Де­рев’яні ві­кна уте­плю­ють ущіль­ню­ю­чим шну­ром

СКЛО КРІПЛЯТЬ НА БУ­ДІ­ВЕЛЬ­НИЙ ГЕРМЕТИК

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

— Най­су­ча­сні­ша те­хно­ло­гія уте­пле­н­ня ві­кон на зи­му — з ви­ко­ри­ста­н­ням си­лі­ко­но­во­го гер­ме­ти­ка. Він за­без­пе­чує ви­со­ку на­дій­ність, — ка­же Єв­ген ШАПКА, 37 ро­ків, ке­рів­ник бри­га­ди по ре­мон­ту квар­тир у Ки­є­ві.

— Най­кра­ще про­во­ди­ти ре­монт і уте­пле­н­ня ві­кон одно­ча­сно, — ра­дить Єв­ген Шапка. — Окрім змі­ни шта­пи­ків, мо­жна зчи­сти­ти ста­ру фар­бу, за­шпа­клю­ва­ти трі­щи­ни і су­чки, замінити ві­кон­ну фур­ні­ту­ру на но­ві­шу й при­ва­бли­ву.

За до­по­мо­гою мі­цної ви­кру­тки з пло­ским ві­стрям при­би­рає де­рев’яні шта­пи­ки. Пі­сля цьо­го аку­ра­тно й обе­ре­жно ви­ймає скло. Шпа­те­лем за­чи­щає ра­му від пи­лу й бру­ду. За до­по­мо­гою бу­ді­вель­но­го шпри­ца на­но­сить по пе­ри­ме­тру ра­ми герметик. Ста­вить скло на мі­сце й за­крі­плює шта­пи­ка­ми. Якщо ті ла­ма­ю­ться, бе­ре но­ві.

Ра­ми уте­плю­ють за до­по­мо­гою ущіль­ню­валь­но­го шну­ра. Це пло­ска труб­ка з м’якої гу­ми з клей­ким бо­ком.

— Та­кі стрі­чки ча­сто про­да­ю­ться здво­є­ні. За­крі­плю­ва­ти їх мо­жна оби­дві. Або по одній. Во­ни лег­ко роз­ді­ля­ю­ться — без до­по­мо­ги ін­стру­мен­тів. Їх вста­нов­лю­ють по всьо­му пе­ри­ме­тру ра­ми.

Ін­ший ва­рі­ант уте­пле­н­ня ві­кон — по­лі­ети­ле­но­вою плів­кою. Під­хо­дить для дач і го­спо­дар­ських бу­ді­вель. Плів­кою за­кри­ва­ють все ві­кно. За­крі­плю­ють її яко­мо­га ближ­че до зов­ні­шньо­го краю ра­ми. Якщо бу­де по­га­но за­фі­ксо­ва­на — її швид­ко роз­трі­пає ві­тер. Плів­ка, що ви­три­мує низь­кі тем­пе­ра­ту­ри, жов­ту­ва­та. Ку­пу­ва­ти кра­ще в бу­ді­вель­них су­пер­мар­ке­тах.

— Якщо есте­ти­чні яко­сті не осо­бли­во ва­жли­ві — кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти плів­ку для гі­дро­бар’єра. Во­на змі­цне­на скло­во­ло­кни­стою сі­ткою. Про­да­є­ться в бу­ді­вель­них ма­га­зи­нах. Ро­зра­хо­ва­на на тем­пе­ра­ту­ру до мі­нус 40 гра­ду­сів. Що­прав­да, ко­штує май­же вдві­чі до­рож­че. За­те й про­слу­жить три-чо­ти­ри ро­ки.

За­крі­плю­ють плів­ку до ві­кон­них рам про­ми­сло­вим сте­пле­ром. Це хо­ро­ша аль­тер­на­ти­ва кан­це­ляр­ським кно­пкам.

— Ско­би сте­пле­ра тон­кі. У мі­сці ”при­стрі­лю­ва­н­ня” плів­ка з ча­сом рве­ться. Щоб цьо­го уни­кну­ти — під ско­бу тре­ба по­мі­сти­ти якусь під­клад­ку. Зго­ди­ться зви­чай­на ізо­ля­цій­на стрі­чка. Дов­жи­ну скоб не вар­то бра­ти біль­ше 8 мі­лі­ме­трів. Бо на­ве­сні, зні­ма­ю­чи плів­ку, за­му­чи­те­ся їх ви­сми­ку­ва­ти, — по­пе­ре­джає Єв­ген Шапка.

Сте­пан Хар­чи­шин, 49 ро­ків, ар­хі­те­ктор із Сум Дов­жи­ну скоб не вар­то бра­ти біль­ше во­сьми мі­лі­ме­трів Бу­ди­нок най­кра­ще ізо­лю­ва­ти і від зи­мо­во­го хо­ло­ду, і від лі­тньої спе­ки. Ство­ри­ти тер­мос, що до­бре утри­мує те­пло й хо­лод. Еко­но­ми­ти­ме гро­ші весь рік. Най­кра­ще уте­плю­ва­ти ха­ту мі­не­раль­ною ва­тою чи екс­тру­до­ва­ним по­лі­сти­ро­лом. Де­хто ви­би­рає пі­но­пласт. Це не бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал, а па­ку­валь­ний. Три­має те­пло най­гір­ше. На сон­ці кри­ши­ться. Якщо по­сто­їть від­кри­тим лі­то, вва­жай­те, ви­тра­ти­ли гро­ші на ві­тер

Пе­ред уте­пле­н­ням де­рев’яні ві­кна по­трі­бно від­ре­мон­ту­ва­ти: по­чи­сти­ти бруд, за­шпа­клю­ва­ти су­чки і трі­щи­ни, по­фар­бу­ва­ти. Так слу­жи­ти­муть дов­ше й не про­пу­ска­ти­муть хо­ло­дно­го по­ві­тря

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.