За­пі­кан­ку з груш го­ту­ють 15 хви­лин

ПОДАЮТЬ ІЗ СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Ба­га­то страв го­тую із вер­мі­ше­лі. Це де­ше­вий та уні­вер­саль­ний про­дукт. Із нею все сма­чно. Во­се­ни ро­блю за­пі­кан­ку із хрус­тким бе­ко­ном і со­лод­кою гру­шею. Зі зви­чай­них про­ду­ктів бу­де ре­сто­ран­на стра­ва, — ка­же 43-рі­чна Ма­рія ШЕВ­ЧЕН­КО з Іва­но-Фран­ків­ська.

Жін­ка по­ба­чи­ла ре­цепт у те­ле­пе­ре­да­чі. — Спро­бу­ва­ла. Бо в са­ду пов­но груш і на­бри­дло ро­би­ти дже­ми, — про­дов­жує.

Бе­ре 300 г ма­ка­ро­нів. У ка­стру­лю на­ли­ває 3 л во­ди і ста­вить на се­ре­дній во­гонь.

На ко­жен літр во­ди йде 100 гра­мів вер­мі­ше­лі та 10 гра­мів со­лі

— Має бу­ти то­чна про­пор­ція. На ко­жен літр во­ди йде 100 гра­мів вер­мі­ше­лі та 10 гра­мів со­лі. Ма­ка­ро­ни бе­ру з твер­дих сор­тів пше­ни­ці. То­ді во­ни не роз­ва­рю­ю­ться і не ста­ють ка­шею.

На­кри­ває ка­стру­лю і че­кає, ко­ли во­да за­ки­пить. То­ді ки­дає ма­ка­ро­ни й пе­ре­мі­шує їх. Ва­рить не більш як 10 хв., бо по­пе­ре­ду ще є етап за­пі­ка­н­ня. Ски­дає вер­мі­шель на дру­шляк, щоб сте­кла во­да.

150 г бе­ко­ну на­рі­зає дов­ги­ми шма­тка­ми. Об­сма­жує на ско­во­ро­ді 5 хв. до по­яви хрус­ткої ско­рин­ки. Ви­кла­дає їх на за­сте­ле­ну сер­ве­тка­ми та­ріл­ку, щоб стік зай­вий жир. Чи­стить і рі­же ку­би­ка­ми се­ре­дню ци­бу­ли­ну. Кла­де її на ско­во­ро­ду, де сма­жив­ся бе­кон.

— Зав­дя­ки жи­ру з бе­ко­ну ци­бу­ля ма­ти­ме аро­мат дим­ку.

Об­сма­жує ци­бу­лю на се­ре­дньо­му во­гні 10 хв. до зо­ло­ти­сто­го ко­льо­ру. Чи­стить одну ве­ли­ку гру­шу чи дві се­ре­дні, на­рі­зає ку­би­ка­ми по 1 см.

Ви­ймає ци­бу­лю і в тій са­мій ско­во­ро­ді об­сма­жує гру­шу. До неї до­дає 3 ст. л. ме­ду. Сма­жить 3–4 хв., по­мі­шу­ю­чи. На ве­ли­кій тер­ці на­ти­рає 150 г твер­до­го си­ру.

— Стра­ву обов’яз­ко­во ро­блю з соусом бешамель. Із ним ма­ка­ро­ни бу­дуть си­тні­ші.

У не­ве­ли­кій ка­стру­лі роз­то­плює 30 г вер­шко­во­го ма­сла. До­дає стіль­ки ж бо­ро­шна й пе­ре­мі­шує. По­вин­на бу­ти гу­ста па­ста. До неї на­ли­ває склян­ку мо­ло­ка, по­мі­шує. Має утво­ри­ти­ся одно­рі­дний со­ус.

— Щоб зру­чні­ше бу­ло роз­мі­шу- ва­ти, лож­ку чи ло­па­тку мо­жна замінити на він­чик. Він до­бре роз­би­ває груд­ки. Якщо со­ус зда­є­ться гу­стим, на­лий­те ще 20–30 мі­лі­лі­трів мо­ло­ка.

До­дає в со­ус тер­тий сир і пе­ре­мі­шує. Вми­кає ду­хов­ку на 200°С. Змі­шує у ве­ли­кій ми­сці ва­ре­ну вер­мі­шель, бе­кон, ци­бу­лю та гру­ші. За­ли­ває соусом і пе­ре­мі­шує. Пе­ре­кла­дає у фор­му й за­пі­кає 15–20 хв.

— Пе­чу стіль­ки ча­су, щоб ви­йшла ско­рин­ка. Мо­жна мен­ше чи біль­ше.

Основ­на скла­до­ва гру­ше­вої за­пі­кан­ки — ва­ре­на і за­пе­че­на вер­мі­шель. Зав­дя­ки цьо­му стра­ва бу­де си­тна й не­до­ро­га

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.