”З ”Са­не­ксом” уже дру­гу осінь маю мен­ше кло­по­тів по го­спо­дар­ству”

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - ПОРАДА Ма­ру­ся ПЕТРУШКО

— Жи­ве­мо з дру­жи­ною в осо­бня­ку. Ма­є­мо у дво­рі ви­грі­бну яму. Пе­рі­о­ди­чно чи­сти­мо її, але це скіль­ки тре­ба до­кла­сти ча­су й сил, — роз­по­від­ає 51-рі­чний Ру­слан КУ­ЛИК зі Льво­ва. — Ця чис­тка — мій ре­гу­ляр­ний го­лов­ний біль. Я ко­ри­сту­вав­ся рі­зни­ми спосо­ба­ми й ме­то­да­ми.

Рік то­му ді­знав­ся про пре­па­рат ”Са­некс”. Ви­рі­шив спро­бу­ва­ти йо­го.

— Бу­де дру­га осінь без кло­по­тів з очи­ще­н­ням ями. Лож­ку по­ро­шку роз­чи­няю в те­плій во­ді з роз­ра­хун- ку на ку­бі­чний метр від­хо­дів. На­сто­ю­є­ться згі­дно з ін­стру­кці­єю і за­ли­ваю в яму. Ба­кте­рії роз­чи­ня­ють ор­га­ні­чні та не­ор­га­ні­чні від­хо­ди. Одні­єї упа­ков­ки ви­ста­чає на кіль­ка мі­ся­ців. Рі­зни­ми біо­про­ду­кта­ми ”Са­некс” чи­сти­мо тру­би, ми­є­мо по­суд, ро­би­мо до­бри­во з ним.

— Ми бі­ля до­му ви­ро­щу­є­мо го­ро­ди­ну. То­му ва­жли­во, що об­слу­го­ву­ва­н­ня — еко­ло­гі­чно без­пе­чне. А ще по­ро­шок від­нов­лює об’єм ви­грі­бної ями. Від­хо­ди пе­ре­ро­бля­ю­ться на рі­ди­ну без за­па­ху. За три мі­ся­ці по­стій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ”Са­не­ксу” яму мо­жна ви­ка­чу­ва­ти на­со­сом і удо­брю­ва­ти го­род.

У до­ма­шньо­му вжи­тку для чи­ще­н­ня труб від на­ки­пів і жи­ру ви­ко­ри­сто­ву­ють ”Са­некс Уні­вер­сал” і ”Са­некс Біо Дрен”.

Усі біо­пре­па­ра­ти мар­ки ”Са­некс” ви­ро­бля­ють у Ка­на­ді.

По­ро­шок від­нов­лює об’єм ви­грі­бної ями

Їх мо­жна за­мо­ви­ти на сай­ті http://t-klio.dp.ua з до­став­кою Укр­по­шти та Но­вої по­шти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.