За не­ро­зми­тне­не ав­то оштра­фу­ва­ли на три міль­йо­ни гри­вень

Вла­ди­слав Ка­ськів із Па­на­ми ле­тів дов­ше, ніж си­дів в укра­їн­ській тюр­мі. Це все, що тре­ба зна­ти про укра­їн­ське пра­во­су­д­дя.

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

3 млн грн штра­фу має спла­ти­ти оде­си­тка Сві­тла­на Ні­кан­дро­ва за ко­ри­сту­ва­н­ня не­ро­зми­тне­ним ав­то­мо­бі­лем ”Ка­дил­лак Еска­лейт”. Рі­ше­н­ня ухва­лив При­мор­ський суд мі­ста 6 ли­сто­па­да.

Ав­то­мо­біль має ли­тов­ські но­мер­ні зна­ки. За­ре­є­стро­ва­ний на фір­му з Ли­тви. Ма­ши­ну вве­зли в Укра­ї­ну в ми­тно­му ре­жи­мі ”тран­зит”, що до­зво­ляє їзди­ти іно­зем­ним транс­пор­том не біль­ше 10 діб, уста­но­ви­ли в су­ді. Оде­си­тка при­дба­ла її 2015-го.

– 5 жов­тня то­рік, ко­ли я бу­ла за кер­мом, до ав­то пі­ді­йшли по­лі­цей­ські. Ви­ма­га­ли до­ку­мен­ти, ко­ли по­ка­за­ла — ві­ді­бра­ли їх, — го­во­рить Сві­тла­на Ні­кан­дро­ва, 37 ро­ків. — По­лі­цей­ський сів за кер­мо й по­їхав на ми­тни­цю. Там на ме­не скла­ли про­то­ко­ли за ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків.

Су­ма штра­фу — 300% від не­спла­че­них оде­си­ткою пла­те­жів: ми­то, акци­зний по­да­ток та по­да­ток на до­да­ну вар­тість. Жін­ка го­ту­є­ться до апе­ля­ції.

В Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває близь­ко 59 тис. ав­то­мо­бі­лів на ли­тов­ських но­ме­рах, за да­ни­ми ми­тної слу­жби Ли­тви. 44,6 тис. — за­їха­ли в ре­жи­мі тим­ча­со­во­го пе­ре­бу­ва­н­ня.

Ми­тни­ця при­бал­тій­ської кра­ї­ни по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня що­до за­кон­но­сті за­ве­зе­н­ня та­ких ма­шин в Укра­ї­ну на про­ха­н­ня укра­їн­ської Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. Ві­дом­ства пла­ну­ють спіль­но при­пи­ни­ти ввіз ав­то на по­ді­бних умо­вах.

Укра­їн­ців по­зба­ви­ли мо­жли­во­сті ре­є­стру­ва­ти в кра­ї­ні іно­зем­ні ав­то­мо­бі­лі стар­ші 2010 ро­ку ви­пу­ску. На по­ча­тку жов­тня нар­деп Ні­на Южа­ні­на за­яви­ла, що вже го­то­вий но­вий за­ко­но­про­ект про роз­ми­тне­н­ня ма­шин з-за кор­до­ну в Укра­ї­ні. У ньо­му всі по­да­тки змен­ши­ли до 1 тис. єв­ро — 31 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.