Ва­жли­ві спра­ви за­вер­шіть до че­твер­га

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ - ОЛЕ­НА МАКСИМОВА, астро­лог

Мі­сяць ро­сте. Упов­ні бу­де 5 жов­тня. Ва­жли­ві спра­ви за­вер­шіть до че­твер­га. У дру­гій по­ло­ви­ні ти­жня во­ни зай­дуть у глу­хий кут. Лю­ди по­чу­ва­ти­му­ться на­пру­же­ни­ми, ма­ло що вда­ва­ти­ме­ться. Пар­тне­ри ста­нуть не­тер­пля­чи­ми. Мо­жуть на­го­во­ри­ти зай­во­го одне одно­му. Збіль­шу­є­ться кіль­кість сер­це­вих на­па­дів. Пі­дви­щу­є­ться тиск. На­дмір­на збу­дже­ність спро­во­кує фо­бії і за­го­стре­н­ня хво­роб нер­во­вої си­сте­ми. Яко­мо­га біль­ше ство­рюй­те сво­ї­ми ру­ка­ми, уни­кай­те су­пе­ре­чок і кри­ти­ки. До­да­тко­вих вне­сків по­тре­бу­ва­ти­ме ре­монт ав­то. У дру­гій по­ло­ви­ні ти­жня на­га­да­ють про се­бе го­лов­ний біль і за­па­мо­ро­че­н­ня.

ОВЕН (21.03–20.04) Ви­рі­шу­ва­ти­ме­те про­бле­ми не­стан­дар­тним спосо­бом. Важ­ко бу­де на­ла­го­ди­ти діа­лог із ді­тьми. Ви­хо­ва­н­ня ма­ле­чі до­ру­чіть ін­шим чле­нам ро­ди­ни. Так уни­кне­те роз­дра­ту­ва­н­ня. Вча­сно здай­те в ре­монт те­хні­ку й ав­то. Не за­ми­кай­те­ся в со­бі. Обго­во­ріть із ко­ха­ни­ми вла­сні пе­ре­жи­ва­н­ня. Стеж­те за ро­бо­тою сер­ця. Мо­же не­по­ко­ї­ти за­ди­шка. ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05) За­ва­жа­ти­муть інер­тність і пра­гма­ти­чність. Ти­ждень ви­ма­га­ти­ме умі­н­ня ри­зи­ку­ва­ти. Став­те пе­ред со­бою зав­да­н­ня за­ро­бля­ти біль­ше. Пе­ре­їзд пе­ре­не­сіть на на­сту­пний ти­ждень. Іна­кше ри­зи­ку­є­те втра­ти­ти ча­сти­ну ре­чей або по­шко­ди­ти їх під час транс­пор­ту­ва­н­ня. Уни­кай­те сі­мей­них скан­да­лів. Не на­ля­гай­те на то­ні­зу­ю­чі на­пої.

БЛИЗНЮКИ (21.05–21.06) На вас че­ка­ють но­ві зу­стрі­чі та зна­йом­ства. Мо­же­те сер­йо­зно за­яви­ти про се­бе та змі­ни­ти ко­ло за­ці­кав­ле­но­сті. Вда­лий час, аби оби­ра­ти но­ве хо­бі чи змі­ню­ва­ти рід ді­яль­но­сті. Но­ва ро­бо­та при­но­си­ти­ме хо­ро­ші за­ро­бі­тки й при­єм­ні вра­же­н­ня. На ви­хі­дних пиль­нуй­те за ре­ча­ми. Пі­дви­щу­є­ться лам­кість су­дин. Лег­ко ви­ни­ка­ти­муть син­ці.

РАК (22.06–22.07) Не час іти на аван­тю­ри. З ва­ми ма­ло хто по­го­джу­ва­ти­ме­ться. Уни­кай­те су­пе­ре­чок. Не упу­скай­те на­го­ди до­да­тко­во за­ро­би­ти. Вча­сно jпла­чуй­те ко­му­наль­ні по­слу­ги. Обмеж­те ко­ло спіл­ку­ва­н­ня. По­руч бу­дуть но­ві зна­йо­мі, які дра­ту­ва­ти­муть і на­до­ку­ча­ти­муть. Че­рез гор­мо­наль­ний збій мо­же­те на­бра­ти зай­ву ва­гу. ЛЕВ (23.07–23.08) Нав­ко­ло бу­де чи­ма­ло кон­ку­рен­тів. До­ве­де­ться по­зма­га­ти­ся за мі­сце під сон­цем. Пе­ре­біль­шу­ва­ти­ме­те че­сно­ти тих, до ко­го ма­є­те по­чу­т­тя. Не при­ймай­те кар­ди­наль­них рі­шень. При­ди­ві­ться до лю­дей, на яких го­то­ві по­кла­сти­ся. Не вар­то ку­пу­ва­ти ав­то. Ча­сто по­тре­бу­ва­ти­ме ре­мон­ту. Ві­дмов­те­ся від швид­ких пе­ре­ку­сів.

