Фар­бо­ва­ні сті­ни на­ко­пи­чу­ють кі­птя­ву

ШПАЛЕРИ ЗМІНЮЮТЬ КО­ЖНІ П’ЯТЬ РО­КІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

— Пе­ред по­ча­тком ре­мон­ту вар­то усві­до­ми­ти — іде­аль­но­го ва­рі­ан­ту не існує. У ко­жно­го ма­те­рі­а­лу є свої ви­го­ди та не­до­лі­ки, не­без­пе­ки й за­гро­зи. Тре­ба ви­бра­ти опти­маль­ний для се­бе — за­ле­жно від по­треб, сма­ку, фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей, — ка­же 42-рі­чний Яро­слав ГРЕСЬ, ке­рів­ник ре­мон­тної бри­га­ди зі Льво­ва.

Ра­дить, чим оздо­блю­ва­ти сті­ни. — Ме­ні осо­би­сто по­до­ба­ю­ться шпалери. Во­ни при­кра­ша­ють будь-яке при­мі­ще­н­ня, на­да­ють йо­му за­ти­шку, сма­ку. При цьо­му при­хо­ву­ють дрі­бні не­до­лі­ки шту­ка­тур­ки, є до­да­тко­вою те­пло- й шу­мо­ізо­ля­ці­єю, — про­дов­жує май­стер. — Цьо­го по­кри­т­тя є ба­га­то ви­дів і ко­жен має осо­бли­во­сті. Па­пе­ро­ві — еко­ло­гі­чні. До­зво­ля­ють сті­нам ди­ха­ти, під та­ки­ми не на­ко­пи­чу­є­ться во­ло­га й не роз­ви­ва­є­ться гри­бок. Ві­ні­ло­ві та флі­зе­лі­но­ві — дов­го­ві­чні, мі­цні. Па­пір, ві­ніл і флі­зе­лін не ви­кли­ка­ють алер­гію на­віть у ма­лю­ків. Бам­бу­ко­ві шпалери на­да­ють сті­нам об’єм­ної фа­кту­ри.

Не­га­тив­ний мо­мент шпа­лер — швид­ко бру­дня­ться, осо­бли­во ко­ли в по­ме­шкан­ні є ді­ти чи тва­ри­ни. Іде­аль­но ви­чи­сти­ти їх не­мо­жли­во. Па­пе­ро­ві роз­бу­ха­ють від во­ди, ві­ні­ло­ві та флі­зе­лі­но­ві мо­жна очи­сти­ти губ­кою з мий­ним за­со­бом. Але та­кі мо­жуть по­шко­ди­ти­ся при тер­ті, спі­не­ний ві­ніл вби­рає бру­дну во­ду. Ма­лень­ке за­бру­дне­н­ня пе­ре­тво­ри­ться на ве­ли­ку сі­ру пля­му. Пре­зен­та­бель­ний ви­гляд втра­ти­ться. Хо­чеш не хо­чеш, а шпалери тре­ба змі­ню­ва­ти ко­жні три-п’ять ро­ків. Дру­гий не­га­тив­ний мо­мент — шпалери не під­хо­дять для во­ло­гих при­мі­щень. Па­пе­ро­ві від­па­дуть, ві­ні­ло­ві тре­ба крі­пи­ти на до­ро­гий клей.

Май­стер на­зи­ває ви­го­ди й не­до­лі­ки фар­бу­ва­н­ня стін.

— При фар­бу­ван­ні по­трі­бно вра­ху­ва­ти ба­га­то мо­мен­тів, — ка­же Яро­слав Гресь. — Най­ва­жли­ві­ший — сті­ни під фар­бу ма­ють бу­ти іде­аль­ні, без трі­щин і не­рів­но­стей. Цьо­го до­сяг­ти мо­жуть ли­ше про­фе­сій­ні май­стри, са­мо­му не впо­ра­ти­ся. Це до­ро­го. Фар­ба не при­хо­ває не­до­лі­ків. Але якщо сті­ни які­сно ви­го­тов­ле­ні й по­фар­бо­ва­ні — про про­бле­ми за­бу­де­те. Сті­ни мо­жна ми­ти, очи­ща­ти рі­зни­ми за­со­ба­ми. По­шко­дже­ні ді­лян­ки — від­но­ви­ти. Пе­ре­фар­бо­ву­ва­ти ба­га­то ра­зів, пі­ді­бра­ти будь-який тон. Є фар­би ма­то­ві, глян­це­ві, атла­сні, окса­ми­то­ві.

По­фар­бо­ва­ні сті­ни не­об­хі­дно пе­рі­о­ди­чно ми­ти пов­ні­стю. Іна­кше во­ни вби­ра­ють в се­бе пил і не­ви­ди­му кі­птя­ву. Бруд за­би­ває по­ри по­кри­т­тя, сті­ни пе­ре­ста­ють ди­ха­ти.

— Які­сна фар­ба ко­штує так са­мо, як до­ро­гі флі­зе­лі­но­ві чи ві­ні­ло­ві шпалери. Бу­ва­ють рі­зні ва­рі­ан­ти, за­ле­жно від дов­го­ві­чно­сті. Є на­дмі­цні шпалери, що да­дуть фо­ру будь-якій фар­бі. З ін­шо­го бо­ку, фар­бою лег­ше осві­жи­ти ін­тер’єр, — про­дов­жує. — Існує аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант — шпалери, які фар­бу­ють. Та­кі при­хо­ву­ють не­до­лі­ки стін і пра­кти­чні. Мо­жна змі­ни­ти ко­лір і по­шко­дже­ні ді­лян­ки. Але та­кі ви­три­му­ють до п’яти пе­ре­фар­бу­вань. На­йопти­маль­ні­ше — ком­бі­ну­ва­ти по­кри­т­тя. На ку­хні зо­ну при­го­ту­ва­н­ня їжі — по­фар­бу­ва­ти, обі­дню — об­кле­ї­ти шпа­ле­ра­ми. Сті­ни пе­ред­по­кою зни­зу по­фар­бу­ва­ти, звер­ху об­кле­ї­ти по­ло­тном.

У но­во­бу­до­вах май­стер ра­дить ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти шпалери.

— Для но­вих стін най­кра­ще пі­ді­йдуть мий­ні шпалери. У ста­рих бу­дин­ках із ви­со­кою во­ло­гі­стю — най­лі­пше фар­ба, — ка­же Яро­слав Гресь.

Ма­ле за­бру­дне­н­ня пе­ре­тво­ри­ться на ве­ли­ку сі­ру пля­му

Пе­ред фар­бу­ва­н­ням або кле­є­н­ням шпа­лер сті­ни вкри­ва­ють ан­ти­се­пти­чни­ми грун­тів­ка­ми. Та­кі за­хи­ща­ють по­верх­ню від цві­лі й мі­цні­ше три­ма­ють по­кри­т­тя

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.