Сер­гій Кол­мо­го­ров хо­че по­вер­ну­ти­ся на слу­жбу

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

6 ли­сто­па­да в Ки­є­ві Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд від­пра­вив на пе­ре­гляд спра­ву за­су­дже­но­го на 13 ро­ків при­кор­дон­ни­ка 39-рі­чно­го Сер­гія КОЛМОГОРОВА. По­ста­но­вив звіль­ни­ти йо­го з-під вар­ти.

Сер­гій Кол­мо­го­ров був ку­ле­ме­тни­ком па­труль­ної гру­пи 79-го Бер­дян­сько­го при­кор­дон­но­го за­го­ну. На слу­жбу пі­шов до­бро­воль­цем.

9 ве­ре­сня 2014-го з ко­ле­га­ми чер­гу­вав на блок­по­сту по­бли­зу Ма­рі­у­по­ля на До­неч­чи­ні.

По­мі­ти­ли ав­то­мо­біль ”Шко­да Ра­під”, що бли­мав фа­ра­ми в бік мо­ря. По­тім ру­шив до блок­по­сту. Вій­сько­ві на­ка­за­ли во­дію зу­пи­ни­ти­ся для пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів. Однак до­неч­ча­нин Єв­ген Риж­ков ука­зів­ку про­і­гно­ру­вав. Не зу­пи­нив­ся і пі­сля по­пе­ре­джу­валь­них по­стрі­лів уго­ру. При­кор­дон­ни­ки від­кри­ли во­гонь по ма­ши­ні. За­ги­ну­ла дру­жи­на во­дія Іри­на. Стрі­ля­ли всі вій­сько­ві, вста­но­ви­ла екс­пер­ти­за. Але зви­ну­ва­че­н­ня в пе­ре­ви­щен­ні слу­жбо­вих обов’яз­ків і вбив­стві ци­віль­но­го ви­су­ну­ли ли­ше Сер­гі­є­ві Кол­мо­го­ро­ву. 15 ли­сто­па­да по­за­то­рік При­мор­ський рай­суд Ма­рі­у­по­ля за­су­див йо­го на 13 ро­ків тюр­ми.

На рі­ше­н­ня спец­су­ду при­су­тні в за­лі акти­ві­сти й ко­ле­ги при­кор­дон­ни­ка ре­а­гу­ють опле­ска­ми. Скан­ду­ють ”Сла­ва Укра­ї­ні!” Сер­гія Колмогорова ви­пу­ска­ють.

— Ві­таю рі­ше­н­ня су­ду. Але це ли­ше по­ча­ток, — ка­же Кол­мо­го­ров. — Ні­ко­ли не за­бу­вав день, ко­ли все ста­ло­ся. Осо­бли­во остан­ні два роки. В ме­не був на­каз зу­пи­ни­ти ма­ши­ну й огля­ну­ти її. Рі­ше­н­ня, стрі­ля­ти чи ні, ко­жен при­кор­дон­ник при­ймає сам, ко­ли пе­ре­бу­ває в на­ря­ді. Вчи­нив би так са­мо, бо мав за­кон­ні на те під­ста­ви.

В ув’язнен­ні вій­сько­вий про­вів два з по­ло­ви­ною роки, був у ізо­ля­то­рах Ма­рі­у­по­ля та Дні­пра.

— У Ма­рі­у­по­лі — упе­ре­дже­не став­ле­н­ня до вій­сько­вих. Си­дів із ни­ми в одній ка­ме­рі. І від­чув та­ке від­но­ше­н­ня не ли­ше від про­ку­ра­ту­ри. А й з бо­ку су­дів теж.

Сер­гія Колмогорова по­но­ви­ли у вій­сько­во­му зван­ні стар­шо­го сол­да­та, за рі­ше­н­ням су­ду. Він пла­нує по­вер­ну­ти­ся на слу­жбу. Пе­ре­бу­ває вдо­ма у Бер­дян­ську За­по­різь­кої обла­сті.

Спра­ву з по­ча­тку роз­гля­да­ти­ме При­мор­ський рай­суд Ма­рі­у­по­ля. 8 ли­сто­па­да там­те­шні суд­ді звер- ну­ли­ся до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя. На­зва­ли ти­ском на се­бе під­ви­ще­ну ува­гу жур­на­лі­стів до спра­ви.

— Про який тиск ле­пе­чуть суд­ді? Кри­ти­ка ви­ро­ку по­ча­ла зву­ча­ти пі­сля йо­го прийня­т­тя, а не під час роз­гля­ду спра­ви, — го­во­рить нар­деп Дми­тро Тим­чук. — Кра­ще б під час пер­шо­го роз­гля­ду на них ти­сну­ла со­вість і ба­жа­н­ня хо­ча би зо­бра­зи­ти пра­во­су­д­дя. Про­ко­ло­ли­ся зі сво­їм ”рус­ским ми­ром”. Кра­ще зі­бра­ли б ре­чі й по­ти­хень­ку ви­їха­ли до До­не­цька чи в Ро­сію.

— До но­во­го су­ду під­го­ту­є­мо­ся ре­тель­ні­ше. Ви­гра­є­мо спра­ву, — до­дає Сер­гій Кол­мо­го­ров.

Йо­го адво­кат хо­че до­би­ти­ся пе­ре­не­се­н­ня роз­гля­ду спра­ви до Бер­дян­ська.

Рі­ше­н­ня, стрі­ля­ти чи ні, ко­жен при­кор­дон­ник при­ймає сам

Спра­ву за­су­дже­но­го на 13 ро­ків при­кор­дон­ни­ка Сер­гія Колмогорова (на фо­то пра­во­руч) пе­ре­гля­нуть у су­ді пер­шої ін­стан­ції — у Ма­рі­у­по­лі на До­неч­чи­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.