ДІВА (24.08–23.09) Зро­біть ге­не­раль­не при­би­ра­н­ня. Ви­кинь­те ре­чі, що не під­ля­га­ють ре­мон­ту. Ві­дмов­те­ся від ку­пів­лі одя­гу та взу­т­тя. За­ли­ши­те­ся не­за­до­во­ле­ні які­стю. Сер­йо­зної не­ста­чі ко­штів не від­чу­є­те. Пла­нуй­те свої ви­тра­ти до кін­ця осе­ні. Пар­тне­ри пра­гну­ти­муть лю­бо­ві. Ви за­хо­че­те уса­мі­тни­ти­ся. Вар­то по­си­ли­ти до­гляд за зу­ба­ми та ясна­ми.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) Не на­ма­гай­те­ся роз­ши­ри­ти вла­сний бі­знес або до­ко­рін­но щось змі­ни­ти в ро­бо­ті. Це при­зве­де до не­при­єм­них на­слід­ків. За­че­кай­те. Гро­ші над­хо­ди­ти­муть зві­ду­сіль. По­вер­нуть за­бу­тий борг. Із пов­ною ки­ше­нею по­чу­ва­ти­ме­те­ся впев­не­но. Не при­хо­вуй­те сво­єї при­стра­сті. Час, про­ве­де­ний із ко­ха­ни­ми, на­га­ду­ва­ти­ме ме­до­вий мі­сяць. Бе­ре­жіть очі від травм. СКОРПІОН (24.10–22.11) Ти­ждень ви­яви­ться ба­га­тим на сюр­при­зи. Вам та­ла­ни­ти­ме. Упев­не­но ру­хай­те­ся до ме­ти. Пе­ре­шко­ди від­сту­плять. Ли­стуй­те­ся ча­сті­ше. Мо­же­те зна­йти па­ру в ін­тер­не­ті. Пи­шіть при­єм­ні по­ві­дом­ле­н­ня ко­ха­ним і будь­те ще­дрі на ком­плі­мен­ти. Сте­ре­жі­ться ву­ли­чних со­бак і ко­тів. Во­ни мо­жуть зав­да­ва­ти ті­ле­сних ушко­джень.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12) По­пе­ре­ду пе­рі­од ста­біль­но­сті. Про­ана­лі­зуй­те, що до­зво­ли­ло вам ви­рва­ти­ся впе­ред і уни­кну­ти пе­ре­шкод. За­оща­джуй­те гро­ші, во­ни зна­до­бля­ться. Ро­ди­чі чо­ло­ві­ка чи дру­жи­ни до­ві­ря­ти­муть вам. Це під­ви­щить впев­не­ність у со­бі. Ві­дмов­те­ся від ді­єт і за­гар­ту­ва­н­ня.

КОЗЕРІГ (22.12–20.01) Ва­шою кре­а­тив­ні­стю за­хо­плю­ва­ти­му­ться. Будь­те го­то­ві ді­ли­ти­ся успі­ха­ми й до­сві­дом. Ки­ше­ня на­пов­ни­ться в се­ре­ди­ні ти­жня. Мо­жна пла­ну­ва­ти ве­сі­л­ля. Освід­чи­ти­ся кра­ще до че­твер­га. Го­лов­ний біль на­га­дає про се­бе на змі­ну по­го­ди.

ВОДОЛІЙ (21.01–20.02) Мо­же­те пе­ре­ко­на­ти ко­го зав­го­дно. До ва­ших ідей при­слу­ха­ти­му­ться. Ско­ри­стай­те­ся сво­їм кра­сно­мов­ством. Ке­рів­ни­цтво ті­ши­ти­ме­ться ва­ши­ми до­ся­гне­н­ня­ми. По­кін­чіть із ро­дин­ни­ми свар­ка­ми. Ідіть на ком­про­міс. Не еко­ном­те на сво­є­му шлун­ку. Не­до­їда­н­ня мо­же спро­во­ку­ва­ти пе­чію та ви­раз­ку.

РИ­БИ (21.02–20.03) Зби­рай­те не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію для подаль­шо­го роз­ви­тку. Вив­чай­те сфе­ру, у якій хо­че­те спро­бу­ва­ти вла­сні си­ли. Не вда­лий час для по­ку­пок. То­вар до­ве­де­ться ре­мон­ту­ва­ти чи по­вер­ну­ти. Обго­во­ріть сі­мей­ні обов’яз­ки з ко­ха­ни­ми. Не вла­што­вуй­те кон­флі­ктів. Уни­кай­те па­сив­но­го ку­рі­н­ня. Мо­жли­ві отру­є­н­ня ви­па­ра­ми фарб і ла­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.