Аме­ри­ка­нець Люк То­мич про­вів більш як 30 опе­ра­цій на моз­ку в Укра­ї­ні

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - ТУРБОТА Та­ї­са ОЛІЙ­НИК

По­над 30 опе­ра­цій на моз­ку про­ве­ли укра­їн­ські ней­ро­хі­рур­ги з аме­ри­кан­ським ко­ле­гою Лю­ком То­ми­чем. Їх ро­би­ли в Між­на­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії та Ін­сти­ту­ті ней­ро­хі­рур­гії ім. Ан­дрія Ро­мо­да­но­ва у Ки­є­ві, ме­дза­кла­дах Льво­ва, Оде­си, Стрия.

— Ми­ну­ле лі­то ви­да­ло­ся жар­ким для ко­ман­ди Між­на­ро­дно­го цен­тру ней­ро­хі­рур­гії, — ка­же йо­го ди­ре­ктор Ігор Ку­рі­лець. — Аме­ри­кан­ський ко­ле­га взяв під своє кри­ло весь хі­рур­гі­чний про­цес. 25 най­скла­дні­ших опе­ра­цій ви­ко­на­ли без­по­се­ре­дньо за йо­го уча­стю. Біль­шість із них — це ви­да­ле­н­ня пу­хлин го­лов­но­го моз­ку. Ми лі­ку­ва­ли анев­ри­зми, епі­ле­псію та нев­рал­гію трій­ча­сто­го нер­ва.

Се­ре­дня три­ва­лість ко­жної опе­ра­ції ся­га­ла 7–8 го­дин. Складних — по­над 12 го­дин. Без­ко­штов­но про­кон­суль­ту­ва­ли більш як 300 па­ці­єн­тів.

Ми на­ла­го­ди­ли ін­тер­нет-кон­суль­та­ції су­мі­жних спе­ці­а­лі­стів із США: ней­ро­он­ко­ло­га, ней­ро­гі­сто­ло­га, ней­ро­ра­діо­ло­га, ен­до­ва­ску­ляр­но­го нев­ро­ло­га.

Три­мі­ся­чний ві­зит до­кто­ра То­ми­ча зна­чно вдо­ско­на­лив якість на­да­н­ня до­по­мо­ги хворим у Між­на­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії.

Зна­чну до­по­мо­гу на­да­ла бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція RAZOM for Ukraine та її пре­зи­дент Ма­рія Со­ро­ка. Кіль­ком па­ці­єн­там опе­ра­цію опла­ти­ли пов­ні­стю.

Люк То­мич — ви­пу­скник Мас­са­чу­сет­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту, за­кін­чив ме­ди­чну шко­лу Мі­чи­ган­сько­го уні­вер­си­те­ту. Во­ло­діє укра­їн­ською мо­вою.

Кон­суль­та­ції в Між­на­ро­дно­му цен­трі ней­ро­хі­рур­гії про­хо­дять за жи­вою чер­гою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.