Де­ре­ва, з яких зі­бра­ли уро­жай, удо­брю­ють ком­по­стом

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Га­ли­на ДМИТРІЄВА

Жов­тень — се­ре­ди­на осе­ні. Зби­ра­ють плоди та про­во­дять остан­ні ро­бо­ти на по­лях. До се­ре­ди­ни жов­тня ви­са­джу­ють са­джан­ці чор­ної смо­ро­ди­ни, аґру­су й по­рі­чок. Ве­ге­та­ція цих ро­слин по­чи­на­є­ться ра­но, ко­ли ґрунт ще не го­то­вий. Са­джан­ці до­бре при­жи­ва­ю­ться й утво­рю­ють но­ві ко­ре­ні ще до за­мер­за­н­ня ґрун­ту. Ви­ко­пу­ють мор­кву пі­зніх сор­тів, зби­ра­ють ка­пу­сту зи­мо­вих сор­тів і за­кла­да­ють на збе­рі­га­н­ня. Плоди то­ма­тів у мо­ло­чній сти­гло­сті кла­дуть на до­зрі­ва­н­ня. Зби­ра­ють цві­тну ка­пу­сту, пе­ре­но­сять у те­пли­ці чи пар­ни­ки на до­ро­щу­ва­н­ня. Якщо сад був ура­же­ний пар­шею, не­за­дов­го до опа­да­н­ня ли­стя слід об­при­ска­ти де­ре­ва п’яти­від­со­тко­вим роз­чи­ном се­чо­ви­ни. По­трі­бно 40–50 г роз­вез­ти в 1 л во­ди. На ді­лян­ках за­ра­же­них дро­тя­ни­ком, ґрунт кра­ще пе­ре­ко­па­ти пе­ред по­ча­тком мо­ро­зів. Аби зни­щи­ти ли­чин­ки шкі­дни­ка. Усі де­ре­ва, з яких зі­бра­ли уро­жай, ва рто удо­бри­ти ком­по­стом. Та­ке при­ро­дне ор­га­ні­чне до­бри­во збе­рі­гає во­ло­гу, під­ви­щує уро­жай­ність. Пі­сля пер­ших осін­ніх при­мо­роз­ків ви­ко­пу­ють ци­бу­ли­ни жор­жин, гла­діо­лу­сів, канн. Ро­блять це за су­хої по­го­ди. Су­цві­т­тя обрі­за­ють у ба­га­то­рі­чни­ків — хо­сти, остіль­би, фло­кси. Ді­лять і роз­са­джу­ють ста­рі ку­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.