­ме фі­зи­чної актив­но­сті. Не за­си­джуй­те­ся вдо­ма. Про­те від за­нять екс­тре­маль­ни­ми ви­да­ми спор­ту кра­ще від­мо­ви­ти­ся. Пі­дви­щу­є­ться ри­зик одер­жа­н­ня травм уна­слі­док па­дінь і зі­ткне­н­ня. Мо­жли­ві пе­ре­ло­ми та стру­си моз­ку. 07–08

По­кра­щу­є­ться за­галь­не са­мо­по­чу­т­тя. Роз­по­чніть новий курс ма­са­жу. По­пе­ре­джай­те роз­ви­ток осте­о­хон­дро­зу. Мо­жли­ве зни­же­н­ня слу­ху. Най­слаб­шим мі­сцем у ці дні бу­де гор­ло. 09–10

Ча­сті­ше роз­прав­ляй­те пле­чі. Ди­хай­те гли­бо­ко. Сти­му­люй­те пов­но­цін­ну вен­ти­ля­цію ле­ге­нів. Не пра­цюй­те в не­про­ві­трю­ва­них при­мі­ще­н­нях. Тур­бу­ва­ти­ме су­хий ка­шель. За­ймі­ться гім­на­сти­кою для су­гло­бів. Ро­зви­вай­те гну­чкість ті­ла. 11–12

По­тур­буй­те­ся про якість хар­чу­ва­н­ня. Лю­дям із ви­раз­кою шлун­ку не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся ді­є­ти. За­хво­рю­ва­н­ня мо­же про­гре­су­ва­ти. За­ймі­ться про­фі­ла­кти­кою ка­рі­є­су. Не до­пу­скай­те зне­во­дне­н­ня ор­га­ні­зму. 13–15

Зро­стає вну­трі­шня три­во­жність. Най­кра­щий час для змі­цне­н­ня нер­во­вої си­сте­ми. Пий­те за­спо­кій­ли­ві пре­па­ра­ти. Не вар­то зда­ва­ти ана­лі­зи в ці дні. Їх ре­зуль­та­ти не від­би­ва­ти­муть ре­аль­ної кар­ти­ни. Слід­куй­те за ро­бо­тою сер­ця. 16–17

За­пла­нуй­те на ці дні ви­да­ле­н­ня мо­зо­лів і вро­слих ніг­тів. Про­це­ду­ра прой­де успі­шно. Но­сіть зру­чне взу­т­тя на низь­ких під­бо­рах. Від­кла­діть про­це­ду­ру очи­ще­н­ня ор­га­ні­зму. Мо­же­те по­ру­ши­ти ба­ланс мі­кро­фло­ри ки­ше­чни­ку. 18–19

Мо­ло­дик. Ви­си­па­н­ня на ті­лі свід­чи­ти­муть про по­яву алер­гії. Уни­кай­те кон­та­кту з агре­сив­ни­ми хі­мі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми. Не вар­то роз­по­чи­на­ти но­во­го кур­су лі­ку­ва­н­ня. Мо­жли­ва по­ява на­бря­ків. Під­три­май­те ро­бо­ту ни­рок. 20–22

Пі­дви­щу­є­ться не­без­пе­ка за­ра­же­н­ня ве­не­ри­чни­ми хво­ро­ба­ми. Уни­кай­те ви­пад­ко­вих ста­те­вих кон­та­ктів. Від­кла­діть від­ві­ду­ва­н­ня гі­н­еко­ло­га. У ці дні не мо­жна ро­би­ти абор­ти. Осте­рі­гай­те­ся отру­єнь. Лі­ки да­ва­ти­муть по­бі­чні ефе­кти. 23–24

Осо­бли­во ко­ри­сні за­ня­т­тя во­дни­ми про­це­ду­ра­ми. Схо­діть у са­у­ну. Сти­му­люй­те по­то­ви­ді­ле­н­ня. Укрі­плюй­те іму­ні­тет. Пе­чін­ка по­тре­бує під­трим­ки. Змен­шуй­те при­йом лі­ків. 25–27

По­гір­ши­ться стан хво­рих на ра­ди­ку­літ. Бе­ре­жіть спи­ну. Пі­дви­щу­є­ться лам­кість ніг­тів. Ро­біть со­льо­ві ван­но­чки. Не йдіть до пе­ру­кар­ні. Фар­бу­ва­ти во­лос­ся не мо­жна. При­ско­рю­ю­ться про­це­си ста­рі­н­ня шкі­ри. 28–29

По­гір­шу­є­ться ка­пі­ляр­не кро­во­по­ста­ча­н­ня. Мер­зну­ти­муть ру­ки й но­ги. Ве­діть актив­ний спо­сіб жи­т­тя. Біль­ше ру­хай­те­ся. Пий­те те­плі на­пої. 30–31

Осте­рі­гай­те­ся за­ра­же­н­ня гриб­ко­вою ін­фе­кці­єю. При­ді­ляй­те біль­ше ува­ги гі­гі­є­ні. Упо­віль­ню­є­ться про­цес за­сво­є­н­ня їжі. Вла­штуй­те роз­ван­та­жу­валь­ні дні. По­пе­ре­джай­те роз­ви­ток за­по­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.