На фа­рин­гіт хво­ріє ко­жна лю­ди­на

ХРОНІЧНИЙ СВІД­ЧИТЬ ПРО ЗА­ПА­ЛЕ­Н­НЯ ШЛУН­КУ

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— На­дво­рі ще те­пло, а в ме­не вже гор­ло де­ре. По­па­ла під дощ, про­мо­чи­ла но­ги. Сту­пні якраз від­по­від­а­ють за верх­ні ди­халь­ні шля­хи, — роз­по­від­ає ки­ян­ка Сні­жа­на ЛОЗА, 32 ро­ки.

— На чер­во­не гор­ло ма­ло хто звер­тає ува­гу. До лі­ка­ря йдуть, ко­ли стає важ­ко ков­та­ти, — ка­же сто­ли­чний ото­ла­рин­го­лог 45-рі­чний В’яче­слав Лі­сне­вич. — Фа­рин­гіт — за­па­ле­н­ня гло­тки, на яке хо­ча б раз у жит­ті хво­ріє ко­жен. Най­ча­сті­ше про­хо­дить без­сим­птом­но.

Фа­рин­гіт бу­ває го­стрий і хронічний. Остан­ній є озна­кою не­ду­ги шлун­ку.

— Гор­ло — це по­ча­ток шлун­ко­во­го тра­кту, — про­дов­жує Лі­сне­вич. — При про­бле­мах зі шлун­ком сік із ньо­го по­тра­пляє в стра- во­хід або гор­ло. Най­ча­сті­ше — вно­чі. Шлун­ко­вий сік — це со­ля­на ки­сло­та. Роз’їдає сли­зо­ву обо­лон­ку гор­ла, ви­ни­кає за­па­ле­н­ня.

Фа­рин­гіт бу­ває май­же при всіх го­стрих ре­спі­ра­тор­них за­хво­рю­ва­н­нях і го­стрих ві­ру­сних ін­фе­кці­ях.

— Пе­ре­біг хво­ро­би за­ле­жить від чин­ни­ка, що ви­кли­кав її. Якщо з’явив­ся від лег­кої за­сту­ди, то про­хо­дить лег­ко. Іно­ді фа­рин­гіт про­во­ку­ють ві­ру­си, ба­кте­рі­аль­ні та гриб­ко­ві ін­фе­кції. То­ді де­ре в гор­лі, з’яв­ля­є­ться су­хість, біль при ков­тан­ні, не­жить і го­лов­ний біль. Най­не­без­пе­чні­ший фа­рин­гіт той, що пе­ре­йшов у хронічний. Сли­зо­ва обо­лон­ка на­пу­хає та роз­ро­ста­є­ться, важ­ко ков­та­ти. Бу­ває атро­фі­чний фа­рин­гіт. При ньо­му сли­зо­ва стає на­стіль­ки тон­кою, що ви­дно судини. Ви­ді­ля­є­ться ма­ло сли­зу, й гор­ло пе­ре­си­хає.

Лі­ку­ють хво­ро­бу по­ло­ска­н­ням про­ти­за­паль­ни­ми тра­ва­ми. Пі­ді­йде ро­ма­шка лі­кар­ська, ка­лен­ду­ла, м’ята, ев­ка­ліпт. Мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спрей хло­ро­фі­ліпт. У на­го­ді ста­ють та­бле­тки та льо­дя­ни­ки. Во­ни не лі­ку­ють гор­ло, але по­збав­ля­ють по­дра­зне­н­ня.

— Під час лі­ку­ва­н­ня не мо­жна па­ли­ти та пи­ти спир­тне. Тю­тю­но­вий дим і ал­ко­голь су­шать сли­зо­ву обо­лон­ку гор­ла, й за­па­ле­н­ня збіль­шу­є­ться.

Удень по­трі­бно пи­ти 2 л рі­ди­ни, щоб очи­сти­ти ор­га­нізм. На­пої ма­ють бу­ти те­плі, але не га­ря­чі й не ки­слі. Най­кра­ще — во­да і чай.

Сли­зо­ва гор­ла стає на­стіль­ки тон­кою, що ви­дно судини Ви­раз­ку шлун­ка лі­ку­ють гре­ча­ним ме­дом. Чай­ну лож­ку роз­мі­шу­ють у склян­ці те­плої во­ди. П’ють по пів­склян­ки на­тще­сер­це уран­ці й пе­ред сном. Мо­жна оздо­ро­ви­ти­ся на­сто­єм про­по­лі­су. Сто­ло­ву лож­ку роз­чи­ня­ють у 300 мі­лі­лі­трах спир­ту. П’ють по сто­ло­вій лож­ці п’ять-шість ра­зів на день за 30 хви­лин до їжі Ма­рія Кра­шук, 35 ро­ків, те­ра­певт із Ки­є­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.