Пе­ре­сад­ка

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ - Ві­та­лій ЖЕЖЕРА

Остан­нім ча­сом лю­блю гу­ля­ти вздовж за­лі­зни­чних ко­лій ко­ло стан­ції Свя­то­шин. Стеж­кою, що тя­гне­ться під це­гля­ною ого­ро­жею ко­ли­шньо­го за­во­ду ”Чер­во­ний екс­ка­ва­тор”, де по­тім мі­сти­ла­ся ба­за пол­ку ”Азов”, а зго­дом з’яви­ла­ся ви­ві­ска Гру­зин­сько­го на­ціо­наль­но­го ле­гіо­ну. Обрав ту стеж­ку, бо во­на якась зов­сім не ки­їв­ська. Та­кі тра­пля­ю­ться ча­сті­ше на краю сіль­ських го­ро­дів, де на обо­чи­нах ро­сте гу­ста ло­бо­да, лев’ячі ро­ти­ки, осот і то­му по­ді­бні бур’яни. А ось не­дав­но зро­зу­мів ще одну при­чи­ну, ва­жли­ву для то­го, щоб тут ін­ко­ли гу­ля­ти.

На ги­чці бо­рю­ка­ли­ся хло­пець і дів­чи­на

Це від­кри­лось ме­ні на­две­чір, ко­ли сон­це ще тіль­ки сі­ло, й на ко­лі­ях уви­ра­зни­ло­ся сві­тло лі­хта­рів, буз­ко­вих і чер­во­них, і по­чав зда­ва­ти­ся сон­ним голос дів­чи­ни, що по­ві­дом­ляє про при­бу­т­тя по­їздів. Оце все на­га­да­ло про від­чу­т­тя, що йо­го до­во­ди­лось пе­ре­жи­ва­ти ве­чо­ра­ми на стан­ці­ях пе­ре­сад­ки — в Ро­мо­да­ні, Гре­бін­ці, Ор­ші. Це го­стре від­чу­т­тя си­ріт­ства й по­ки­ну­то­сті. Бо на ота­ких про­він­цій­них стан­ці­ях, до­ки ждеш сво­го по­їзда, то ба­чиш, як там­те­шні лю­ди хо­дять со­бі, й їм не тре­ба ні­ку­ди їха­ти, бо он ві­кна їхніх хат по­де­ку­ди по­чи­на­ють сві­ти­ти­ся, по­за­ві­шу­ва­ні си­тцем у кві­то­чку, й ті лю­ди мо­жуть опи­ни­ти­ся там, ко­ли за­хо­чуть. Усе це на­га­дує то­бі, що ти тут чу­жий і їдеш з до­му, а не до­до­му. Якось отак уве­че­рі в Ро­мо­да­ні, по­бли­зу стан­ції, я по­ба­чив ко­ня­чку, що тя­гну­ла віз, пов­ний бу­ря­ко­вої ги­чки. На ги­чці без­тур­бо­тно бо­рю­ка­ли­ся хло­пець і дів­чи­на, їм бу­ло те­пло, хоч я ж знаю, що ота ги­чка ті­ле­сно-прохо­ло­дна. Її ве­зли ку­дись не­да­ле­ко, для яко­їсь не­ви­ди­мої звід­си ко­ро­ви. І от враз так за­хо­ті­ло­ся пі­ти слі­дом, як цьо­го та­єм­но хо­че­ться на ота­ких стан­ці­ях — щоб то­бі не тре­ба бу­ло ні­ку­ди їха­ти звід­си. Ось чо­му ме­ні гар­но гу­ля­ти вздовж Свя­то­шин­ських ко­лій — тут я мо­жу це зро­би­ти. Бо звід­си ме­ні зов­сім не­да­ле­ко до­до­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.