Бе­тон­ний за­їзд до дво­ру слу­жить пів­сто­лі­т­тя

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

— В’їзд до дво­ру не мо­жна ро­би­ти за за­ли­шко­вим прин­ци­пом. Щоб був ком­фор­тний і дов­го слу­жив, йо­го по­трі­бно обла­шту­ва­ти гра­мо­тно, — роз­по­від­ає 43-рі­чний Ма­ксим ТОЛОКНЕНКО з мі­ста Ва­силь­ків на Ки­їв­щи­ні. Роз­по­від­ає, як зро­би­ти за­їзд до по­двір’я.

— Є два ви­ди в’їздів — зви­чай­ні та з твер­дим по­кри­т­тям. Пер­ші — це роз­си­па­ний і втрам­бо­ва­ний ще­бінь, би­та це­гла чи від­сів. Не­до­ро­го й від­но­сно пра­кти­чно, бо­ло­та не бу­де. Дру­гі — кра­си­ві­ші, на­дій­ні­ші. Мо­жна за­ли­ти бе­то­ном, ви­кла­сти го­то­ви­ми пли­та­ми, тро­ту­ар­ною пли­ткою чи ка­ме­нем,

Бе­тон оста­то­чно до­зріє за мі­сяць

усте­ли­ти асфаль­том. Най­де­шев­ше з цьо­го всьо­го — на­лив­ний бе­тон. Якщо пра­виль­но зро­би­ти, слу­жи­ти­ме пів­сто­лі­т­тя. І мо­жна обла­дна­ти са­мо­му.

Чо­ло­вік ра­дить, на що звер­ну­ти ува­гу при ви­го­тов­лен­ні май­дан­чи­ка.

— Яма під ньо­го по­вин­на бу­ти не менш як 30 сан­ти­ме­трів зав­глиб­шки, — про­дов­жує. — На дні ро­блять по­ду­шку — пі­сок із ще­бе­нем. Спо­ча­тку пі­сок, по­тім утрам­бо­ву­ють гра­вій. Цей шар має ста­но­ви­ти 15–20 сан­ти­ме­трів. Звер­ху за­ли­ва­ють бе­тон. Усе­ре­ди­ну ньо­го тре­ба кла­сти ме­та­ле­ву сі­тку з пе­ре­рі­зом дро­ту 4 мі­лі­ме­три. Тов­щи­на бе­то­ну — не менш як 10–15 сан­ти­ме­трів. Пі­сля за­лив­ки про­тя­гом двох ти­жнів йо­го слід що­дня по­ли­ва­ти во­дою. Він має крі­пну­ти во­ло­гим, а не ви­си­ха­ти. Бе­тон оста­то­чно до­зріє за мі­сяць. Та­кий май­дан­чик ви­три­має на­віть ван­та­жів­ку, не трі­сне.

Пе­ред за­лив­кою бе­тон­но­го за­їзду ра­дить по­ста­ви­ти стов­пи для во­ріт.

— Опти­маль­на ши­ри­на — 3,5 ме­тра, — до­дає Ма­ксим Толокненко. — У мен­ші во­ро­та не за­їде ван­та­жів­ка чи тра­ктор. Біль­ші бу­дуть важ­кі, про­ви­са­ти­муть. Хвір­тку ра­джу ро­би­ти по­ряд із во­ро­та­ми.

Пар­ку­валь­ний май­дан­чик най­ча­сті­ше обла­што­ву­ють пе­ред во­ро­та­ми чи нав­про­ти га­ра­жа. Спо­сіб йо­го бе­то­ну­ва­н­ня не від­рі­зня­є­ться від те­хно­ло­гії бе­то­ну­ва­н­ня до­ріж­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.