При де­мо­де­ко­зі ніс стає схо­жий на сли­ву

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - ТУРБОТА Оль­га БОРИСЮК

— Де­мо­де­коз ді­став. Ніс, як сли­ва, очі сльо­зи­ли­ся, — роз­по­від­ає жи­то­ми­ря­нин 54-рі­чний Сер­гій КОЖУХОВ. — Усе пе­ре­про­бу­вав. Не знав, що ще мо­жна зро­би­ти, аби зди­ха­ти­ся йо­го.

— Ме­ні по­ща­сти­ло, бо вда­ло­ся ді­ста­ти книж­ку Те­тя­ни Пав­лів­ни Ра­діо­но­вої ”Встань над бо­лем сво­їм”, — про­дов­жує. — Зна­йшов у ній ба­га­то ко­ри­сної та ці­ка­вої ін­фор­ма­ції. По­тім за­мо­вив у трав­ни­ці її на­ту­раль­ні ці­лю­щі за­со­би від де­мо­де­ко­зу. Те­пер я — нор­маль­на впев­не­на в со­бі лю­ди­на.

— Ускла­дне­н­ня де­мо­де­ко­зу бу­ва­ють фі­зи­чні та пси­хо­ло­гі­чні, — ка­же трав­ни­ця Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва. — До фі­зи­чних на­ле­жить ри­но­фі­ма. Від роз­ши­ре­н­ня саль­них за­лоз ніс стає схо­жий на сли­ву. Свер­бля­чка й по­дра­зне­н­ня зму­шу­ють роз­чі­су­ва­ти шкі­ру. Це ве­де до її трав­му­ва­н­ня. Роз­ви­ва­є­ться ба­кте­рі­аль­на ін­фе­кція, і з’яв­ля­є­ться гній­ни­чко­вий ви­сип. При осла­бле­но­му іму­ні­те­ті мо­же роз­ви­ну­ти­ся фу­рун­ку­льоз і під­шкір­ні на­гно­є­н­ня.

До де­мо­де­ко­зу ча­сто при­єд­ну­ю­ться не­без­пе­чні ускла­дне­н­ня: кон’юн­кти­віт, бле­фа­рит, за­па­ле­н­ня по­вік. Тур­бує син­дром су­хо­го ока, кра­йо­вий ке­ра­тит. Слаб­шає зір.

Клі­ща де­мо­де­кса ви­яв­ля­ють у 90 від­со­тків здо­ро­вих лю­дей. Але да­ле­ко не у всіх він пе­ре­хо­дить у стра­шну не­ду­гу. Якщо у вас де­мо­де­коз, не їж­те го­стро­го, жир­но­го, чер­во­них ово­чів і фру­ктів. Не під­го­до­вуй­те сво­го де­мо­де­кса. Стеж­те за гі­гі­є­ною, ви­си­пай­те­ся, по­зи­тив­но став­те­ся до жи­т­тя. Про­ти­ді­йте де­мо­де­ко­зу спо­ча­тку, а не ко­ли він уко­ре­ни­ться.

Від де­мо­де­ко­зу я ви­го­тов­ляю мазь на тра­вах і збір із ці­лю­щих трав та ко­рі­н­ня. По­лі­пше­н­ня по­мі­тне на тре­тій-че­твер­тий день. Мій на­ту­раль­ний ком­плекс ви­го­тов­ле­ний за ста­ро­вин­ною сі­мей­ною ре­це­пту­рою, йо­го дія пе­ре­ві­ре­на по­над сто­лі­т­тя. Не має не­га­тив­них по­бі­чних дій. Свої за­со­би я ви­си­лаю по­штою. Ба­га­то ко­ри­сної ін­фор­ма­ції ви зна­йде­те в мо­їй кни­зі ”Встань над бо­лем сво­їм”. Пам’ятай­те, ви са­мі по­вин­ні тур­бу­ва­ти­ся про се­бе. Ва­ше здо­ров’я має бу­ти на пер­шо­му мі­сці. За­мов­ляй­те в ме­не на­ту­раль­ні трав’яні за­со­би від де­мо­де­ко­зу та книж­ку ”Встань над бо­лем сво­їм”.

До де­мо­де­ко­зу при­єд­ну­ю­ться кон’юн­кти­віт

Звер­ну­ти­ся до Те­тя­ни Пав­лів­ни Ра­діо­но­вої по до­по­мо­гу та за­мо­ви­ти її за­со­би, а та­кож книж­ку ”Встань над бо­лем сво­їм” мо­жна за тел.: 0(57) 376 32 32, 0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98 www.travnik.kharkov.ua

Те­тя­на Пав­лів­на Ра­діо­но­ва про­по­нує ефе­ктив­ні за­со­би від рі­зних не­дуг

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.